Archiwa kategorii: Uncategorized

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy: nowe źródło finansowania inicjatyw obywatelskich

Konferencją z udziałem przedstawicieli MSZ i Ambasady Norwegii, organizacji społecznych z Polski i krajów darczyńców zainaugurowany został dziś w Warszawie nowy program dotacyjny, którego celem jest wzmocnienie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.
Program o budżecie 30 milionów euro ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu (tzw. Fundusze EOG) wspierać będzie organizacje społeczne, w tym stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, prowadzące działania na rzecz zwiększania udziału obywateli i obywatelek w życiu publicznym, ochrony prawa człowieka i równego traktowania, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, wzmacniania grup narażonych na wykluczenie. Realizatorem programu jest konsorcjum trzech organizacji: Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Pracowania Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich.
Chciałbym pogratulować determinacji i siły. To dzięki niej i przeciwstawieniu się różnym trudnościom udało się doprowadzić do sytuacji, w której realizacja zadań Funduszu odbywa się w duchu niezależnym, z należytym uwzględnieniem wartości wynikających z Konstytucji RP oraz umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę oraz wartości europejskich – powiedział Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar podczas oficjalnego otwarcia programu w Warszawie.
Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy będzie wspierać projekty zgłaszane przez organizacje z całej Polski, a w szczególności działania podejmowane przez organizacje mniej doświadczone, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych. 
Chcemy dotrzeć z ofertą wsparcia do tych, którzy najbardziej jej potrzebują: grup narażonych na dyskryminację ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, wyznanie, płeć, wiek, orientację seksualną i grup zagrożonych wykluczeniem: osób z niepełnosprawnościami, w kryzysie bezdomności, osób starszych, ofiar przemocy – mówi Sylwia Sobiepan z Fundacji im. Stefana Batorego.  Ważną grupą we wszystkich obszarach wsparcia jest młodzież – dodaje Zofia Komorowska z Fundacji Stocznia. Program oferować będzie dotacje na działania edukacyjne, w tym edukację obywatelską, równościową i antydyskryminacyjną, działania aktywizacyjne i wolontariackie, akcje i kampanie świadomościowe na temat zmian klimatycznych, przeciwdziałaniu uprzedzeniom, mowie nienawiści i przemocy, projekty zwiększające uczestnictwo obywateli w podejmowaniu decyzji, działania strażnicze, działania interwencyjne dotyczące przestrzegania praw człowieka i poszanowania zasad państwa prawa,  działania służące upodmiotowieniu i usamodzielnieniu grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego, działania integracyjne w środowiskach lokalnych, działania rzecznicze dotyczące ulepszania polityk publicznych, prawa i praktyki stosowania prawa, a także poprawy standardów funkcjonowania instytucji publicznych i jakości świadczonych przez nie usług.
Ważnym elementem programu będzie wsparcie rozwoju organizacji społecznych. Każda organizacja ubiegająca się o dotację na działania projektowe będzie mogła otrzymać dodatkową dotację na rozwój organizacji: inwestycje w budowanie zespołu, podnoszenie kompetencji, pozyskiwanie środków na działalność, poprawę zarządzania, komunikację, etc. – mówi Lidka Kuczmierowska z Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich.
Osobny konkurs dotacyjny zostanie ogłoszony na projekty wspierające sektor obywatelski, w tym wsparcie infrastruktury (szkolenia, edukację, doradztwo), działania zwiększające świadomość społeczną czym zajmują się organizacje czy monitoring prawa, które wpływa na ich działanie. Nabór wniosków w pierwszym konkursie dotacyjnym już 3 lutego. Kolejny – na projekty sektorowe w kwietniu 2020.
W nadchodzących miesiącach zespół programu zorganizuje cykl spotkań informacyjnych w kilku regionach Polski.
Więcej informacji niebawem na www.aktywniobywatele.org.pl.

Kurs autokarów na 28. Finał WOŚP w Dębowej Kłodzie-12.01.2020r.

Transport  WOŚP – 12.01.2020r.

DOWÓZ

Białka – 12.10

Uhnin – 12.15

Uhnin osiedle – 12.20

Nietiahy – 12.25

Hanów – 12.30

Wyhalew – 12.35

Kodeniec – 12.40

Lubiczyn – 12.45

Chmielów – 12.50

Korona – 12.50

Bednarzówka – 12.55

Urząd Gminy Dębowa Kłoda – 13.00

 Leitnie – 13.05

Stępków – 13.10

Plebania Wola – 13.15

Makoszka – 13.15

Urząd Gminy Dębowa Kłoda – 13.25

ROZWÓZ

Leitnie, Stępków Plebania Wola, Makoszka – 20.00

Białka, Uhnin, Nietiahy, Hanów, Wyhalew, Kodeniec, Lubiczyn, Chmielów, Korona, Bednarzówka – 20.35

Kurs autokarów podczas choinki szkolnej w dniu 11.01.2020 r.

DOWÓZ

 1 autokar

Hanów – 14.00

Nietiahy – 14.05

Uhnin osiedle – 14.10

Uhnin Sosnowicki – 14.15

Białka – 14.20

Uhnin Białkowski – 14.25

Uhnin remiza OSP – 14.30

Uhnin ścienny – 14.35

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie – 14.40

Ochoża – 14.50

Makoszka – 14.55

Plebania Wola – 15.00

Stępków – 15.05

Leitnie – 15.10

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie – 15.15

2 autokar

Marianówka – 14.40

Chmielów – 14.40

Korona – 14.45

Bednarzówka – 14.50

Żmiarki – 14.55

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie – 15.00

ROZWÓZ

1 autokar

Hanów, Nitiahy, Uhnin, Białka – 19.30

Ochoża, Makoszka, Plebania Wola, Stępków, Leitnie – 20.10

2 autokar

Marianówka, Chmielów, Korona, Bednarzówka, Żmiarki – 20.00

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO w sprawie zwalczania zjadliwej grupy ptaków (HPAI)

Rozporządzenie Nr 1 i Nr 2 Wojewody Lubelskiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów lubartowskiego,
łęczyńskiego i parczewskiego.

Wojewoda Lubelski tym samym zwraca się z prośbą o rozpowszechnienie wśród hodowców drobiu informacji o konieczności bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu