Archiwum kategorii: Uncategorized

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Dębowa Kłoda i n f o r m u j e, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda oraz na stronach internetowych: www.debowakloda.pl i www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl (w zakładce: mienie gminy/wykazy nieruchomości) został zamieszczony w dniu 19.05.2022 r. na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonych na terenie Gminy Dębowa Kłoda przeznaczonych do dzierżawy.

Termin wywieszenia wykazu upływa w dniu 09 czerwca 2022 r.

Dodatkowe informacje – tel. 83 355 75 90 lub 83 355 70 08

Czytaj dalej Czytaj dalej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Przypominamy o konieczności dostarczenia faktur/rachunków do stypendium szkolnego. W celu wypłaty stypendium z początkiem czerwca 2022 r. należy dostarczyć faktury do siedziby Urzędu Gminy Dębowa Kłoda do dnia 31.05.2022 r. do pokoju nr 4.

 

„Lubelskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich”

Gmina Dębowa Kłoda od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. brała udział w projekcie partnerskim pn. „Lubelskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich” realizowanym przez następujące instytucje:

 1. Euro Innowacje sp. z o.o. (Beneficjent)
 2. Związek Gmin Lubelszczyzny (Partner)

Numer projektu: POWR.02.18.00-00-0112/20

Całkowita wartość projektu: 862 712,50 zł

Kwota dofinansowania z UE: 862 712,50 zł

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Cel główny projektu:

„Podniesienie poziomu przygotowania 22 JST z województwa lubelskiego do zapewnienia dostępności urzędów administracji publicznej dla osób z niepełnosprawnościami poprzez wdrożenie wniosków i rekomendacji dotyczących dostosowania procedur obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami w 22 lubelskich samorządach, a także podniesienie kompetencji ich pracowników samorządowych w ramach szkoleń 44 osób z zakresu stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami i 44 koordynatorów dostępności w terminie do 30.04.2022 r.”

Zadania zaplanowane w projekcie:

 • Przeszkolenie 44 pracowników samorządowych 22 jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych;
 • Przegląd procedur związanych z obsługą klienta w 22 urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcia urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji oraz zakup drobnych usprawnień dla JST w celu zapewnienia jak największej dostępności Urzędów zgodnie z wynikami rekomendacji zawartymi w opracowanych raportach;
 • Przeszkolenie 44 koordynatorów dostępności w 22 jednostkach administracji publicznej w zakresie stosowania ustawowych zadań.

Wskaźniki rezultatu zaplanowane w projekcie:

 • Liczba pracowników administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje z zakresu stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych: 35 osób;
 • Liczba urzędów administracji publicznej, w których wdrożono wnioski i rekomendacje dotyczące dostosowania procedur do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 22 JST;
 • Liczba koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje: 19 osób;
 • Liczba koordynatorów dostępności oraz pracowników wspierających koordynatora w realizacji zadań w jednostkach administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje: 40 osób.

Szkolenia dla firm budowlanych

Dolnośląska  Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., Fundusz Regionu Wałbrzyskiego i Dolnośląscy Pracodawcy realizują ogólnopolski projekt „Kompetentni Pracownicy Sektora Budowlanego”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Został opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i jest realizowany pod jej nadzorem.

Wsparcie w projekcie polega na refundacji do 80% kosztów szkoleń zgodnych z Rekomendacjami Sektorowej Rady ds. kompetencji w Budownictwie. Oferujemy wsparcie do 7 953,60 zł na jednego pracownika.

Dofinansowanie udzielane jest mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, działającym w branży budowlanej (PKD – sekcja F).

W ramach aktualnych Rekomendacji szkolenia objęte dofinansowaniem mogą dotyczyć następujących obszarów tematycznych:

 1. Sporządzanie kosztorysów oraz dokumentacji przetargowej na roboty budowlane.
 2. Wykonywanie elementów betonowych lub żelbetonowych służących jako konstrukcje nośne budowli.
 3. Wykonywanie i wbudowywanie zbrojenia oraz prefabrykowanie elementów zbrojenia.
 4. Montowanie i demontowanie szalunków systemowych.
 5. Wykonywanie ociepleń budynków, w tym docieplanie przegród budowlanych, płyt balkonowych i fundamentów oraz nakładanie tynków cienkowarstwowych.
 6. Prowadzenie gospodarki odpadami budowlanymi lub rozbiórkowymi.
 7. Użytkowanie rusztowań.
 8. Planowanie i wdrażanie działań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i zdrowia na budowie.
 9. Wykonywanie posadzek jastrychowych płynnych i suchych.
 10. Wykonywanie izolacji ciepłochronnych sieci cieplnych.
 11. Montowanie konstrukcji stalowych na parkingach wielopoziomowych oraz halach.
 12. Nadzorowanie budowy, demontażu i eksploatacji rusztowań.
 13. Wykonywanie robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.
 14. Montowanie obróbek blacharskich i systemów odwodnienia dachu.
 15. Montowanie ścian działowych w technologii gipsowo-kartonowej.

Na chwilę obecną oczekiwana jest modyfikacja/aktualizacja ww. Rekomendacji o dodatkowe 21 tytułów szkoleń np. z zakresu operatora koparek kl. III, koparko – ładowarek kl. III, ładowarek kl. III, znajomości języka polskiego wśród obcokrajowców do bezpiecznej i efektywnej pracy na budowie, uprawnień do obsługi podestów ruchomych przejezdnych, umiejętności w zakresie stosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych itp.

Uproszczony schemat udziału w projekcie:

 • złożenie wstępnego Formularz zgłoszeniowego przez stronę internetową PARP https://www.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-zgloszeniowy-kompetencje-dla-sektorow-2
 • kontakt DARR S. A. z zainteresowanym udziałem przedsiębiorstwem
 • złożenie przez przedsiębiorstwo dokumentów aplikacyjnych przez system Operatora projekty.frw.pl
 • podpisanie umowy o refundację kosztów szkoleń
 • wybór przez przedsiębiorstwo usług z Bazy Usług Rozwojowych
 • udział w usługach rozwojowych
 • złożenie wniosku o refundacje kosztów usługi wraz z załącznikami

Personel projektu wyjaśni zasady udziału w projekcie, pomoże w wypełnieniu dokumentów aplikacyjnych itp.

Kontakt:

 • firm/pracowników z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., tel. 665 119 123, 607 755 900, e-mail budowlany@darr.pl, www.darr.pl

 • firm/pracowników z województwa wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego:

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, tel. 665 877 665, 661 808 079, e-mail budowlany@frw.pl, www.frw.pl

 • firm/pracowników z województwa dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego:

Dolnośląscy Pracodawcy, tel. 527 991 888, 530 828 511, e-mail budowlany@dp.org.pl, www.dolnoslascypracodawcy.pl

Darmowe badania borelioza

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie realizuje projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny pn. „Profilaktyka boreliozy z Lyme wśród mieszkańców województwa lubelskiego”, którego celem jest zmniejszenie ryzyka zakażenia krętkami Borrelia burgdorferi oraz wzrost skuteczności wykrywania zachorowań na boreliozę z Lyme wśród  mieszkańców województwa lubelskiego.

W ramach projektu realizowane są działania  edukacyjne  z zakresu chorób przenoszonych przez kleszcze, bezpłatne badania w kierunku boreliozy oraz konsultacje lekarskie.

Projekt realizowany jest od 1 lipca 2020 r. do 31 maja 2022 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.imw.lublin.pl (zakładka Projekty).
Do projektu będą kwalifikowane osoby:
        – z terenu województwa lubelskiego
        – w wieku aktywności zawodowej
        – narażone na pokłucie przez kleszcza w trakcie wykonywania pracy zawodowej czy rekreacji.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z edukacji, bezpłatnych badań oraz konsultacji lekarskich w ramach przedmiotowego projektu mogą zgłosić swój udział telefonicznie pod numerem: 
•        (81) 71 84 573
•        (81) 71 84 530
•        elektronicznie (adres mailowy profilaktyka.borelioza@imw.lublin.pl)
•        osobiście w Przychodni Instytutu Medycyny Wsi.