BIP Dębowa Kłoda

III nabór wniosków o przyznanie?>

III nabór wniosków o przyznanie

Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie ogłasza

 III nabór wniosków o przyznanie środków KFS (limit podstawowy)

w terminie od  23.09.2021 r. do 24.09.2021 r.

na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, obejmujące:

 1. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 2. egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 3. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 4. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;
 5. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.

Podstawa prawna: Art. 69a i b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1100), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2018r. poz. 117).

Zasady ubiegania się o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS):

1)  O przyznanie środków z KFS na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego mogą ubiegać się pracodawcy (jednostki organizacyjne, chociażby nie posiadały osobowości prawnej, a także osoby fizyczne, jeżeli zatrudniają co najmniej jednego pracownika), którzy:

 1. wywiązali się z warunków umów zawartych z urzędem w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych,
 2. mają siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Parczewie,
 3. wskażą i uzasadnią spełnienie co najmniej jednego z określonych przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii priorytetów wydatkowania środków KFS w roku 2021:

priorytet 1 – wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;

Do wsparcia w ramach tego priorytetu mają prawo wszyscy pracodawcy, na których zostały nałożone ograniczenia, nakazy i zakazy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowione w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020r. poz. 1845 z późn. zm.). Warunkiem skorzystania ze środków tego priorytetu jest oświadczenie pracodawcy o konieczności nabycia przez pracodawców lub pracowników nowych umiejętności czy kwalifikacji w związku z rozszerzeniem/przekwalifikowaniem obszaru działalności firmy z powołaniem się na odpowiedni przepis,

priorytet 2  – wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów / osób chorych /niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby; Środki KFS w ramach niniejszego priorytetu są przeznaczone na wsparcie kształcenia osób pracujących z chorymi na COVID-19 lub osobami należącymi do grupy ryzyka ciężkiego przebiegu COVID takich jak osoby przewlekle chore, w podeszłym wieku, bezdomne itp.,

priorytet 3 – wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych. Niniejszy priorytet pozwala na finansowanie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności ogólno-zawodowych (w tym tzw. kompetencji miękkich o ile powiązane są z wykonywaniem pracy w zawodzie deficytowym). Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania tego priorytetu powinien udowodnić, że wskazana forma kształcenia ustawicznego (zawód uzyskany w wyniku kształcenia) dotyczy zawodu deficytowego  na terenie powiatu parczewskiego lub województwa lubelskiego – zgodnie z barometrem zawodów. Wykaz zawodów deficytowych dostępny jest na stronie: https://barometrzawodow.pl

priorytet 4 – wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

W ramach niniejszego priorytetu środki KFS mogą być przeznaczone na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników, którzy na dzień złożenia wniosku ukończyli 45 rok życia,

priorytet 5 – wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;

Pozwala na sfinansowanie kształcenia ustawicznego osobom (np. matce, ojcu, opiekunowi prawnemu), które powracają na rynek pracy po przerwie spowodowanej sprawowaniem opieki nad dzieckiem, które w ciągu jednego roku przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie podjęły pracę po przerwie spowodowanej sprawowaniem opieki nad dzieckiem np. po urlopie macierzyńskim, wychowawczym czy zwolnieniem lekarskim na opiekę nad dzieckiem.

priorytet 6 – wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;

Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania szóstego priorytetu powinien udowodnić, że w ciągu jednego roku przed dniem złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po dniu jego złożenia zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/planowanymi do wyprowadzenia zmianami. Pracodawca powinien dołączyć do wniosku wiarygodne dokumenty (np. faktury, rachunki, kopie dokumentów zakupu itp.) wskazujące, iż dokonał zakupu maszyny, narzędzi pomocnych w funkcjonowaniu zakładu, technologii, systemów oraz logicznie i wiarygodnie uzasadnić chęć ubiegania się o środki KFS w ramach szóstego priorytetu. Wsparciem kształcenia ustawicznego w ramach tego priorytetu można objąć jedynie pracowników i pracodawców, którzy w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych/ na stanowisku pracy korzystają lub będą korzystać z nowych technologii i narzędzi pracy,

priorytet 7 – wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;

Ze wsparcia w ramach tego priorytetu mogą skorzystać osoby, które nie mają ukończonej szkoły na jakimkolwiek poziomie lub nie mają świadectwa dojrzałości,

priorytet 8 –  wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

2) Środki z KFS przyznawane pracodawcy na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc de minimis.

3) Usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z podatku od towarów  i usług.

4) O środki z KFS nie mogą ubiegać się pracodawcy zamierzający samodzielnie realizować usługi edukacyjne dla własnych pracowników. Usługi edukacyjne powinny być realizowane przez wybraną instytucję szkoleniową.

5) Aby wniosek był odpowiedzią na indywidualne potrzeby szkoleniowe pracodawcy zaleca się, aby wniosek wypełniał pracodawca a nie instytucja szkoleniowa.

6) Wysokość wsparcia:

80%* kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, warunkiem przyznania środków dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw jest posiadanie 20% wkładu własnego.

100%* kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorstw, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na 1 uczestnika.

7) Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie przy rozpatrywaniu złożonych wniosków kieruje się zasadą racjonalnego wydatkowania środków finansowych, w celu udzielenia wsparcia jak największej liczbie pracodawców. W przypadku niewystarczających środków proponuje się negocjacje wnioskowanej kwoty dofinansowania lub liczbę osób wskazanych do kształcenia ustawicznego.

8) Ze środków KFS nie można finansować wsparcia dla:

 1. osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,
 2. osób prowadzących działalność gospodarczą niezatrudniających żadnego pracownika,
 3. udziałowca spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, członka organów zarządzających lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania spółki w czynnościach z zakresu prawa pracy, jeżeli nie spełniają definicji pracownika,
 4. przeora, przełożonej, ksieni itp. zgromadzenia zakonnego, członka organów zarządzających lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania zgromadzenia zakonnego w czynnościach z zakresu prawa pracy, jeżeli nie spełnia definicji pracownika,
 5. pracowników, którzy faktycznie nie świadczą pracy, przebywają na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, bezpłatnych,
 6. małżonków, rodziców, dzieci własnych lub przysposobionych pracodawcy lub współmałżonka pracodawcy.
 7. Ze środków KFS nie może być finansowana forma kształcenia ustawicznego, która się już rozpoczęła lub zakończyła.

Celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Kryteria rozpatrywania wniosków:

 1. Zgodność dofinansowanych działań z priorytetami wydatkowania środków KFS w 2021 r.*,
 2. Zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy,
 3. Koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku,
 4. Posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego,
 5. W przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,
 6. Plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS, wspomagające uzasadnienie wniosku,
 7. Możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem przyznanych limitów środków finansowych przeznaczonych na realizację kształcenia ustawicznego w 2021 r.,
 8. Dotychczasowa współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Parczewie – wywiązywanie się z warunków umów zawartych z Urzędem,
 9. Negocjacje między Urzędem Pracy a Pracodawcą treści wniosku, w celu ustalenia: ceny usługi kształcenia ustawicznego, liczby osób objętych kształceniem, realizatora usługi, programu kształcenia ustawicznego, zakresu egzaminu z uwzględnieniem zasady zapewnienia najwyższej jakości usług oraz zachowaniem racjonalnego wydatkowania środków publicznych,
 10. Pierwszeństwo dofinansowania ma kształcenie zawodowe nadające kwalifikacje zawodowe lub uprawnienia zawodowe.

DRUK WNIOSKU dostępny jest w zakładce Urząddokumenty do pobraniaKrajowy Fundusz Szkoleniowy

Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1) niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie (w przypadku nieprawidłowo wypełnionego wniosku, Pracodawcy będzie wyznaczony 7- dniowy termin na jego poprawienie)

2) niedołączenia wymaganych załączników (zał. 1-5) tj.:

 • zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
 • postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
 • informacji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
 • kopii dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • programu kształcenia ustawicznego lub zakresu egzaminu,
 • wzoru dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego,
 • złożenia wniosku poza wskazanym terminem naboru wniosków.

Wnioski w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Parczewie ul. Bema 2, 21-200 Parczew, w godzinach 7:30- 15:30:

 1. w wejściu do Urzędu (po lewej stronie) – wniosek należy wrzucić do skrzynki na dokumenty.
 2. w punkcie tymczasowej obsługi klienta na głównym hollu,
 3. w przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data wpływu wniosku do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Parczewie.

Wniosek w formie elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami musi posiadać:

 1. a) bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub
 2. b) podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Informacji udziela Specjalista ds. rozwoju zawodowego Katarzyna Kaliszuk

telefonicznie pod numerem 83 355 16 30 wew. 44.

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy w Parczewie

mgr Dagmara Serwatko-Pawelec