BIP Dębowa Kłoda

Podpisywanie umów na montaż instalacji solarnych?>

Podpisywanie umów na montaż instalacji solarnych

 

 

Wójt Gminy Dębowa Kłoda  zaprasza w terminie 15-25 stycznia 2018r. w godz. pracy Urzędu Gminy Dębowa Kłoda, do podpisywania umów (zgodnie z podanym harmonogramem) o ustalenie wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym, które wynikają z montażu i eksploatacji instalacji solarnych w budynku będącym własnością/współwłasnością ,,Właściciela” w ramach realizowanego projektu
o nazwie ,,Energia przyjazna środowisku i turystyce na terenie Gminy Dębowa Kłoda” współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Miejscem podpisywania umów będzie Urząd Gminy Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116 A, pok. Nr 15.

Wysokość wpłat Mieszkańców jest uzależniona od liczby paneli w instalacjach solarnych, która stanowi 15% wartości tej instalacji i wynosi:

– 2 panele –  2 440,80 brutto

– 3 panele – 2 602,80 brutto

– 4 panele – 2 797, 20 brutto

W wysokości podanych kwot  uwzględniono całkowite koszty, również te niekwalifikowane, na które nie ma dofinansowania z UE, a są niezbędne do funkcjonowania instalacji:

– zakup pompki;

– zakup zasobnika na ciepłą wodę z dodatkową wężownicą umożliwiającą wpięcie do kotła c.o.;

– zakup paneli solarnych wraz z osprzętem;

–  montaż i podłączenie zestawu solarnego wraz z podłączeniem do kotła;

– procentowy udział w podatku VAT.

Przez cały okres trwania umowy Gmina Dębowa Kłoda zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z  eksploatacją zestawu instalacji solarnych określonych w instrukcji eksploatacji oraz do przeprowadzania we własnym zakresie i na własny koszt przeglądów serwisowych zgodnie z warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej.

Wpłatę Właściciel dokonuje do dnia 31.03.2018r włącznie, na rachunek bankowy Gminy numer: 78 8042 0006 0260 1658 2000 0010, prowadzony w Banku Spółdzielczym w Parczewie, Oddział w Dębowej Kłodzie, koniecznie z dopiskiem „Instalacje solarne”.

Możliwość jest także wpłaty odpowiedniej powyższej kwoty w dwóch równych ratach
w następujących terminach:

– I rata do dnia 28 lutego 2018r.

– II rata do dnia 31 marca 2018r.

W przypadku wpłat w ratach odpowiednio z dopiskiem:

–  „Instalacje solarne rata I” lub

– „Instalacje solarne rata II”.

Brak wpłaty kwoty w terminie i wysokości określonej w umowie będzie równoznaczny
z rezygnacją Mieszkańca z udziału w realizacji Projektu zgodnie z podpisaną umową.

Przewidywany montaż instalacji solarnych w miesiącach kwiecień-sierpień 2018r.

Po weryfikacji wpłat umowy wraz z fakturami będzie można odbierać po drugiej połowie kwietnia 2018r.
w pok. Nr 15 Urzędu Gminy Dębowa Kłoda.

Na podpisanie umowy należy zabrać: dowód osobisty.

Wszelkie informację są udzielane pod nr telefonów: 83 3557023.

 

Wójt Gminy Dębowa Kłoda

Radosław Kozak

Załączniki:

  1. Wzór umowy – instalacje solarne
  2. Harmonogram podpisywania umów wg miejscowości

 

Projekt „Energia przyjazna środowisku i turystyce na terenie Gminy Dębowa Kłoda” realizowany jest  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.