Miesięczne archiwum: Marzec 2019

“Groby i cmentarze wojenne w kraju”

Informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór w programie Groby i cmentarze wojenne w kraju.

O dofinansowanie w ramach programu ubiegać się mogą samorządowe instytucje kultury; organizacje samorządowe, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie puybliczne i uczelnie niepubliczne; kościoły, związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne. W jednym naborze jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie 2 wnioski.
Wnioski można składać w terminie do 29 marca 2019 roku. Formularze dostępne są na platformie EBOI. Wszelkie informacje, w tym załączniki do pobrania są pod linkiem:http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/groby-i-cmentarze-wojenne-w-kraju.php

KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

WIOSENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 25 marca – 3 kwietnia 2019 r.* na terenie województwa lubelskiego zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

• Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20 – 30 dawek na 1 km²

• Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych

• Dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo-plastykowy wielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu

N i e   w o l n o   d o t y k a ć    s z c z e p i o n k i !

• Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa, lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem

• Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem

• Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii

• Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę

* Termin akcji może ulec zmianie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, www.wiw.lublin.pl.

Azbest

☑️ Co to jest azbest?
☑️Jak uchronić się przed jego szkodliwym działaniem?
☑️W jaki sposób można go usunąć?
☑️Gdzie złożyć wniosek o bezpłatne usunięcie azbestu?
Aby poznać odpowiedzi na powyższe pytania zapraszamy do obejrzenia filmiku instruktażowego przygotowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

☑️ Co to jest azbest? ☑️Jak uchronić się przed jego szkodliwym działaniem?☑️W jaki sposób można go usunąć?☑️Gdzie złożyć wniosek o bezpłatne usunięcie azbestu?Aby poznać odpowiedzi na powyższe pytania obejrzyjcie przygotowany przez nas film!#BezpieczniBezAzbestu #ZdroweLubelskie

Opublikowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Wtorek, 12 marca 2019
  1. Film instruktażowy: https://www.youtube.com/watch?v=1ygpEm-ldOk
  1. Film edukacyjny: https://www.youtube.com/watch?v=6bnBhKdTosk&feature=youtu.be

“Podwórko Talentów NIVEA”

PETYCJA
zamieszczono 11.03.2019r.

§1) W trybie art. 2 Ustawy z dnia 5 września 2014 o petycjach  – wnosimy petycję do Kierownika Jednostki – o rozpatrzenie naszej prośby – dotyczącej przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły – do konkursu w ramach programu “Podwórko Talentów NIVEA” – edycja 2019

– szczegóły pod – www.podworko.nivea.pl 

Osnowa Wniosku:
Niniejszym wnosimy o rozpatrzenie możliwości powiększenia majątku lokalnej społeczności o wykonane i finansowane przez osobę trzecią (firmę komercyjną) – Rodzinne Miejsce Zabaw – Podwórko Talentów NIVEA

Warunkiem przystąpienia do wzmiankowanego konkursu jest dysponowanie terenem pod zabudowę nie mniejszym niż 400 m2. 

Kierownik JST (Wójt/Burmistrz/Prezydent/Dyrektor Szkoły) dysponując odpowiednim terenem może zwrócić się pomoc organizacyjną do lokalnych społeczności jak np.: dom kultury, świetlica, grupa rodziców itp. 

Dodatkowo:
§2) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art 2 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy  o petycjach w nawiązaniu do art. 241 oraz 243 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnosimy petycję do Kierownika JST (Wójta/Burmistrza/Prezydenta)  przekazanie niniejszego tekstu/petycji   – do wszystkich podległych szkół podstawowych (również tzw. Zespołów Szkół), które mogą dysponować  terenem pod zabudowę nie mniejszym niż 400 m2. (szczegóły pod adresem URL https://podworko.nivea.pl ) 

§2b) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie przekazania niniejszego wniosku do wszystkich podległych Szkół Podstawowych, które mogą dysponować wyżej określonym terenem. 

§3) Efektem przystąpienia Gminy/Szkoły Podstawowej   do konkursu  może być sfinansowanie budowy, jednego z 20 rodzinnych Placów Zabaw.

Wartość każdego z placów zabaw to aż 250 tys. zł.  

W obecnej edycji, aby wyrównać szansę mniejszych gmin/szkół – Organizator – podzielił Adresatów na 3 koszyki:

1)  Lokalizacje do 20 tys. mieszkańców; 2) Lokalizacje od 20 do 60 tys. mieszkańców; 3) Lokalizacje powyżej 60 tys. mieszkańców.
Dodatkowo Szkoły otrzymają 300 zestawów gier do szkolnej świetlicy – szczegóły pod www.podworko.nivea.pl 

Każda ze Szkół, która przystąpi do akcji uzyska ponadto gwarantowane konspekty ciekawych lekcji dla nauczycieli – szczegóły pod www.podworko.nivea.pl

Uproszczono również znacznie – procedurę zgłoszenia lokalizacji – do 3 intuicyjnych kroków – szczegóły pod www.podworko.nivea.pl 

Przedmiotowy plac zabaw znajdzie się w majątku Gminy/Szkoły  oraz przyczyni się do wzbogacenia infrastruktury Gminy związanej z terenami rekreacyjnymi –  szczegóły pod www.podworko.nivea.pl 

§4) Mamy nadzieję, że tak jak w poprzednich edycjach – nasza akcja zaktywizuje mieszkańców oraz lokalnych decydentów i pomoże wypełniać zadania związane z zaspokajaniem potrzeb wspólnot lokalnych – w kontekście art. 7 ust. 1 pkt. 10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

§5) Załączamy niezbędne materiały, list przewodni do Gmin/Szkół,  wizualizacje podwórek, zdjęcia z poprzednich edycji, etc. 

Skrót do regulaminu pod https://podworko.nivea.pl/regulaminy/regulamin-zgloszen.pdf 

Formularz zgłoszeniowy online znajduje się pod adresem URL: www.podworko.nivea.pl 

W przypadku twierdzącej odpowiedzi na naszą petycję wystarczy zgłosić udział w konkursie poprzez wypełnienie wzmiankowanego formularza online.

Fakultatywnie – Jednostka, aby zwiększyć swoje szanse uzyskania jednej z nagród głównych – może zrealizować krótki film (ok. 3 minuty) o tematyce związanej z naszym Konkursem (poszukujemy talentów)  oraz zamieścić film za pomocą rzeczonego formularza, a także przekazać Organizatorowi prawa autorskich do Filmu – stosownie do przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.)  Stosowne klauzule w tej mierze – znajdują się w rzeczonym formularzu online. 

Cześć Gmin/Szkół otrzymała już od Organizatora zaproszenia do konkursu oraz mailingi – co z pewnością ułatwi podjęcie decyzji i finalizację procedury zgłoszenia. 

Dla Państwa informacji załączamy również kilka zdjęć z jednego z 220 wybudowanych Placów Zabaw w ramach edycji Konkursu “Podwórko Nivea” w 2012, 2015, 2016, 2017 i 2018 r. 

Reasumując, w ścisłym kontekście wcześniejszych pytań, w trosce o pielęgnację wartości rodzinnych, wnosimy petycję  – na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z  241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – o rozpatrzenie możliwości powiększenia majątku lokalnej społeczności o wykonane (finansowane) przez osobę trzecią (firmę komercyjną) – Rodzinnego Miejsca Zabaw – Podwórko Talentów NIVEA, które po oddaniu do użytku stałyby się własnością społeczeństw lokalnych. 

Wspomniana firma komercyjna wykonałaby takie działania non profit w ramach prowadzonych dla dobra społecznego programów (szczegóły w załączonych materiałach oraz w materiałach, które zostały już dostarczone do JST za pomocą środków komunikacji elektronicznej).

Budowa “Podwórka Talentów” –  byłby całkowicie sfinansowana przez Firmę Nivea sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na obszarach przygotowanych i przekazanych przez JST.

Jeszcze raz zaznaczamy, że zakup i montaż urządzeń jest finansowany przez Firmę NIVEA sp. z o.o. w ramach ogłoszonego Konkursu ,,Podwórko Talentów” – edycja 2019.  Notabene, jak Państwo zapewne pamiętacie, to już piąta nasza akcja tego typu. 

Zaznaczamy, że chcemy działać w pełni lege artis – zatem będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi – dotyczące finalizacji przedsięwzięcia – zgodnie ze stosowanymi przez Urząd/Szkołę  zasadami, z zachowaniem zasad konkurencyjności i wszelkich niezbędnych procedur.

Obecnie prowadzony Konkurs ,,Podwórko Talentów NIVEA” jest kontynuacją akcji z lat ubiegłych, które cieszyły się ogromną popularnością wśród społeczności lokalnych. 

Podsumowując ideą powyższego zapytania jest uwzględnienie petycji mającej na celu rozpatrzenie możliwości ewentualnego wspólnego stworzenia, nowych, bezpiecznych Rodzinnych Miejsc Zabaw – “Podwórko Talentów NIVEA” –  na terenie całej Polski.

Zgodnie z Regulaminem – poprawnie zgłoszone lokalizacje zostaną zarejestrowane/opublikowane na oficjalnej stronie Konkursu www.podworko.nivea.pl 

Po zakończeniu procesu rejestracji, na podstawie warunków konkursu  zostaną wybrane JST/Szkoły, w których Nivea sp. z o.o. wybuduje „Podwórko Talentów” (Rodzinne Miejsce Zabaw)

Oczywiście założeniem programu jest pełna jawność i przejrzystość działań, tak aby wszystkie czynności, począwszy od niniejszego wniosku, skończywszy na finalizacji projektu (powstaniu Podwórka Talentów-  dla Społeczności Lokalnej/Szkoły – odbywały się z pełnym poszanowaniem prawa, stąd szczegółowe warunki konkursu publikowane są pod adresem www.podworko.nivea.pl 

W razie ewentualnych pytań co do merytoryki konkursu – wszelkich informacji udziela Infolinia organizatora konkursu „Podwórko Talentów – NIVEA” pod nr tel. (22) 699-90-66, chat oraz formularz kontaktowy na stronie konkursowej

Aby zachować pełną jawność i transparentność działań – wnosimy o opublikowanie treści petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata)  – na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach   – co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wszystkich danych. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie. 

§6) Wnosimy aby odpowiedź znajdowała się w treści zwrotnej wiadomości e-mail, wysłanej pod adres e-mail: rodzinnemiejsca@samorzad.pl

§7) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku na adres rodzinnemiejsca@samorzad.pl

Na mocy przepisów Ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej –  do niniejszego wniosku został dołączony plik podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym – identyfikujący nadawcę (Współwnioskodawcę/Petycjodawcę*) lub współtwórcę niniejszego wniosku, którego Tożsamość ujawniona została w załączonym pliku.

Komentarz: 

Naszymi działaniami – staramy się – w miarę możliwości – uczestniczyć w podnoszeniu poziomu zaspokajania zbiorowych potrzeb Wspólnot Lokalnych, poprzez rozwój odnośnej infrastruktury – w szczególności przeznaczonej dla Młodzieży, Dzieci i Rodzin. 

Art. 225 Kodeksu Postępowania Administracyjnego:

“§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.

§ 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji – do publikacji – o znamionach skargi lub wniosku”.

Mamy nadzieję, że potraktuje Państwo niniejszą petycję – jako dotyczącą rozwoju poziomu życia zbiorowego i wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego. (wkład w rozwój kultury fizycznej, terenów rekreacyjnych, etc) 

W załączeniu – stosowne dossier formalne 

Współwnioskodawca/Petycjodawca*:

Szulc-Efekt sp zoo 
Prezes Zarządu:  Adam Szulc 
KRS: 0000059459
04-051 Warszawa
ul. Poligonowa 1
Kapitał Zakładowy: 222 000,00 pln
www.gmina.pl    

Współwnioskodawca:
Organizator konkursu „Podwórko Talentów NIVEA”
Xs – Events Sp. z o. o. Sp. k 
ul. Okrężna 36, 
02-916 Warszawa
Dodatkowe informacje:
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) –  osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję – jest Prezes Zarządu Adam Szulc 

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy – petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej – a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: rodzinnemiejsca@samorzad.pl 

Adresatem Petycji – jest Organ ujawniony w komparycji.

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  – w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z 2018.05.24)

 * – niepotrzebne skreślić

 

Harmonogram zebrań wiejskich na terenie Gminy Dębowa Kłoda 
w celu dokonania wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich

L.p.       Sołectwo Termin zebrania Godzina
    1. Dębowa Kłoda 21.03.2019 17:00
     2. Żmiarki 21.03.2019 17:00
     3. Plebania Wola 21.03.2019 17:00
     4. Nietiahy 21.03.2019 17:00
     5. Uhnin 22.03.2019 17:00
     6. Makoszka 22.03.2019 17:00
     7. Stępków 22.03.2019 17:00
     8. Wyhalew 22.03.2019 17:00
     9. Białka 25.03.2019 17:00
   10. Kodeniec 25.03.2019 17:00
   11. Leitnie 25.03.2019 17:00
   12. Pachole 25.03.2019 17:00
   13. Lubiczyn 26.03.2019 17:00
   14. Korona 26.03.2019 17:00
   15. Krzywowierzba Kolonia 26.03.2019 17:00
   16. Zadębie 26.03.2019 17:00
   17. Bednarzówka 27.03.2019 17:00
   18. Chmielów 27.03.2019 17:00
   19. Marianówka 27.03.2019 17:00
   20. Hanów 27.03.2019 17:00