BIP Dębowa Kłoda

Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym?>

Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

W związku z możliwością przystąpienia Gminy Dębowa Kłoda do Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych uczniów szkół podstawowych bądź uczniów szkoły średniej z rodzin byłych pracowników PGR, którzy osiągnęli pełnoletność do składania niezbędnych oświadczeń celem zakwalifikowania się do projektu po spełnieniu następujących warunków:

  • dziecko jest uczniem szkoły podstawowej lub uczniem szkoły średniej i zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  • uczeń wskazany w oświadczeniu jest członkiem rodziny, którego krewny w linii prostej (rodzic, dziadek, pradziadek/opiekun prawny) zamieszkiwał i pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej
  • uczeń, który zostanie wskazany w ww. oświadczeniu nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021 ) komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy;
  • złoży niezbędne oświadczenia celem weryfikacji i przystąpienia do ww. Konkursu Grantowego.

Na co można uzyskać wsparcie?

  • Nowy sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami.
  • Ubezpieczenia zakupionego sprzętu komputerowego.
  • Usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Oświadczenia do pobrania dostępne są poniżej lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda.

Dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda w pok. nr 15, w terminie do 25 października 2021 roku w godz. otwarcia Urzędu.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Po złożeniu oświadczeń Gmina Dębowa Kłoda dokona weryfikacji celem poprawności danych, a następnie złoży wniosek o przyznanie Grantu zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

Załączniki:

oswiadczenie-dla-rodzica

oswiadczenie-ucznia

klauzula-informacyjna-ochrona-danych

oswiadczenie-pod-odpowiedzialnoscia-karną