BIP Dębowa Kłoda?>

Harmonogram wymiany wodomierzy

Urząd Gminy Dębowa Kłoda informuje, iż planuje od dnia 20 czerwca rozpoczęcie wymiany wodomierzy głównych budynków wielolokalowych w miejscowości Uhnin.

W związku z powyższym prosimy o przygotowanie dostępu do tych urządzeń i umożliwienie prac montażowych. Wymiany będą dokonywać pracownicy Urzędu Gminy Dębowa Kłoda w godz. od 7:00 do 15:00. W przypadku nieobecności Właściciela posesji w trakcie wymiany wodomierzy, zapraszamy do kontaktu telefonicznego celem ustalenia innego terminu – 83 3557578.

Zgodnie z art.15 pkt. 3  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, koszt nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi dostawca usług-Gmina Dębowa Kłoda.

W załączeniu harmonogram prac w budynkach wielolokalowych w miejscowości Uhnin.

 

Harmonogram prac w pozostałych sołectwach zostanie podany w terminie późniejszym.