BIP Dębowa Kłoda

Kolejny zakup laptopów w ramach konkursu grantowego Zdalna Szkoła+?>

Kolejny zakup laptopów w ramach konkursu grantowego Zdalna Szkoła+

Gmina Dębowa Kłoda w dniu 21 maja 2020 r. znalazła się na liście Grantobiorców (JST), których wnioski zostały ocenione pozytywnie i zostały wybrane  do dofinansowania zadania pn. „Zakup komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem biurowym dla placówek oświatowych z terenu Gminy Dębowa Kłoda II” z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” w ramach Konkursu Grantowego Zdalna Szkoła+ Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Została podpisana już umowa na realizację projektu grantowego na kwotę 54 995 zł i stanowi 100 % wydatków kwalifikowanych projektu w ramach, której zostanie zakupione 17 laptopów. Procedura związana z wyłonieniem dostawcy sprzętu została także rozstrzygnięta i dokładny koszt zakupu laptopów wynosić będzie 54 992,00 zł. Sprzęt komputerowy zostanie przekazany do Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie oraz do Szkoły Podstawowej w Kodeńcu, a następnie trafią do uczniów z rodzin wielodzietnych (3+). Zakupiony sprzęt ma usprawnić funkcjonowanie nauki zdalnej i wspomóc tych uczniów, którzy nie mają dostępu do komputera. Sprzęt zostanie im wypożyczony. 

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu pandemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.