Miesięczne archiwum: Wrzesień 2017

ASF-zniesienie ograniczeń

W dniu 27 września 2017r. Wojewoda Lubelski wydał  rozporządzenie uchylające  rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 2017r.  w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bialskiego, parczewskiego i włodawskiego, które  zakazywało m.in. organizowania targów,  transportu świń oraz wywożenia świń i materiału biologicznego z gospodarstwa  bez zgody  właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii a także nakazywało  oczyszczania, odkażania  i dezynfekcji środków transportu  oraz  oznakowania obszaru, poprzez umieszczanie  na drogach publicznych  tablic informacyjnych. Poniżej zamieszczamy rozporządzenie nr 10 uchylające rozporządzenie nr 7 z dnia 17 sierpnia 2017r.

Uchylenie_rozporzadzenia_nr_7

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowa Kłoda przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Dębowa Kłoda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej http://www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl w zakładce „Mienie gminy”, został zamieszczony wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy Dębowa Kłoda przeznaczonych do sprzedaży.

Dodatkowe informacje – tel. (83) 3557590 lub (83) 3557008.

Czytaj dalej

“Razem bezpieczniej”

Informujemy, że Gmina Dębowa Kłoda w dniu 13.09.2017r. otrzymała dofinansowanie ze środków rezerwy celowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości turystycznej Białka w gminie Dębowa Kłoda” w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017r.”

W ramach w/w projektu realizowane będą następujące główne działania:

 1. Montaż i oznakowanie monitoringu
 2. Dostosowanie organizacji ruchu drogowego do zaistniałych zmian
 3. Oznakowanie poziome i pionowe:

– zakup i montaż progów zwalniających

– zakup farby do znakowania poziomego

– zakup i montaż lustra

– zakup i montaż znaków drogowych do oznakowania progów zwalniających

 1. Zakup i montaż blokady-słupków
 2. Stworzenie anonimowego formularza kontaktowego na stronie gminy
 3. Debata przeprowadzona przez Funkcjonariuszy Policji na temat bezpieczeństwa dla mieszkańców Białki i pracowników UG Dębowa Kłoda
 4. Pokaz i warsztaty dla mieszkańców Białki z ratownictwa medycznego i technicznego
 5. Debata zorganizowana przez przedsiębiorców o zagrożeniach w Białce i wypracowanie wspólnych mechanizmów współpracy z KPP w Parczewie
 6. Szkolenie dla przedsiębiorców z zakresu prawidłowego stosowania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności dotyczących zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 7. Kurs-szkolenie Kwalifikowanej I pomocy dla OSP
 8. Szkolenie dla KPP w Parczewie z zakresu „Negocjator policyjny”
 9. Szkolenie dla pracowników UG Dębowa Kłoda z zakresu identyfikacji i przeciwdziałaniu zagrożeń.

Realizacja powyższych działań nastąpi jeszcze w roku 2017. Zachęcamy do uczestniczenia w zaproponowanych przedsięwzięciach.

 

Bezzwrotne dotacje na założenie własnej firmy.

„FABRYKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Wielkopolska Szkoła Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją Partycypacji Społecznej zapraszają osoby zainteresowane otworzeniem własnej działalności gospodarczej do udziału w projekcie „Fabryka przedsiębiorczości”.

Nabór rozpoczął się od 1 września 2017r. Szczegółowe terminy wskazane są w Regulaminie rekrutacji projektu.

Projekt skierowany jest do 50 osób (30 kobiet, 20 mężczyzn) w wieku powyżej 30. roku życia, pozostających bez pracy (w tym także zarejestrowanych w Urzędzie Pracy), zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego, należących co najmniej do jednej z grup:

 • osoby w wieku powyżej 50. roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Ponadto wśród Uczestników Projektu mogą być osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż należą co najmniej do jednej z ww. grup.

W ramach projektu na dodatkowe punkty mogą liczyć:

– osoby z terenów wiejskich,

– osoby długotrwale bezrobotne,

– osoby niepełnosprawne.

W ramach projektu oferowane jest kompleksowe wsparcie w postaci:

 • szkolenia oraz indywidualnego doradztwa z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,

a także pomocy w przygotowaniu biznesplanu,

 • bezzwrotnej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej do wysokości 23 350,00 zł/os.,
 • wsparcia pomostowego finansowego (na pokrycie niezbędnych opłat) wypłacanego miesięcznie w kwocie nie większej niż 1 280,00 zł/os. przez okres pierwszych 7 m-cy funkcjonowania przedsiębiorstwa (dla 40 osób),
 • przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego udzielane przez 3 kolejne miesiące w kwocie nie większej niż  1 270,00 zł/os (w przypadku osób, które zamierzają zatrudnić pracownika, maksymalnie dla 8 osób),
 • wsparcie pomostowe doradczo- warsztatowe

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszeni są o kontakt z Biurem Projektu.

Biuro projektu:

Nałęczowska 30, 20-701 Lublin (II piętro, pokój 204)

tel. (0 81) 747 94 08,

e-mail: fabryka@fundacja-spoleczna.pl

Plakat – Fabryka przedsiębiorczości

Szczegóły na:                                                             

www.fundacja-spoleczna.pl

Projekt realizowany jest przez Wielkopolską Szkołę Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją Partycypacji Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 659 519,60 zł

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowa Kłoda przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Dębowa Kłoda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej http://www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl w zakładce „Mienie gminy”, został zamieszczony wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy Dębowa Kłoda przeznaczonych do sprzedaży.

Dodatkowe informacje – tel. (83) 3557590 lub (83) 3557008.

Czytaj dalej…