Miesięczne archiwum: Lipiec 2019

„Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Białka gmina Dębowa Kłoda”

W dniu 29.07.2019r. odbyło się spotkanie robocze Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dyrektorem firmy “DEKONTA a.s.” z Czech Robertem Raschmanem oraz projektantem Terezą Hnatkova i pełnomocnikiem “Konsorcjum DEKONTA a.s., RDLS sp.z.o.” Łukaszem Rodka. Celem spotkania było omówienie szczegółów rozpoczęcia inwestycji pn. „Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Białka gmina Dębowa Kłoda” w związku z otrzymanym dofinansowaniem na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Apel o oszczędzanie wody

W związku z bardzo dużym zużyciem wody, Wójt Gminy Dębowa Kłoda zwraca się do mieszkańców gminy Dębowa Kłoda o ograniczenie poboru wody z sieci wodociągowej. Szczególnie dotyczy to podlewania wodą ogródków przydomowych, działkowych oraz innych terenów zielonych. Podlewanie w godzinach wieczornych przez dużą liczbę mieszkańców ogranicza możliwość uzupełnienia wody w zbiornikach w godzinach nocnych, a w związku z tym może okresowo wystąpić obniżone ciśnienie wody w sieci wodociągowej do zaniku włącznie. W związku z powyższym apeluje się o ograniczenie zużycia wody wyłączenie do celów sanitarnych i spożywczych.

Dziękujemy za zrozumienie i przepraszamy za mogące wystąpić uciążliwości.

Nowy zawód – nowe możliwości w województwie lubelskim. Bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Zapraszamy do udziału w projekcie „Nowy zawód – nowe możliwości” skierowanym do mieszkańców województwa lubelskiego.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są bezpłatne i umożliwiają szybkie uzupełnienie kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowanie się i zdobycie nowego, atrakcyjnego zawodu.  Kursy zawodowe trwają 2 semestry a zapisanie się do projektu jest bardzo proste – nie musisz zdawać żadnych egzaminów wstępnych, a jedynie dostarczyć dokumenty wymagane przy rekrutacji. Na kurs zawodowy może zapisać się każdy, kto ukończył 18 lat oraz ma wykształcenie minimum podstawowe. Kursy są skierowane zarówno dla osób pracujących jak i bezrobotnych.

Po ukończeniu kursu otrzymujesz świadectwo, a po zdaniu egzaminu państwowego – dyplom poświadczający kwalifikacje i uprawniający do pracy w danym zawodzie.

Aktualnie prowadzona jest rekrutacja na kursy: technik usług kosmetycznych oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Kursy pozwalają na zdobycie zawodu w 1 rok. W przypadku kursu technika usług kosmetycznych uczestnicy uzyskają kwalifikacje do pracy w gabinetach kosmetycznych, salonach odnowy biologicznej, hotelach, SPA oraz w studiach stylizacji. Otrzymają również pakiet kosmetyków i narzędzi niezbędnych do realizacji praktycznej części zajęć. Kurs technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej pozwoli z kolei uzyskać kwalifikacje do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się montażem i eksploatacją systemów energetyki odnawialnej. Kursanci Spotkają się z pracodawcami i ekspertami w dziedzinie OZE.

Miejscem realizacji projektu będzie Zespół Szkól Technicznych w Janowie Lubelskim przy ul. Ogrodowej 20. Zajęcia będą odbywać się w weekendy i rozpoczną się w połowie września 2019.
Kontakt i więcej informacji w sprawie rekrutacji:
Zespół Szkól Technicznych w Janowie Lubelskim, ul. Ogrodowa 20.
www.kursylubelskie.pl; Tel. 535 467 183 lub 508 280 018; mail: projekt@atum.edu.pl

Projekt „Nowy zawód – nowe możliwości” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, działanie 12.4 Kształcenie zawodowe przez firmę ATUM Sp. z o.o. w partnerstwie z firmą Recentia – Szkoły, Kursy, Szkolenia – Marta Dajewska. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

PODPROGRAM 2018 – efekty

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Kodeńcu z terenu województwa lubelskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Lublinie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  wrzesień 2018 – czerwiec 2019.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 3. warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 1263 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa lubelskiego.

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 • 54700,53 ton żywności;
 •  3763 paczek żywnościowych;
 • 0 posiłków;

5. W ramach Podprogramu 2018 dla 150 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono   warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:

• Żywieniowe – 1 spotkanie spotkań dla 150  uczestników

• Kulinarne – 1 spotkanie dla 150  uczestników

• Niemarnowanie żywności – 1 spotkanie  dla 150  uczestników

Projekt pn. „GraduatON” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

 1. Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;
 2. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
 3. Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

Uczestnicy projektu mogą liczyć na:
1. Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment
2. Wsparcie psychologa/coach’a kariery;
3. Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień:
Autoprezentacja
Organizacja czasu pracy
Cele, reguły, konsekwencje
Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole
Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność
4. Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym – dla wybranych uczestników;
5. Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;
6. Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)
7.Wsparcie opiekunów stażowych.

W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:
1.profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;
2. wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;
3. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć;
4. materiałów szkoleniowych;
5. wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;
6. zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;
7. dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn.„GraduatON”.

Zapraszamy do kontaktu:
telefon: 728 442 860; e-mail: kamila.zarkowska@reaxum.eu więcej informacji pod adresem https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie

Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Białka gmina Dębowa Kłoda

W dniu 9 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda została podpisana umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompowniami ścieków w miejscowości Białka gmina Dębowa Kłoda” oraz „Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Białka gmina Dębowa Kłoda” z Wykonawcami:
– spółką pod firmą: „Konsorcjum DEKONTA a.s. – Lider konsorcjum z siedzibą w Dretovicach (Republika Czeska), RDLS Sp. z.o.o. – Członek konsorcjum” z siedzibą w Warszawie reprezentowaną przez Łukasza Rodka działającego na podstawie pełnomocnictwa oraz
– Panią Eweliną Pelc prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Usługi Budowlane WELKO Ewelina Pelc” z siedzibą w Kosinie.
Powyższe przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Białka gmina Dębowa Kłoda” współfinansowanego ze środków UE na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Całkowity koszt zadania powyższej inwestycji to 6 275 932,32 zł z czego dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” na kwotę 1 967 517,00 zł.

SUSZA-szacowanie strat w uprawach

Wójt Gminy Dębowa Kłoda przypomina o możliwości składania wniosków w siedzibie urzędu w związku z występowaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych dla Rolnictwa (SUSZA). Szacowaniu podlegają wszystkie uprawy: zboża jare, zboża ozime, kukurydza, rzepak itp.
Formularze należy składać jeszcze do 12 lipca br. Poniżej załączniki do pobrania: