„Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Dębowa Kłoda”

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Kłodzie zaprasza osoby:

  • pozostające bez pracy

  • osoby bezrobotne

  • osoby o niskich kwalifikacjach

  • osoby w wieku 18 – 65 lat

do udziału w projekcie

pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Dębowa Kłoda”

Projekt zakłada aktywizację społeczno-zawodową 24 osób (w tym 14 Kobiet i 10 Mężczyzn) wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (pozostających bez zatrudnienia bezrobotnych-III profil) – klientów ośrodka pomocy społecznej z terenu gminy Dębowa Kłoda, prowadząca do nabycia kwalifikacji zawodowych i podjęcia zatrudniania w okresie od 1.07.2018r. do 31.12.2019r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów: 83 355 70 19, 83 355 70 18, 83 355 70 31

Więcej informacji na stronie: https://debowakloda.pl/projekt-aktywizacja-spoleczno-zawodowa-w-gminie-debowa-kloda/

Załączniki:

REGULAMIN PROJEKTU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11. Wykluczenie społeczne, Działanie 11.1. Aktywne włączenie