Wszystkie wpisy, których autorem jest Aneta Szyszkowska

Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Białka gmina Dębowa Kłoda

W dniu 9 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda została podpisana umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompowniami ścieków w miejscowości Białka gmina Dębowa Kłoda” oraz „Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Białka gmina Dębowa Kłoda” z Wykonawcami:
– spółką pod firmą: „Konsorcjum DEKONTA a.s. – Lider konsorcjum z siedzibą w Dretovicach (Republika Czeska), RDLS Sp. z.o.o. – Członek konsorcjum” z siedzibą w Warszawie reprezentowaną przez Łukasza Rodka działającego na podstawie pełnomocnictwa oraz
– Panią Eweliną Pelc prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Usługi Budowlane WELKO Ewelina Pelc” z siedzibą w Kosinie.
Powyższe przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Białka gmina Dębowa Kłoda” współfinansowanego ze środków UE na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Całkowity koszt zadania powyższej inwestycji to 6 275 932,32 zł z czego dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” na kwotę 1 967 517,00 zł.

SUSZA-szacowanie strat w uprawach

Wójt Gminy Dębowa Kłoda przypomina o możliwości składania wniosków w siedzibie urzędu w związku z występowaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych dla Rolnictwa (SUSZA). Szacowaniu podlegają wszystkie uprawy: zboża jare, zboża ozime, kukurydza, rzepak itp.
Formularze należy składać jeszcze do 12 lipca br. Poniżej załączniki do pobrania:

„Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Dębowa Kłoda”.

Gmina Dębowa Kłoda przystąpiła do realizacji projektu pt.”Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Dębowa Kłoda” w ramach którego  nastąpi wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Kodeńcu.

W ramach projektu zostaną wykonane m.in. następujące roboty budowlane:
– docieplenie stropu, stropodachu, ścian zew. itp.
– wymiana drzwi zew. i okien
– modernizacja systemu c.o.
– wymiana instalacji elektrycznej
– wykonanie instalacji kolektorów słonecznych.

Z wykonawcami zostały już podpisane umowy, prace potrwają do jesieni bieżącego roku. Całkowita wartość projektu wynosi 1 490 211,70 zł, zaś dofinansowanie ze środków europejskich (ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) wynosi 1 005 009,86 zł.

Projekt jest dofinansowany ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Konkurs „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”

Polska Organizacja Turystyczna rozpoczyna drugą edycję konkursu „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”, którego celem jest wyłonienie najciekawszych miejsc i atrakcji związanych z turystyką wiejską. Wszystko, by promować dobre praktyki, wymieniać się doświadczeniami i wspierać lokalnych przedsiębiorców oraz społeczności. Celem działań POT jest zwiększenie zainteresowania taką formą turystyki i gospodarcze aktywizowanie obszarów wiejskich, bazując na ich potencjale.

Kandydatury można zgłaszać na stronie internetowej nawsinajlepiej.polska.travel

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej oraz w załączonej ulotce:

e-deklaracje w podatkach lokalnych – od dziś


Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory dla wszystkich gmin na terenie całego kraju w zakresie podatków lokalnych (rolnego, leśnego i od nieruchomości).
Rady gmin nie będą już określały warunków i trybu składania deklaracji oraz informacji podatkowych. Dla firm oznacza to koniec utrudnień polegających na składaniu formularzy według wzoru określonego na terenie danej gminy.
Obowiązujące wzory są określone:
-podatek od nieruchomości w rozporządzeniu Ministra Finansów 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na
-podatek od nieruchomości – (Dz.U. z 2019 r. poz. 1104)
– podatek rolny w rozporządzeniu Ministra Finansów z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny – (Dz.U. z 2019 r. poz. 1105)
-podatek leśny w rozporządzeniu Ministra Finansów z 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny – (Dz.U. z 2019 r. poz. 1126)

Ale uwaga!

Jeśli obowiązek podatkowy powstał przed 1 lipca 2019 r., to informacje i deklaracje składa się na dotychczasowych zasadach. A zatem większość firm w pełni skorzysta z e-deklaracji w zakresie podatków lokalnych dopiero od 2020 r.

Szacowane wartości instalacji odnawialnych źródeł energii i wkładu własnego mieszkańca

W związku z zorganizowanym spotkaniem w dniu 24.06.2019r. z mieszkańcami Gminy dotyczącym udziału w projekcie pozwalającym na dofinansowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii m.in.: solary, panele fotowoltaiczne, kotły na biomasę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informujemy, iż poniżej zamieszczamy 2 warianty szacunkowej wartości instalacji i wkładu własnego mieszkańca, jaki musiałby ponieść przystępując do projektu.
Koszty podatku VAT nie stanowią wartości dofinansowania i będą pokryte przez mieszkańca. Stawka podatku VAT będzie wynosiła 8% w przypadku instalacji montowanych na budynku mieszkalnym oraz 23% poza budynkiem mieszkalnym (na gruncie, budynku gospodarczym).

Prosimy o zapoznanie się z wartościami finansowymi i zgłoszenie się osobiście do siedziby Urzędu Gminy Dębowa Kłoda lub poinformowanie telefoniczne o wybranym wariancie dofinansowania w przypadku kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych. Ostateczny termin zgłaszania do 1 lipca 2019 r. do godz.16.00.

Informujemy również, że osoby przystępujące do projektu powinni mieć uregulowane wszelkie zobowiązania finansowe wobec Gminy z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, ścieki, odbiór odpadów komunalnych itp.

Wszelkich informacji można uzyskać pod nr tel. 833557023 lub 83 3557010