Wszystkie wpisy, których autorem jest Aneta Szyszkowska

Firma „Karol Kania i Synowie” Sp. z o.o.-Inicjator szerzenia i kultywowania tradycji, kultury i historii

Informujemy, iż Firma „Karol Kania i Synowie” Sp. z o.o. podjęła współpracę z Gminą Dębowa Kłoda na realizację projektu pt. „Kultywowanie tradycji, kultury i historii”.  Działania te przyczynią się m.in. do budowy trybun w miejscowości Dębowa Kłoda. Efekty tych prac inwestycyjnych będą widoczne już we wrześniu br.

W związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia Firmie  „Karol Kania i Synowie” Sp. z o.o. nadaje się tytuł „Inicjatora szerzenia i kultywowania tradycji, kultury i historii”.

Serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę i mamy nadzieję, że jeszcze niejednokrotnie będziemy realizować  wspólne zadania na rzecz mieszkańców gminy Dębowa Kłoda.

Nabór wniosków na wapnowanie gleb

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że trwa nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

1. Beneficjenci programu: posiadacze użytków rolnych o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.
2. Forma dofinansowania: dotacja
3. Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.06.2019 r. do 31.12.2019 r.
4. Terminy składania wniosków: od 01.08.2019 r. do 31.12.2019 r. lub do wyczerpania środków.
5. Przedsięwzięcia objęte dofinansowaniem realizowane będą do 31.12.2020 roku.
6. Sposób i miejsce składania wniosków.

1) Wnioski należy składać do Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie, ul. Sławinkowska 5, 20-810 Lublin.
2) Wzór wniosku dostępny jest na stronie Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.
3) Do wniosku należy dołączyć:

– opinię Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO, wydaną na podstawie badania odczynu (pH) gleby;
– fakturę (oryginał) za zakup wapna nawozowego lub środka wapnującego;
– wypełniony formularz dotyczący pomocy de minimis w rolnictwie;
Ważne jest umieszczenie na fakturze informacji o typie i odmianie zakupionego wapna nawozowego lub środków wapnujących oraz zawartości CaO lub CaO+MgO.
– do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.

7. Koszty kwalifikowane: wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania:

– wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122);
– środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów.

8. Poziom dofinansowania:

– do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,
– do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,
– do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.

Załączniki:
Wzór wniosku i wymaganych załączników.
Program Priorytetowy „Ogólnopolski programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://www.wfos.lublin.pl/aktualnosci/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-na-wapnowanie-gleb.html

„Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Białka gmina Dębowa Kłoda”

W dniu 29.07.2019r. odbyło się spotkanie robocze Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dyrektorem firmy „DEKONTA a.s.” z Czech Robertem Raschmanem oraz projektantem Terezą Hnatkova i pełnomocnikiem „Konsorcjum DEKONTA a.s., RDLS sp.z.o.” Łukaszem Rodka. Celem spotkania było omówienie szczegółów rozpoczęcia inwestycji pn. „Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Białka gmina Dębowa Kłoda” w związku z otrzymanym dofinansowaniem na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Apel o oszczędzanie wody

W związku z bardzo dużym zużyciem wody, Wójt Gminy Dębowa Kłoda zwraca się do mieszkańców gminy Dębowa Kłoda o ograniczenie poboru wody z sieci wodociągowej. Szczególnie dotyczy to podlewania wodą ogródków przydomowych, działkowych oraz innych terenów zielonych. Podlewanie w godzinach wieczornych przez dużą liczbę mieszkańców ogranicza możliwość uzupełnienia wody w zbiornikach w godzinach nocnych, a w związku z tym może okresowo wystąpić obniżone ciśnienie wody w sieci wodociągowej do zaniku włącznie. W związku z powyższym apeluje się o ograniczenie zużycia wody wyłączenie do celów sanitarnych i spożywczych.

Dziękujemy za zrozumienie i przepraszamy za mogące wystąpić uciążliwości.

Nowy zawód – nowe możliwości w województwie lubelskim. Bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Zapraszamy do udziału w projekcie „Nowy zawód – nowe możliwości” skierowanym do mieszkańców województwa lubelskiego.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są bezpłatne i umożliwiają szybkie uzupełnienie kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowanie się i zdobycie nowego, atrakcyjnego zawodu.  Kursy zawodowe trwają 2 semestry a zapisanie się do projektu jest bardzo proste – nie musisz zdawać żadnych egzaminów wstępnych, a jedynie dostarczyć dokumenty wymagane przy rekrutacji. Na kurs zawodowy może zapisać się każdy, kto ukończył 18 lat oraz ma wykształcenie minimum podstawowe. Kursy są skierowane zarówno dla osób pracujących jak i bezrobotnych.

Po ukończeniu kursu otrzymujesz świadectwo, a po zdaniu egzaminu państwowego – dyplom poświadczający kwalifikacje i uprawniający do pracy w danym zawodzie.

Aktualnie prowadzona jest rekrutacja na kursy: technik usług kosmetycznych oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Kursy pozwalają na zdobycie zawodu w 1 rok. W przypadku kursu technika usług kosmetycznych uczestnicy uzyskają kwalifikacje do pracy w gabinetach kosmetycznych, salonach odnowy biologicznej, hotelach, SPA oraz w studiach stylizacji. Otrzymają również pakiet kosmetyków i narzędzi niezbędnych do realizacji praktycznej części zajęć. Kurs technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej pozwoli z kolei uzyskać kwalifikacje do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się montażem i eksploatacją systemów energetyki odnawialnej. Kursanci Spotkają się z pracodawcami i ekspertami w dziedzinie OZE.

Miejscem realizacji projektu będzie Zespół Szkól Technicznych w Janowie Lubelskim przy ul. Ogrodowej 20. Zajęcia będą odbywać się w weekendy i rozpoczną się w połowie września 2019.
Kontakt i więcej informacji w sprawie rekrutacji:
Zespół Szkól Technicznych w Janowie Lubelskim, ul. Ogrodowa 20.
www.kursylubelskie.pl; Tel. 535 467 183 lub 508 280 018; mail: projekt@atum.edu.pl

Projekt „Nowy zawód – nowe możliwości” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, działanie 12.4 Kształcenie zawodowe przez firmę ATUM Sp. z o.o. w partnerstwie z firmą Recentia – Szkoły, Kursy, Szkolenia – Marta Dajewska. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

PODPROGRAM 2018 – efekty

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Kodeńcu z terenu województwa lubelskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Lublinie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  wrzesień 2018 – czerwiec 2019.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 3. warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 1263 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa lubelskiego.

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 • 54700,53 ton żywności;
 •  3763 paczek żywnościowych;
 • 0 posiłków;

5. W ramach Podprogramu 2018 dla 150 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono   warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:

• Żywieniowe – 1 spotkanie spotkań dla 150  uczestników

• Kulinarne – 1 spotkanie dla 150  uczestników

• Niemarnowanie żywności – 1 spotkanie  dla 150  uczestników

Projekt pn. „GraduatON” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

 1. Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;
 2. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
 3. Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

Uczestnicy projektu mogą liczyć na:
1. Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment
2. Wsparcie psychologa/coach’a kariery;
3. Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień:
Autoprezentacja
Organizacja czasu pracy
Cele, reguły, konsekwencje
Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole
Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność
4. Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym – dla wybranych uczestników;
5. Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;
6. Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)
7.Wsparcie opiekunów stażowych.

W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:
1.profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;
2. wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;
3. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć;
4. materiałów szkoleniowych;
5. wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;
6. zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;
7. dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn.„GraduatON”.

Zapraszamy do kontaktu:
telefon: 728 442 860; e-mail: kamila.zarkowska@reaxum.eu więcej informacji pod adresem https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie