Miesięczne archiwum: Czerwiec 2018

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą informacją w sprawie spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców, które odbędzie się 21 czerwca 2018 r. – godz. 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie, ul. Warszawska 24. Szczegółowy program spotkania w załączeniu.

Zaproszenie na Spotkanie Informacyjne w Parczewie-do pobrania

 

 

Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego

Jerzy Maśluch Starosta Parczewski

 serdecznie zapraszają na

 

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

na lata 2014 – 2020

 

które odbędzie się

 

Program spotkania:

15.30 – 15.45  Efekty realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego 2014 – 2020.

Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego

 

15.45 – 16.00   Unijne dotacje dla przedsiębiorstw – RPO WL 2014 – 2020

Radosław Tkaczyk – Z-ca Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości

 

16.00 – 16.15  Biznes Lubelskie – sieć biur wsparcia przedsiębiorców
w powiatach województwa lubelskiego

                          Artur Habza – Dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

 

16.15 – 16.20  Uroczyste podpisanie umowy na realizację zadania
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815 Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów na odcinku od km 26+662 do km 61+565 (odcinek Lubartów – Parczew)”

Wykonawca – firma Strabag Sp. z o.o.,
Inwestor – Samorząd Województwa Lubelskiego, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy

Wójt Gminy Dębowa Kłoda informuje, że z uwagi na występujące niekorzystne warunki atmosferyczne dla Rolnictwa (susza) w dniach 20.06.2018 – 04.07.2018r. będą przyjmowane pisemne oświadczenia o stratach w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.

W związku z powyższym prosimy zainteresowanych o składanie w sekretariacie
Urzędu Gminy w Dębowa Kłoda pisemnych wniosków o oszacowanie wysokości i zakresu
powstałych szkód w uprawach.

Wnioski należy składać zgodnie z przyjętym wzorem (do pobrania w
Urzędzie Gminy pokój nr 2  lub ze strony internetowej www.debowakloda.pl)

W celu ustalenia średniego % obniżenia rocznej produkcji w gospodarstwie
zgłaszający będzie musiał podać we wniosku uprawy, w których wystąpiły szkody oraz
wszystkie pozostałe inne uprawy – w oparciu o powierzchnię i strukturę upraw wykazaną
przez rolnika we wniosku o dopłaty obszarowe na rok 2018.

Ponadto rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą zobowiązani są do podania rocznej wielkości produkcji towarowej poszczególnych grup zwierząt gospodarskich (trzoda chlewna, bydło) oraz mleka (jako średnia roczna produkcja ustalona na podstawie 3 ostatnich lat).

Powyższe wnioski będą podstawą przeprowadzenia szacowania szkód przez komisję powołaną Zarządzeniem  Wojewody Lubelskiego.

Załączniki do pobrania:

Oświadczenie dot. upraw w gospodarstwie

Oświadczenie dot.strat w sadach

Oświadczenie o ilości zwierząt

Oświadczenie- budynki

Oświadczenie dot.RODO

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Dębowa Kłoda i n f o r m u j e, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda oraz na stronach internetowych www.debowakloda.pl i www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl (w zakładce: mienie gminy/wykazy nieruchomości) został zamieszczony w dniu 19 czerwca 2018r. na okres 21 dni, wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowa Kłoda, przeznaczonych do sprzedaży.

Termin wywieszenia wykazu upływa w dniu 12 lipca 2018r.

Dodatkowe informacje – tel. (83) 355-75-90 lub (83) 355-70-08.

Czytaj dalej