BIP Dębowa Kłoda

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne?>

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

projektu uchwały Rady Gminy Dębowa Kłoda w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Dębowa Kłoda

Zgodnie z art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485.) przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Dębowa Kłoda w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Dębowa Kłoda, które miały na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Dębowa Kłoda.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 09 września 2022 r. do 20 października 2022 r w następujących formach:

 1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:
 • w postaci papierowej na adres: Urzędu Gminy Dębowa Kłoda 21-211 Dębowa Kłoda 116A,
 • osobiście do siedziby Urzędu pok. nr 15;
 • w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy: sekretariat@debowakloda.pl lub skrytki ePUAP: /UG_DEBOWA/SkrytkaESP
 1. Zbieranie uwag ustnych przekazanych z wykorzystaniem dedykowanego numeru telefonu można było zgłosić pod numerem telefonu  83 355 70 23 od 09:00 do 12:00 od poniedziałku do piątku.
 2. Spotkania konsultacyjnego, które odbyło się w dniu 15 września 2022 r. o godz. 10.00  w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda, 21-211 Dębowa Kłoda 116A. Na spotkaniu przedstawiona została propozycja wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także zapewniona została możliwość złożenia uwag i przedstawienia opinii;
 3. Ankiety konsultacyjnej dostępnej:
 • W formie elektronicznej pod adresem: https://debowakloda.pl/
 • w postaci papierowej na adres Urzędu Gminy Dębowa Kłoda, 21-211 Dębowa Kłoda 116A.
 • osobiście do siedziby Urzędu w pokoju nr 15;

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, o przeprowadzeniu konsultacji mieszkańców informowano w następujących formach:

 • na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej;
 • na stronie internetowej https://debowakloda.pl/
 • na tablicy ogłoszeń na terenie Gminy Dębowa Kłoda
 • w formie plakatów
 • w drukowanym wydaniu gazety Wspólnota Parczewska w dniu 30 sierpnia 2022 r.

Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu było otwarte spotkanie konsultacyjne  dla mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem partnerów społeczno-gospodarczych, które odbyło się w dniu 15 września 2022 r. o godz. 10.00  w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda. Podczas spotkania przedstawione zostały wyniki przeprowadzonych analiz, które pomogły wskazać obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Zapewniona uczestnikom została możliwość przedstawienia swoich wniosków, a także swobodnego udziału w dyskusji nad przedstawionymi propozycjami obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Podczas spotkania nie zgłoszono żadnych uwag ani propozycji zmian projektu uchwały.

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne ankiety.

Za pośrednictwem udostępnionego numeru telefonu nie zostały zgłoszone ustnie żadne uwagi. Za pomocą formularza składania uwag wpłynęły 2 uwagi (przedstawione w tabeli poniżej). Wszystkie te uwagi zostaną uwzględnione w dokumencie.

 

Tabela 1. Zestawienie uwag i wniosków zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych

Treść informacji (uwagi/ wniosku)

Zgłaszający

Data zgłoszenia

Odniesienie się i sposób wykorzystania uwagi, wyjaśnienie

Uwaga dotyczy zapisów dokumentu „Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Dębowa Kłoda”. Proszę o uwzględnienie w tabelkach z wykazem jednostek pomocniczych przy wskaźnikach sołectwa Hanów. Sołectwo to stanowi razem z sołectwem Kodeniec jedną jednostkę pomocniczą.  

Mieszkaniec Gminy

27.09.2022 r.

Uwagę uwzględniono w całości i wprowadzono do poprawianego dokumentu

Uwaga dotyczy map obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Proponuję uwzględnienie w mapach całej powierzchni gminy.

Mieszkaniec Gminy

27.09.2022 r.

Uwagę uwzględniono w całości i wprowadzono do poprawianego dokumentu