BIP Dębowa Kłoda

GKRPA?>

GKRPA

Zaproszenie do składania wniosków do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dębowa Kłoda na 2023r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁNIA NARKOMANII NA 2023R.

 

 

 

Aktualne:

Informacja w sprawie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w Dębowej Kłodzie

Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Dębowej
Kłodzie z dniem 1 stycznia 2023 r. funkcjonuje w Urzędzie Gminy Dębowa
Kłoda.
W związku z tym prosimy o składanie wniosków dotyczących realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Dębowa Kłoda na 2023 r.
do sekretariatu Urzędu Gminy Dębowa Kłoda

 

2022

Zapraszamy instytucje

Sprawozdanie z realizacji zadania profilaktycznego 2022r.

Karta zadania profilaktycznego 2022r.

Wiadmomości:

Wydłużenie terminu zgłaszania zadań do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023r.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że termin składania zadań do
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2023r. zostaje wydłużony do 30 listopada 2022r. Karty realizacji zadań należy
składać u przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębowej
Kłodzie – Jolanty Antoniuk.

 

Archiwalne:

2020

 Informacje o działalności GKRPA w Dębowej Kłodzie

 

          Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dębowa Kłoda działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487), w składzie zatwierdzonym zarządzeniem Nr 4/16 Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębowej Kłodzie oraz Zarządzenia Nr 33/16 Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Dębowa Kłoda w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Przepisy prawne:

 • ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 • ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 • Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany corocznie przez Radę Gminy Dębowa Kłoda;
 • Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii uchwalany corocznie przez Radę Gminy Dębowa Kłoda;
 • uchwała Nr VIII/23/99 Rady Gminy Dębowa Kłoda z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Dębowa Kłoda;
 • zarządzenie Nr 4/16 Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębowej Kłodzie;
 • zarządzenie Nr 33/16 Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Dębowa Kłoda w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Członkami Komisji są osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki                               i rozwiązywania problemów alkoholowych. Komisja obejmuje zasięgiem swojego działania teren gminy Dębowa Kłoda.

Komisja działa w następującym składzie:

 • Przewodniczący- Jolanta Antoniuk
 • Członkowie:
  • Wiesława Śniszewska;
  • Grażyna Ostapiuk;
  • Stanisław Kaczmarek;
  • Adam Krasucki.

Zakres działania Komisji.

 

Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką                         rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań jest ograniczanie                 dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej,                     rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku                             z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych.

Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do                       sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu,                          zobowiązania poddania się leczeniu odwykowemu. Ponadto, Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:

 • wydawanie opinii dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Gminy Dębowa Kłoda;
 • prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Dębowa Kłoda;
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
 • prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny;
 • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Do kompetencji Komisji należą również zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy                                 w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. Nr 1390).

 

Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 1. Podejmowanie działań mających na celu zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych współuzależnionych.
 2. Udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
  • przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia lub objęcie terapią,
  • motywowanie i zobowiązywanie do podjęcia leczenia odwykowego,
  • kierowanie do biegłych w przedmiocie orzekania o uzależnieniu,
  • kierowanie spraw do sądu o wydanie orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
  • podejmowanie działań zmierzających zapobieganiu przemocy w rodzinie,
  • kierowanie osób uzależnionych i uwikłanych w przemoc domową do specjalistów i instytucji świadczących usługi specjalistyczne,
  • inicjowanie działań zmierzających do animacji i aktywizacji środowiska lokalnego w niesienie pomocy osobom z problemem alkoholowym i problemem przemocy,
  • inicjowanie i organizacja szkoleń, debat i konferencji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie,
  • organizowanie pomocy dzieciom ze środowisk zagrożonych marginalizacją, ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych.
 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy:
  • inicjowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
  • inicjowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej,
  • poodejmowanie działań o charakterze edukacyjnym ze szczególnym naciskiem na promocję zdrowego stylu życia, kierowanych do dzieci i młodzieży,
  • wspieranie realizacji pozalekcyjnych programów sportowych, opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
 4. Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu:
  • prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych,
  • prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
 5. Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie:
  • prowadzenie działań o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków problemów uzależnień i przemocy.
Zapraszamy do zapoznania się z informatorem:
Informator o poradniach specjalistycznych i punktach konsultacyjnych dla rodzin z wojewodztwa lubelskiego

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębowej Kłodzie  zbiera się na posiedzeniach raz w miesiącu w trzeci wtorek o godz. 15.00
KONTAKT:

GKRPA

Dębowa Kłoda 116a (w budynku GOPS)

tel: 83 355 70 18