Wszystkie wpisy, których autorem jest Aneta Szyszkowska

Ochrona danych osobowych RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Dębowa Kłoda z siedzibą w Dębowej Kłodzie. Adres 21-211 Dębowa Kłoda 116A.
 2. Kontakt z Administratorem: tel.: 83 355-70-08.
 3. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych – Januszem Słomkowskim poprzez adres e-mail: komendant@debowakloda.pl
 4. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
  1. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Gminę Dębowa Kłoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C) Rozporządzenia;
  2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Gminę Dębowa Kłoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. E) Rozporządzenia;
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 4 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:
  1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 8. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 10. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy Dębowa Kłoda. Przy czym podanie danych jest:
  1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.
 11. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 na kontenery sanitarne i przebieralnie

23.05.2018r.

Gmina Dębowa Kłoda w dniu 10 maja 2018r.  podpisała umowę z Zarządem Województwa na dofinansowanie projektu pt. „Zagospodarowanie miejsca do rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad j. Bialskim w miejscowości turystycznej Białka” w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Celem operacji jest : wzmocnienie potencjału turystycznego w miejscowości Białka oraz podniesienie atrakcyjności terenów nad j. Bialskim przez okres co najmniej pięciu lat poprzez usadowienie kontenerów z funkcją sanitarną wraz z szatnią plażową”.

Wartość operacji: 108 499,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 92 224,15 zł

Z uwagi na wielką rzeszę przybywających turystów do miejscowości Białka ciągłym problemem jest niedostateczna ilość sanitariatów oraz brak miejsc wyznaczonych do przebierania się nad J. Bialskim.  Stąd też na zapotrzebowanie mieszkańców i turystów powstała inicjatywa władz by zagospodarować teren przy J. Bialskim.  Efektem zrealizowanego projektu będzie zakupienie 3 kontenerów sanitarnych wraz z dostawą i montażem (składające się z dwóch części: jedna-damska w tym jedna dla niepełnosprawnych oraz druga-męska)  oraz zakup 2 drewnianych przebieralni plażowych z dostawą i montażem i zakup tablicy informacyjnej. Kontenery sanitarne są niezbędne nad Jeziorem, bowiem zapewniają higienę i czystość. Przebieralnie są idealnym rozwiązaniem na plaży, ułatwiające pobyt turystom nad jeziorem, w tym możliwość przebrania się w strój kąpielowy. Zagospodarowanie terenu wpłynie na poprawę warunków sanitarnych i samego klimatu jeziora oraz poprawi komfort plażowania. Przedmiotowa operacja jest przeznaczona na użytek publiczny i ma charakter otwarty, gdzie wszyscy będą mieli bezpłatny dostęp. Realizacja zaplanowana jest jeszcze w roku 2018.

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego„, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 21.05.2018 r. do dnia 08.06.2018 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia  można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl  – Zakładka Przewodnik/ Krok pop kroku.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy

Wójt Gminy Dębowa Kłoda i n f o r m u j e, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda oraz na stronach internetowych www.debowakloda.pl i www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl (w zakładce: mienie gminy/wykazy nieruchomości) został zamieszczony w dniu 16 kwietnia 2018r. na okres 21 dni, wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowa Kłoda, przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

Termin wywieszenia wykazu upływa w dniu 9 maja 2018r.

Dodatkowe informacje – tel. (83) 355-75-90 lub (83)355-70-08.

Czytaj dalej

 

Rozstrzygnięty przetarg na dostawę i montaż instalacji solarnych

Informujemy, że w dniu 3 kwietnia 2018r. został rozstrzygnięty przetarg na dostawę i montaż instalacji solarnych. Została wybrana firma Antinus Sp. z o.o. ze Skierniewic, która złożyła ofertę na kwotę 3 835 233,36 zł.
Po uzupełnieniu niezbędnych formalności zostanie podpisana umowa z Wykonawcą oraz zostanie zorganizowane spotkanie z mieszkańcami w celu omówienia wszelkich szczegółów.
Gdyby ktoś jeszcze był zainteresowany montażem instalacji solarnych, w tym mieszkańcy bloków z terenu gminy Dębowa Kłoda zapraszamy po informacje do siedziby Urzędu.

Wsparcie alternatywnych form produkcji rolnej wobec ASF-szkolenie

Marszałek Województwa Lubelskiego  Sławomir Sosnowski serdecznie zaprasza  hodowców trzody chlewnej na szkolenie pt. „Wsparcie alternatywnych form produkcji rolnej wobec ASF”,   które odbędzie się   23 kwietnia 2018 r. (poniedziałek)  w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim,  ul. Pomiarowa 1, 21-300 Radzyń Podlaski

Program:

9.30-10.00   Rejestracja uczestników szkolenia

10.00-10.30  Przywitanie uczestników szkolenia. Działania samorządu na rzecz walki z ASF

10.30-11.30 Czynniki genetyczne warunkujące produkcję wołowiny

11.30-12.30 Metody i modele produkcji wołowiny

12.30-13.00 Przerwa kawowa

13.00-14.00 Produkcja bydła mięsnego w praktyce

14.00-14.30 Panel dyskusyjny, podsumowanie konferencji

14.30-15.00 Degustacja potraw regionalnych