Miesięczne archiwum: Styczeń 2019

LGD „Jagiellońska Przystań” zaprasza na konsultacje dotyczące zasad przyznawania dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

W celu ułatwienia dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia z PROW na lata 2014-2020 zapraszamy osoby planujące założenie działalności gospodarczej, przedsiębiorców, a także organizacje pozarządowe na indywidualne konsultacje dotyczące zasad pozyskiwania dotacji z Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań”.

Konsultacje odbędą się 12 lutego 2019 roku w godzinach od 9.00 do 13.00

Miejsce: Urząd Gminy w Dębowej Kłodzie  (sala konferencyjna)

Szczegółowych informacji udziela:

Biuro LGD „Jagiellońska Przystań”

ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew

tel. 83 354 37 34, 512 030 862

e-mail: biuro@lgdparczew.pl

www.lgdparczew.pl

Nowe wzory ofert, sprawozdań i umów.

Od 1 marca 2019 będą obowiązywać nowe wzory ofert, sprawozdań i umów do otwartych konkursów ofert i małych grantów

Zostały podpisane nowe rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania oraz w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Rozporządzenie dotyczące małych grantów.

Rozporządzenie dotyczące otwartych konkursów ofert.

Rozporządzenie zostało przyjęte na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które określa:wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oferty wspólnej realizacji zadania publicznego składanej w trybie otwartego konkursu (zał. 1 do rozporządzenia);

wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oferty wspólnej realizacji zadania publicznego w trybie tzw. “regrantingu” (zał. 2);

ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej (zał. 3);

ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej  w trybie tzw. “regrantingu” (zał. 4);

wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (zał. 5);

wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego zleconego w trybie tzw. “regrantingu” (zał. 6).

WAŻNE! Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 29 października 2018 r., jednak dla ofert złożonych do dnia 1 marca 2019 roku stosuje się przepisy dotychczasowe.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Kłoda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Kłoda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 16.01.2019r. do 15.02.2019r. w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda.

Dyskusja publiczna odbędzie się 08.02.2019r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Dębowej Kłodzie o godz. 16.00.

Uwagi do projektu Studium należy składać na piśmie do dnia 15.03.2019r. do Wójta Gminy Dębowa Kłoda.

Załączniki do pobrania:

Konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego

Wojewoda Lubelski zaprasza do udziału w procesie konsultacji społecznych projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030) w województwie lubelskim.

Zaplanowana została konferencja w Białej Podlaskiej w dniu 16 stycznia 2019 roku, która ma przybliżyć uczestnikom cele, kierunki interwencji, mechanizmy wdrażania polityki regionalnej do 2030 roku. Rejestracja jest możliwa poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej: https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego-2030/

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Kłoda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do publicznego wglądu w dniach od 16.01.2019 r. do 15.02.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116A, 21-211 Dębowa Kłoda, pokój nr 15 w godz. pracy Urzędu, a także na stronie internetowej http://www.ug.debowakloda.pl/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Kłoda odbędzie się w dniu 08.02.2019 r. w siedzibie Gminy Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116A, 21-211 Dębowa Kłoda, (sala Gminnego Ośrodka Kultury) o godz. 16:00.

Uwagi do projektu Studium oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.03.2019 r. do Wójta Gminy Dębowa Kłoda na piśmie:

  • w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116A, 21-211 Dębowa Kłoda,
  • drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116A, 21-211 Dębowa Kłoda,
  • drogą elektroniczną na adres sekretariat@debowakloda.pl lub za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Uwaga lub wniosek powinny zawierać: nazwisko, imię (lub nazwę jednostki organizacyjnej), adres, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Dębowa Kłoda.