Organizacje Pozarządowe

OGŁOSZENIE 13 luty 2017r.
Wójt Gminy Dębowa Kłoda ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dębowa Kłoda w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w formie powierzenia i wspierania z terminem realizacji od 27 marca do 31 grudnia 2017 r., którego zasady  i tryb określają załączniki do niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie

Załącznik do Zarządzenia-Ogłoszenie

Wzór wniosku

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

7.03.2017r. ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO UDZIAŁU W KOMISJI KONKURSOWEJ

22.03.2017 r. Zarządzenie w sprawie powołania komisji

24.03.2017r. Zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji wraz z zał.

OFERTA-„Seniorzy Razem”

Poniżej zamieszczamy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych w Dębowej Kłodzie-„Seniorzy razem”.

Oferta została zamieszczona również na stronie
www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. Każdy w terminie 7 dni może zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

 

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DĘBOWA KŁODA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Wójt Gminy Dębowa Kłoda zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Dębowa Kłoda z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.
W załączeniu: