BIP Dębowa Kłoda?>

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Chmielowie  w dniu 15 grudnia 2017r. podpisało umowę z Województwem Lubelskim na dofinansowanie projektu pt. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wyhalewie wraz z wyposażeniem” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań”.

Cel operacji: Celem operacji jest rozwijanie integracji i aktywności społecznej na obszarze objętym LSR poprzez przebudowę jednego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyhalew.

Wnioskowana kwota pomocy:  187 990,00 zł

Środki wspólnotowe z EFRROW: 119 618,04 zł

Publiczne środki krajowe wypłacane przez ARiMR: 68 371,96 zł

Opis przedsięwzięcia: W ramach planowanej operacji nastąpiła przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyhalew. W ramach operacji zaplanowano: roboty konstrukcyjno-budowlane-postawienie ścianek działowych, malowanie ścian, docieplenie, wymiana okien i drzwi, rozbudowa sanitariatów, instalacje wewnętrzną wod-kan-rozbudowa nitki wodociągowej i kanalizacji sanitarnej; instalację c.o-demontaż i montaż, wymiana pieca; instalację wentylacyjną-nawiewno-wiewną; instalację elektryczną oraz poniesione zostały inne koszty niezbędne przy prowadzeniu przedsięwzięć inwestycyjnych. Dodatkowo w ramach zadania została zakupiona gablota wisząca, tarcza elektroniczna do gry w lotki, maszyna do wykrawania i wytłaczania niezbędna przy przeprowadzeniu zajęć dla mieszkańców z rękodzielnictwa. Umożliwi to spędzenie wolnego czasu dla różnych grup defowaryzowanych, a w tym dla integracji międzypokoleniowej.

Wyniki operacji:

– Liczba przebudowywanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej- 1 szt.

– Liczba osób korzystających ze wspartych usług/infrastruktury- 50 osób rocznie

– Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury wzmacniającej potencjał turystyczno-rekreacyjny i społeczny obszaru objętego LSR- 1 szt.