Organizacje Pozarządowe

OFERTA-Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chmielowa Korony Marianówki-5.10.2017r.

Poniżej zamieszczamy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Chmielowa Korony Marianówki –„Ludowe śpiewanie”.

Oferta została zamieszczona również na stronie
www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uproszczona oferta stowarzyszenia

 

OGŁOSZENIE 13 luty 2017r.
Wójt Gminy Dębowa Kłoda ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dębowa Kłoda w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w formie powierzenia i wspierania z terminem realizacji od 27 marca do 31 grudnia 2017 r., którego zasady  i tryb określają załączniki do niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie

Załącznik do Zarządzenia-Ogłoszenie

Wzór wniosku

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

7.03.2017r. ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO UDZIAŁU W KOMISJI KONKURSOWEJ

22.03.2017 r. Zarządzenie w sprawie powołania komisji

24.03.2017r. Zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji wraz z zał.

OFERTA-„Seniorzy Razem”

Poniżej zamieszczamy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych w Dębowej Kłodzie-„Seniorzy razem”.

Oferta została zamieszczona również na stronie
www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. Każdy w terminie 7 dni może zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

 

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DĘBOWA KŁODA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Wójt Gminy Dębowa Kłoda zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Dębowa Kłoda z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.
W załączeniu: