Dzienne archiwum: 8 kwietnia, 2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy

Wójt Gminy Dębowa Kłoda i n f o r m u j e , że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda oraz na stronach internetowych www.debowakloda.pl i www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl (w zakładce: mienie gminy/wykazy nieruchomości) został zamieszczony w dniu 8 kwietnia 2019 r. na okres 21 dni, wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowa Kłoda, przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

Termin wywieszenia wykazu upływa w dniu 29 kwietnia 2019 r.

Dodatkowe informacje – tel. (83) 355-75-90 lub (83) 355-70-08.

Czytaj dalej

Rekrutacja II grupy do działu w projekcie „Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Dębowa Kłoda”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Kłodzie w ramach realizacji projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Dębowa Kłoda” zaprasza do udziału w projekcie następujące osoby:

  • pozostające bez pracy
  • osoby bezrobotne
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • osoby w wieku 18 – 65 lat

Rekrutacja trwa do 31 maja 2019 r. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów: 83 355 70 19, 83 355 70 18, 83 355 70 31

Projekt zakłada aktywizację społeczno-zawodową 24 osób (w tym 14 Kobiet i 10 Mężczyzn) wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (pozostających bez zatrudnienia bezrobotnych-III profil) –  klientów ośrodka pomocy społecznej z terenu gminy Dębowa Kłoda, prowadząca do nabycia kwalifikacji zawodowych i podjęcia zatrudniania w okresie od 1.07.2018r. do 31.12.2019r.

Projekt  współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11. Wykluczenie społeczne, Działanie 11.1. Aktywne włączenie

Załączniki:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN PROJEKTU