Wszystkie wpisy, których autorem jest Aneta Szyszkowska

Konferencja Naukowo-Techniczna

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołąttaja w Krakowie, Gmina Dębowa Kłoda i Poleski Park Narodowy zapraszają na Konferencję Naukowo-Techniczną pn. „Nowe kierunki badań w ochronie i kształtowaniu środowiska oraz w geodezji i gospodarce przestrzennej”, która odbędzie się 9-11 października 2017r. Lublin-Białka-Urszulin. Tematyka i plan konferencji wraz z kartą zgłoszeniową znajduje się w załączeniu oraz na stronie internetowej http://www.up.lublin.pl/wydarzenia/?form=default&rid=10657. Przesyłanie kart zgłoszeniowych do 31.05.2017r.

Tematyka i plan konferencji

Karta zgłoszenia 

Publikacja pt. „Biało-Czerwona”

Przypadający 2 maja Dzień Flagi to dobry moment, by zachęcić wszystkich do poznania zasad prezentowania barw narodowych w przestrzeni publicznej. Wskazówki zawiera publikacja pt. „Biało-Czerwona” opracowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Bogato ilustrowana, bezpłatna książeczka jest dostępna na stronie http://www.mswia.gov.pl/…/15928,Poradnik-Bialo-Czerwona-czy….
Każdy może ją przeczytać, pobrać i wydrukować ze strony internetowej.Treść publikacji pt. „Biało-Czerwona” może być znakomitą podstawą do przeprowadzenia lekcji wychowania obywatelskiego z okazji zbliżającego się Dnia Flagi. To ogromna szansa, by dzieci i młodzież poznały zasady traktowania barw narodowych z szacunkiem.

Wójt Gminy Dębowa Kłoda zaprasza mieszkańców do podpisania umów na montaż kotłów na biomasę

Wójt Gminy Dębowa Kłoda  informuje, że w okresie 18-21 kwiecień 2017r. w godz.
od 8.00-15.00 zostaną podpisane umowy (zgodnie z podanym harmonogramem) o ustalenie wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym, które wynikają z montażu i eksploatacji kotła c.o. na biomasę w budynku będącym własnością/współwłasnością ,,Właściciela” w ramach realizowanego projektu o nazwie ,,Energia przyjazna środowisku i turystyce na terenie Gminy Dębowa Kłoda” współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Miejscem podpisywania umów będzie Urząd Gminy Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116 A, pok. Nr 2.

Wysokość wpłat Mieszkańców jest uzależniona od mocy kotła c.o. na biomasę i wynosi:
– kocioł o mocy 15 kW- 2 145,00 zł

– kocioł o mocy 20 kW- 2 188,50 zł

– kocioł o mocy 25 kW- 2 295,00 zł

Wpłatę Właściciel dokonuje na rachunek bankowy Gminy numer
78 8042 0006 0260 1658 2000 0010, prowadzony w Banku Spółdzielczym w Parczewie, Oddział w Dębowej Kłodzie, koniecznie z dopiskiem „Kocioł centralnego ogrzewania 2017”. Termin wpłaty do 28.04.2017r. włącznie.

Brak wpłaty kwoty w terminie i wysokości określonej w umowie będzie równoznaczny
z rezygnacją Mieszkańca z udziału w realizacji Projektu zgodnie z podpisaną umową.

Po weryfikacji wpłat umowy wraz z fakturami będzie można odbierać w drugiej połowie maja 2017r. w pok. Nr 2 Urzędu Gminy Dębowa Kłoda.

Na podpisanie umowy należy zabrać: dowód osobisty.

Wszelkie informację są udzielane pod nr telefonów: 83 355 70 10 lub 83 3557023.

 Wójt Gminy Dębowa Kłoda

Radosław Kozak

Załączniki:

Wzór umowy-kocioł na biomasę

Harmonogram podpisywania umów wg miejscowości

 Projekt „Energia przyjazna środowisku i turystyce na terenie Gminy Dębowa Kłoda” realizowany jest  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Ułatwienia w rozliczaniu dochodów osób fizycznych za 2016r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Parczewie  informuje, że wprowadzono nową prostą formę rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Wystarczy przesłać do właściwego urzędu skarbowego PIT-WZ, czyli wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego. W tym formularzu podatnik przekazuje urzędowi informacje o korzystaniu z odliczeń od podatku lub dochodu, np. z tytułu przysługującej ulgi na dzieci, wydatków na cele rehabilitacyjne, podwyższonych kosztów uzyskania przychodów czy przekazaniu 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Urząd skarbowy na podstawie danych z wniosku PIT-WZ oraz posiadanych informacji od pracodawców lub organów rentowych samodzielnie przygotuje zeznanie podatkowe.

Wniosek o sporządzenie zeznania  można złożyć wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Portalu Podatkowego lub systemu e-Deklaracje, udostępnionych przez Ministerstwo Finansów  również za pośrednictwem bankowości elektronicznej PKO BP, BGŻ BNP Paribas i Raiffeisen Polbank.

Wniosek dotyczący dochodów za 2016 r., można składać między 15 marca a 18 kwietnia 2017 r.

Emeryci i  renciści, którzy otrzymali od organów rentowych roczne obliczenie podatku   PIT-40A  i  chcą przekazać 1% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego nie muszą już składać zeznania podatkowego, wystarczy złożenie krótkiego formularza      PIT-OP, a wtedy urząd skarbowy przekaże wybranej organizacji 1% podatku. W oświadczeniu  PIT-OP oprócz swoich danych osobowych należy podać nr KRS organizacji pożytku publicznego i ewentualnie cel szczegółowy 1%.

PIT-OP można złożyć elektronicznie, przy użyciu dostępnego na Portalu Podatkowym formularza online, formularza interaktywnego, aplikacji e-Deklaracje Desktop, a także za pośrednictwem bankowości internetowej oraz papierowo w urzędzie skarbowym.

Oświadczenie za rok 2016 można składać od 15 marca do 2 maja 2017r.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DĘBOWA KŁODA

Po raz kolejny pomagamy naszym mieszkańcom. Dzięki współpracy OSP Uhnin, Chmielów oraz GOPS w Dębowej Kłodzie wydawane są artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Przez dwa dni wydawana była żywność dla potrzebujących. Osoby, które nie odebrały żywności, a są zakwalifikowane do programu zapraszamy po odbiór artykułów spożywczych w poniedziałek 27.03.2017r. w godzinach od 9.00 do 14.00 do Ochotniczej Straży Pożarnej w Chmielowie.

Dziękujemy wszystkim za pomoc w kontynuowaniu pomocy na rzecz potrzebującym.