Wszystkie wpisy, których autorem jest Radosław Rybak

Komunikat

                                                                               Dębowa Kłoda, 16 marca 2020 r.

Komunikat

Wójta Gminy Dębowa Kłoda

  Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 433) w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 ( koronowirus) Wójt Gminy  Dębowa Kłoda informuje iż od dnia 16 marca 2020 r. zawiesza do odwołania bezpośrednią obsługę klientów Urzędu Gminy  Dębowa Kłoda  z wyłączeniem spraw pilnych.

Budynek  Urzędu Gminy będzie niedostępny dla osób z zewnątrz. 

W sprawach pilnych przybycie do Urzędu Gminy wymaga wcześniejszego uzgodnienia   pracownikiem obsługującym sprawę lub kontakt z sekretariatem tel.  83 355 70 08.

Alternatywnym sposobem komunikowania się z pracownikami Urzędu Gminy jest droga elektroniczna – wiadomość e-mail  sekretariat@debowakloda.pl  lub za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej oraz telefonicznie albo za pośrednictwem korespondencji pocztowej.

Jednocześnie przypominam, że dane kontaktowe  pracowników Urzędu Gminy Dębowa Kłoda  znajdują się na stronie Internetowej Urzędu Gminy  www.debowakloda.pl  w zakładce – Informacje i kontakty – oraz w Biuletynie Informacji publicznej Urzędu Gminy Dębowa Kłoda.

Ponadto  proszę o stosowanie się do komunikatów zamieszczanych przez Urząd Gminy, Inspekcję Sanitarną,  Ministerstwo Zdrowia i inne uprawnione organy administracji państwowej.

Powyższe decyzje mają na celu zminimalizowanie ryzyka zarażenia koronowirusem  oraz bezpieczeństwo mieszkańców, pracowników i wszystkich osób przebywających na terenie gminy.

O wszelkich decyzjach będą Państwo informowani na bieżąco.

                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                           /-/ Grażyna Lamczyk

Informacja

        Gmina Dębowa Kłoda informuje iż, 31 grudnia 2019r. została podpisana umowa na  „Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dębowa Kłoda pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy i Punktu PSZOK” z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Parczewie. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Parczewie, zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Dębowa Kłoda o wystawianie odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem i zasadami segregacji w godzinach rannych.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Dębowa Kłoda   i n f o r m u j e ,  że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda oraz na stronach internetowych: www.debowakloda.pl i www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl (w zakładce: mienie gminy/wykazy nieruchomości) został zamieszczony w dniu 12 listopada 2019 r., na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy Dębowa Kłoda (obręb Białka) przeznaczonych do dzierżawy. 

Termin wywieszenia wykazu upływa w dniu 4 grudnia 2019 r.

Dodatkowe informacje – tel. (83) 355-75-90 lub (83) 355-70-08

Czytaj dalej