Miesięczne archiwum: Luty 2021

Zwrot podatku akcyzowego- luty 2021 r.

Informujemy, że od dzisiaj rolnicy mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła.

W terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. powinni złożyć wniosek wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup paliwa rolniczego za okres
od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi: 100,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Producenci rolni, którzy w pierwszym terminie nie ubiegali się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła, do wniosku dołączają zaświadczenie wydane przez kierownika biura powiatowego ARiMR, zawierające informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w ich posiadaniu według stanu na 31 grudnia 2019 r.
 
Uwaga! Rolnicy, którzy już w pierwszym terminie złożyli informacje o liczbie DJP bydła, nie dołączają tego dokumentu do wniosku.

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego udzielne są
pod nr telefonu 83 3557024 lub w pokoju nr 16 w Urzędzie Gminy Dębowa Kłoda.

W związku z pandemią COVID – 19 prosimy aby każdy interesant posiadał maseczkę ochronną.
Zwrot akcyzy będzie wypłacany przelewem na konta, dlatego niezbędne będzie podawanie numeru rachunku bankowego.

 

 

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego“, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 01.02.2021 r. do dnia 26.02.2021 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do  Projektu. Osoba która złożyła, bądź złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać Zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych z ziemi.

Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Dębowa Kłoda u Pana Marcina Makówki pod nr tel. 83 355 75 78  oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Aktualności lub otrzymać w Urzędzie Gminy Dębowa Kłoda w pok. nr 1.

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób z poprzednich trzech naborów.

Informujemy, że w zależności od liczby złożonych Zgłoszeń, może się okazać, że ten nabór będzie ostatnim w ramach trwającego projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” , w związku z tym o zakwalifikowaniu do projektu może decydować stopień pilności i data złożenia wniosku.

Teraz jesteśmy dostępni również na facebooku: https://www.facebook.com/Bezpiecznibezazbestu

zał. nr 1 do Regulaminu – Zgłoszenie lokalizacji

zał. nr 1a do Regulaminu – Oświadczenie – brak sprzeciwu

zał. nr 2a do Regulaminu – Demontaż zgodnie z przepisami