BIP Dębowa Kłoda

„Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Dębowa Kłoda”?>

„Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Dębowa Kłoda”

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Kłodzie rozpoczął rekrutację II tury Uczestników Projektu realizuje w ramach realizacji  projekt pod nazwą „Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Dębowa Kłoda” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Tytuł Projektu: „Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Dębowa Kłoda”

Beneficjent: Gmina Dębowa Kłoda/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Kłodzie

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.

Wartość dofinansowania z UE: 546 720,01 zł

BIURO PROJEKTU (informacja i rekrutacja):

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Kłodzie

Dębowa Kłoda 116A, 21-211 Dębowa Kłoda

tel./fax. 83 355 70 19

mail: gops@debowakloda.pl

Cel projektu:

Wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 24 osób (w tym 14K i 10M), wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym- klientów pomocy społecznej z terenu gminy Dębowa Kłoda poprzez kompleksowy program wsparcia obejmujący stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji a także wsparcie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i/lub zawodowym i/lub edukacyjnym i/lub zdrowotnym w okresie 24 miesięcy realizacji projektu.

Uczestnicy projektu:

Grupę docelową stanowią osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powyżej 18 roku życia z terenu Gminy  Dębowa Kłoda będące klientami GOPS – 24 osoby (14K i 10M), w tym w szczególności:

 1. a) osoby bierne zawodowo
 2. b) osoby bezrobotne- zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż tylko bezrobocie, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym

Oferowane wsparcie:

 1. Praca socjalna świadczona na rzecz uczestników projektu.
 2. Stworzenie Indywidualnego Planu Działania.
 3. Trening Kompetencji Społecznych.
 4. Warsztaty przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rozwiązywania konfliktów.
 5. Wsparcie psychologiczne indywidualne.
 6. Poradnictwo zawodowe.
 7. Szkolenia zawodowe dobrane indywidualnie podczas poradnictwa.
 8. Staże zawodowe u pracodawców.
 9. Warsztaty z zakresu profilaktyki zdrowotnej i zdrowego odżywiania.
 10. Pośrednictwo pracy.

Oferowane wsparcie towarzyszące:

– stypendium szkoleniowe i stażowe

– ubezpieczenie NNW

– badania lekarskie

– wyżywienie

– zwrot kosztów dojazdu

– atrakcyjne materiały szkoleniowe

– zasiłki i pomoc w naturze

– opieka profesjonalnej kadry dydaktycznej

– możliwość zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień

Główne rezultaty projektu:

 1. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu- 5 osób.
 2. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu- 15 osób.
 3. Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 4 osoby

REKRUTACJA

Rekrutacja jest prowadzona od 2.01.2021 r. do 29 lutego 2021r. w sposób ciągły aż do zebrania się drugiej grupy 12 uczestników projektu.

Aby zgłosić się do projektu należy przesłać formularz rekrutacyjny dostępny na stronie internetowej GOPS na adres mailowy GOPS Dębowa Kłoda (gops@debowakloda.pl) lub dostarczyć osobiście/ wysłać pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy w Dębowej Kłodzie adres: Dębowa Kłoda 116a, 21-211 Dębowa Kłoda z dopiskiem „rekrutacja – projekt”.

REGULAMIN PROJEKTU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DK 2021

plakat DK