Archiwa kategorii: Uncategorized

Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Kłoda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do publicznego wglądu w dniach od 16.01.2019 r. do 15.02.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116A, 21-211 Dębowa Kłoda, pokój nr 15 w godz. pracy Urzędu, a także na stronie internetowej http://www.ug.debowakloda.pl/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Kłoda odbędzie się w dniu 08.02.2019 r. w siedzibie Gminy Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116A, 21-211 Dębowa Kłoda, (sala Gminnego Ośrodka Kultury) o godz. 16:00.

Uwagi do projektu Studium oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.03.2019 r. do Wójta Gminy Dębowa Kłoda na piśmie:

  • w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116A, 21-211 Dębowa Kłoda,
  • drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116A, 21-211 Dębowa Kłoda,
  • drogą elektroniczną na adres sekretariat@debowakloda.pl lub za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Uwaga lub wniosek powinny zawierać: nazwisko, imię (lub nazwę jednostki organizacyjnej), adres, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Dębowa Kłoda.

Z  okazji nadchodzącego Nowego 2019 Roku składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, ciepła i miłości w rodzinach, wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń, wielu sukcesów, satysfakcji i optymizmu oraz realizacji osobistych zamierzeń. Wszystkim Mieszkańcom oraz Gościom, którzy powitają Nowy Rok w naszej Gminie – udanej, szampańskiej zabawy.

Przewodniczący Rady Gminy        Wójt Gminy Dębowa Kłoda
Mieczysław Chęckiewicz                            Grażyna Lamczyk

Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

W związku z realizacją programu Pomoc Żywnościowa 2014-2020-Podprogram 2018 informujemy, że przewidywany transport żywności kompleksowo dla wszystkich uprawnionych  odbędzie się w dniu 14.01.2019r.

Przewidywany termin wydawania żywności odbędzie się w  dniach od 15 do 17 stycznia 2019r. w godzinach  9.00-14.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kodeńcu.

 

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Chmielowie  w dniu 15 grudnia 2017r. podpisało umowę z Województwem Lubelskim na dofinansowanie projektu pt. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wyhalewie wraz z wyposażeniem” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań”.

Cel operacji: Celem operacji jest rozwijanie integracji i aktywności społecznej na obszarze objętym LSR poprzez przebudowę jednego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyhalew.

Wnioskowana kwota pomocy:  187 990,00 zł

Środki wspólnotowe z EFRROW: 119 618,04 zł

Publiczne środki krajowe wypłacane przez ARiMR: 68 371,96 zł

Opis przedsięwzięcia: W ramach planowanej operacji nastąpiła przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyhalew. W ramach operacji zaplanowano: roboty konstrukcyjno-budowlane-postawienie ścianek działowych, malowanie ścian, docieplenie, wymiana okien i drzwi, rozbudowa sanitariatów, instalacje wewnętrzną wod-kan-rozbudowa nitki wodociągowej i kanalizacji sanitarnej; instalację c.o-demontaż i montaż, wymiana pieca; instalację wentylacyjną-nawiewno-wiewną; instalację elektryczną oraz poniesione zostały inne koszty niezbędne przy prowadzeniu przedsięwzięć inwestycyjnych. Dodatkowo w ramach zadania została zakupiona gablota wisząca, tarcza elektroniczna do gry w lotki, maszyna do wykrawania i wytłaczania niezbędna przy przeprowadzeniu zajęć dla mieszkańców z rękodzielnictwa. Umożliwi to spędzenie wolnego czasu dla różnych grup defowaryzowanych, a w tym dla integracji międzypokoleniowej.

Wyniki operacji:

– Liczba przebudowywanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej- 1 szt.

– Liczba osób korzystających ze wspartych usług/infrastruktury- 50 osób rocznie

– Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury wzmacniającej potencjał turystyczno-rekreacyjny i społeczny obszaru objętego LSR- 1 szt.