Organizacje Pozarządowe

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DĘBOWA KŁODA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI –

Data zamieszczenia: 23.10.2017r.

Wójt Gminy Dębowa Kłoda zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących
Rocznego Programu Współpracy Gminy Dębowa Kłoda z organizacjami pozarządowymi
na 2018 rok.

 1. Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest projekt rocznego programu współpracy Gminy Dębowa Kłoda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

 1. Termin i zakres konsultacji:

Konsultacje projektu rocznego programu współpracy odbędą się w terminie
od 30 października do 14 listopada 2017r.

 1. Forma i tryb konsultacji:
 • Konsultacje przeprowadzone zostaną z wykorzystaniem technik informatycznych.
 • Uwagi i opinie w sprawie będącej przedmiotem konsultacji wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w terminie wskazanym w pkt.2
  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@debowakloda.pl lub promocja@debowakloda.pl
 • Opinie mogą być także przesłane w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116A, 21-211 Dębowa Kłoda.
 1. Załączniki:
  Ogłoszenie o konsultacjach
  Zarządzenie wraz z uchwałą i rocznym programem współpracy (Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, projekt uchwały, załącznik do uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu)

Powyższe informacje znajdują się również na stronie internetowej www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda.

Protokół z konsultacji rocznego programu współpracy gminy Dębowa Kłodadata zamieszczenia 15.11.2017r.

Uchwała nr XXXIX/223/17 z dnia 30.11.2017r.

Załącznik do uchwały nr XXXIX/223/17

 

OFERTA-Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chmielowa Korony Marianówki-5.10.2017r.

Poniżej zamieszczamy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Chmielowa Korony Marianówki –„Ludowe śpiewanie”.

Oferta została zamieszczona również na stronie
www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uproszczona oferta stowarzyszenia

 

OGŁOSZENIE 13 luty 2017r.
Wójt Gminy Dębowa Kłoda ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dębowa Kłoda w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w formie powierzenia i wspierania z terminem realizacji od 27 marca do 31 grudnia 2017 r., którego zasady  i tryb określają załączniki do niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie

Załącznik do Zarządzenia-Ogłoszenie

Wzór wniosku

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

7.03.2017r. ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO UDZIAŁU W KOMISJI KONKURSOWEJ

22.03.2017 r. Zarządzenie w sprawie powołania komisji

24.03.2017r. Zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji wraz z zał.

OFERTA-„Seniorzy Razem”

Poniżej zamieszczamy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych w Dębowej Kłodzie-„Seniorzy razem”.

Oferta została zamieszczona również na stronie
www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. Każdy w terminie 7 dni może zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

 

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DĘBOWA KŁODA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Wójt Gminy Dębowa Kłoda zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Dębowa Kłoda z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.
W załączeniu: