BIP Dębowa Kłoda

Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Dębowa Kłoda?>

Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Dębowa Kłoda

Wyniki konkursu ofert ogłoszonego w dniu 23 lipca 2020 r. na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Świadczenie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu „Aktywność społeczno-zawodowa w gminie Dębowa Kłoda”.

Realizacja zadania jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020.

Opis:

Informujemy, że Zarządzeniem numer 43/20 z dnia 21 sierpnia 2020 r. Wójta Gminy Dębowa Kłoda została wybrana oferta  na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Świadczenie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu „Aktywność społeczno-zawodowa w gminie Dębowa Kłoda”.
Zarządzenie wraz z załącznikiem poniżej.

Załączniki:

Archiwum wiadomości projektowych poniżej:

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Kłodzie rozpoczął realizację projektu „Aktywizacja społeczno-zawodwa w gminie Dębowa Kłoda” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Tytuł Projektu: „Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Dębowa Kłoda”

Beneficjent: Gmina Dębowa Kłoda/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Kłodzie

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.

Wartość dofinansowania z UE: 546 720,01 zł

BIURO PROJEKTU (informacja i rekrutacja):

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Kłodzie

Dębowa Kłoda 116A, 21-211 Dębowa Kłoda

tel./fax. 83 355 70 19

mail: gops@debowakloda.pl

Cel projektu:

Wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 24 osób  (w tym 14K i 10M), wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym- klientów pomocy społecznej z terenu gminy Dębowa Kłoda poprzez kompleksowy program wsparcia obejmujący stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji a także wsparcie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i/lub zawodowym i/lub edukacyjnym i/lub zdrowotnym w okresie 24 miesięcy realizacji projektu.

Uczestnicy projektu:

Grupę docelową stanowią osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powyżej 18 roku życia z terenu Gminy  Dębowa Kłoda będące klientami GOPS – 24 osoby (14K i 10M), w tym w szczególności:

a) osoby bierne zawodowo

b) osoby bezrobotne- zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż tylko bezrobocie, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym

Oferowane wsparcie:

1. Praca socjalna świadczona na rzecz uczestników projektu.

2. Stworzenie Indywidualnego Planu Działania.

3. Trening Kompetencji Społecznych.

4. Warsztaty przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rozwiązywania konfliktów.

5. Wsparcie psychologiczne indywidualne.

6. Poradnictwo zawodowe.

7. Szkolenia zawodowe dobrane indywidualnie podczas poradnictwa.

8. Staże zawodowe u pracodawców.

9. Warsztaty z zakresu profilaktyki zdrowotnej i zdrowego odżywiania.

10. Pośrednictwo pracy.

Oferowane wsparcie towarzyszące:

– stypendium szkoleniowe i stażowe

– ubezpieczenie NNW

– badania lekarskie

– wyżywienie

– zwrot kosztów dojazdu

– atrakcyjne materiały szkoleniowe

– zasiłki i pomoc w naturze

– opieka profesjonalnej kadry dydaktycznej

– możliwość zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień

Główne rezultaty projektu:

1. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu- 5 osób.

2. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu- 15 osób.

3. Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu -4 osoby.

REKRUTACJA

Rekrutacja jest prowadzona od 2.01.2020 r. do 29 lutego 2020r. w sposób ciągły aż do zebrania się pierwszej grupy 12 uczestników projektu. Druga tura rekrutacji (16 osób) odbędzie się w miesiącach styczeń- luty 2021.

Aby zgłosić się do projektu należy przesłać formularz rekrutacyjny dostępny na stronie internetowej GOPS na adres mailowy GOPS Dębowa Kłoda (gops@debowakloda.pl)lub dostarczyć osobiście/ wysłać pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy w Dębowej Kłodzie adres: Dębowa Kłoda 116a, 21-211 Dębowa Kłoda z dopiskiem „rekrutacja – projekt”.

Załącznik Nr1 oraz Zaproszenie do zgłoszenia kandydata do komisji konkursowej:

Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Świadczenie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu „Aktywność społeczno-zawodowa w gminie Dębowa Kłoda”.

Realizacja zadania jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020.

Pliki do pobrania: