Miesięczne archiwum: Lipiec 2020

1 sierpnia 1944 – Pamiętamy!Chwała Bohaterom!

Mija 76 lat od wybuchu Powstania Warszawskiego – zrywu niepodległościowego Armii Krajowej i największej akcji zbrojnej podziemia, w okupowanej przez Niemców Europie. To jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski. 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17 – “Godzinie W”, Warszawa i jej mieszkańcy rozpoczęli bohaterską walkę z okupantem. Nierówna walka trwała 63 dni. Zryw patriotyczny był reakcją na decyzję  o zrównaniu z ziemią Warszawy i wyniszczeniu ludności cywilnej miasta.

O godz. 17:00 w całej Polsce zawyją syreny. Zachęcamy wszystkich mieszkańców  Gminy Dębowa Kłoda do oddania hołdu uczestnikom Powstania Warszawskiego poprzez zatrzymanie się w momencie wycia syren. To symboliczny znak pamięci o wybuchu Powstania Warszawskiego. Ta data to jedna z najtragiczniejszych kart w historii polskiej stolicy.

Ostrzeżenie o burzach z gradem

Godzina i data wydania: godz. 10:49 dnia 29.07.2020 r

Nazwa biura: IMGW- PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie

Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem /1

Obszar: powiaty: powiaty: bialski(74), Biała Podlaska(74), biłgorajski(82), Chełm(80), chełmski(80), hrubieszowski(81), janowski(78), krasnostawski(80), lubartowski(72), lubelski(72), Lublin(72), łęczyński(74), parczewski(71), radzyński(72), świdnicki(72), tomaszowski(81), włodawski(74), zamojski(81), Zamość(81)

Ważność: od godz. 23:00 dnia 28.07.2020 do godz. 20:00 dnia 29.07.2020

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie na południu do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%

Uwagi:  Brak

Dyżurny synoptyk: Ilona Bazyluk

Dyżurny Operacyjny WCZK

insp. woj. Wiesław Maciuszczak

 

Dotacje na utworzenie Przedsiębiorstwa Społecznego

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” ogłasza nabór pomysłów biznesowych związanych z utworzeniem przedsiębiorstwa społecznego.

Nabór realizowany w ramach projektu „Bialski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

JAKIE WSPARCIE MOŻNA UZYSKAĆ?

A. Wsparcie doradczo-szkoleniowe:
– szkolenia dla osób i instytucji planujących utworzenie przedsiębiorstwa społecznego
– doradztwo w zakresie wypełnienia wniosków o dotacje
B. Dotacje na utworzenie Przedsiębiorstwa Społecznego – bezzwrotne wsparcie finansowe po przygotowaniu pełnego biznesplanu.
(w wysokości do 15.000 zł na miejsce pracy, jednak nie wyższej niż do 120.000 zł na jedno przedsiębiorstwo społeczne)
C. Finansowe wsparcie pomostowe
(3 m-ce x 820 zł + 3 m-ce x 600 zł na każde miejsce pracy)
D. Usługi zindywidualizowane w formie doradztwa biznesowego i doradztwa specjalistycznego.

Uwaga!

Niniejszy nabór jest elementem pierwszego etapu w ubieganiu się o bezzwrotną dotację na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego. Najlepsze pomysły otrzymają wsparcie doradczo-szkoleniowe, na podstawie których zostaną dopracowane właściwe biznesplany planowanego przedsięwzięcia biznesu społecznego.

Drugim etapem będzie wybór biznesplanów do dofinansowania – udzielenie dotacji.

W drugim etapie będą mogły wziąć udział tylko i wyłącznie pomysły które pomyślnie przejdą pierwszy etap naboru.

Udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym jest warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji.

 

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY.

1. Osoby prawne (podmioty/instytucje):
a) podmioty ekonomii społecznej 
b) przedsiębiorstwa społeczne 
c) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

2. Osoby fizyczne, zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa społecznego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Wsparciem mogą zostać objęte osoby fizyczne i prawne z terenu jednego z powiatów subregionu bialskiego, tj:

– bialski,

– lubartowski,

– łukowski,

– radzyński,

– parczewski,

– Miasto Biała Podlaska.

 
MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

1. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”
Ul. Racławicka 38-44, lok 307
21-040 Świdnik
poniedziałek – piątek
w godzinach 9.00-15.00

2. W przypadku osób, zarówno fizycznych jak i prawnych, planujących w grupie założenie przedsiębiorstwa społecznego, grupa osób składa jeden wniosek o przyznanie wsparcia finansowego wraz z wymaganymi przez Realizatora Projektu załącznikami, podpisany przez wszystkie osoby planujące w grupie założenie przedsiębiorstwa społecznego.

3. Wniosek musi być sporządzony na właściwym formularzu, komputerowo lub ręcznie (w takim przypadku czytelnie, wielkimi literami) w języku polskim, musi mieć wypełnione wszystkie wymagane pola oraz być podpisany przez osobę/y ubiegające się o wsparcie w miejscu wskazanym we wniosku.
W przypadku Wniosku składanego przez osoby prawne podpis musi złożyć osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu podmiotu i jednocześnie osoba/y ta/e powinna/y być umocowana/e do podpisania i złożenia wniosku.

4. Wniosek o przyznanie wsparcia oraz załączniki muszą być podpisane przez osobę/y ubiegające się o wsparcie. Każda strona wymaga parafowania przez osobę/y ubiegające się o wsparcie.

5. Wniosek o przyznanie wsparcia z kompletem załączników musi być trwale spięty (zszyty, umieszczony w skoroszycie).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

od 14 lipca 2020 roku do – do 5 sierpnia 2020 roku.

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego z kompletem wymaganych załączników może zostać złożony osobiście, za pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych bądź kuriera.
Decyduje data złożenia w Biurze Stowarzyszenia.
Wniosek o przyznanie wsparcia złożony po terminie wyznaczonym przez Realizatora Projektu nie będzie rozpatrywany i zostanie automatycznie odrzucony.

Szczegółowe informacje wraz z niezbędnymi załącznikami można znaleźć na stronie internetowej: http://www.modrzew.org/index.php/es-aktualnosci/199-ogloszenie-nr-2-2020-bowes-o-naborze-wnioskow-subregion-bialski

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy

Wójt Gminy Dębowa Kłoda i n f o r m u j e, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda oraz na stronach internetowych: www.debowakloda.pl i www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl ( w zakładce: mienie gminy/wykazy nieruchomości) został zamieszczony w dniu 28 lipca 2020 r. na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy Dębowa Kłoda przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

Termin wywieszenia wykazu upływa w dniu 19 sierpnia 2020 r.

Dodatkowe informacje – tel. (83) 355-75-90 lub (83) 355-70-08,

Czytaj dalej

Szkolenie e-learningowe „Fundusz sołecki jako narzędzie aktywizacji wsi” – dla mieszkańców wsi

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza sołtysów, rady sołeckie, radnych, pracowników UG, członków KGW i OSP oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszarów wiejskich na szkolenie e-learningowe pod nazwą: „Fundusz sołecki jako narzędzie aktywizacji wsi”.

Szkolenie odbędzie się w terminie od 14 sierpnia do 30 września 2020 roku na platformie e-learningowej www.cdrkursy.pl

Fundusz sołecki to jedyne rozwiązanie, w ramach którego o części budżetu gminy decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectwa. Środki z funduszu sołeckiego dają możliwość podniesienia jakości życia na wsi. Proces wyodrębniania funduszu sołeckiego pozwala poprawić relacje pomiędzy radą gminy, wójtem a mieszkańcami sołectwa i sołtysem. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedze potrzebną do wykorzystania funduszu sołeckiego w procesach rozwoju lokalnego.

Szkolenie składa się z czterech modułów edukacyjnych:

  1. Partycypacja społeczna w rozwoju obszarów wiejskich
  2. Zasady formalno-prawne funkcjonowania funduszu sołeckiego
  3. Fundusz sołecki „Krok po kroku”
  4. Przykłady dobrych praktyk.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Rekrutacja na szkolenie trwa od 22 lipca – 18 września 2020 roku.

Kartę zgłoszenia prosimy przesłać mailem (skan) na adres: g.dziedzic@cdr.gov.pl pod nr faxu: 12 424 05 05. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie przyjęcia wraz
z indywidualnym loginem i hasłem dostępu oraz instrukcją logowania.
Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest pozytywny wynik testu zaliczeniowego.


Osoby do kontaktu:
• w sprawach merytorycznych:
Andżelika Wdowicz – Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel. 12 424 05 25, e-mail: a.wdowicz@cdr.gov.pl
• w sprawach organizacji i rekrutacji:
Grzegorz Dziedzic – Zespół Metodyki Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego
tel. 12 424 05 06, e-mail: g.dziedzic@cdr.gov.pl
• w sprawach technicznych:
Bartłomiej Mitka – Zespół Promocji i Wydawnictw
tel. 12 424 05 40, e-mail: b.mitka@cdr.gov.pl
Krzysztof Kucia – Zespół Promocji i Wydawnictw
tel. 12 424 05 02, e-mail: k.kucia@cdr.gov.pl

Do pobrania:
– karta zgłoszenia uczestnictwa
– harmonogram