BIP Dębowa Kłoda

Konsultacje społeczne dot. planowania przestrzenne?>

Konsultacje społeczne dot. planowania przestrzenne

Raport zbiorczy z realizacji działań w ramach pogłębionych konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Terenów wokół Jeziora Bialskiego”, położonego w obrębie wsi Białka, gm. Dębowa Kłoda- Rozliczenie_II_transzy_Dębowa_Kłoda

Informator – Konsultacje społeczne w planowaniu przestrzennym – Gmina Dębowa Kłoda

Konsultacje społeczne dot. planowania przestrzenne

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Terenów wokół Jeziora Bialskiego” w Gminie Dębowa Kłoda. Poniżej na stronie znajdą Państwo załącznik graficzny do uchwały nr VII/49/19 Rady Gminy Dębowa Kłoda z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP. Na obecnym etapie trwa zbieranie wniosków do projektu MPZP. Wnioski do projektu MPZP mogą Państwo składać do 31 sierpnia 2020 r. w następujący sposób: 

  1. Za pomocą formularza online na portalu Cyfrowa Demokracja: http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-w-debowa-kloda
  2. Za pomocą interaktywnego narzędzia GIS na platformie:   http://www.debowakloda.geoportalgminy.pl/
  3. Na piśmie wypełniając formularz do składania wniosków. Wzór formularza do pobrania (w formatach .doc i .pdf) znajdą Państwo poniżej w załączniku. Wypełniony i podpisany formularz można przekazać do Urzędu Gminy w następujący sposób:
    • drogą pocztową na adres: Dębowa Kłoda 116A, 21-211 Dębowa Kłoda, powiat Parczewski, 
    • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
    • drogą mailową na adres: sekretariat@debowakloda.pl

Prezentacja z otwartego spotkania konsultacyjnego dotyczącego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Terenów wokół Jeziora Bialskiego” położonego w obrębie wsi Białka, gm. Dębowa Kłoda.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją w formie pliku pdf lub PowerPoint:

——————————————————————————————————————–

Archiwum aktualnych wiadomości dot. konsultacji poniżej

Zaproszenie na konsultacje społeczne

Wójt Gminy Dębowa Kłoda zaprasza na otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Terenów wokół Jeziora Bialskiego” położonego w obrębie wsi Białka, gm. Dębowa Kłoda.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego to dokument, określający sposób użytkowania przestrzeni bądź też przeznaczanie określonych terenów pod konkretny sposób zagospodarowania. Zależy nam, aby przy planowaniu wyznaczyć najbardziej optymalne i zgodne z potrzebami właścicieli działek i mieszkańców oraz z zasadami ochrony środowiska sposoby użytkowania tych terenów w przyszłości.

W związku z powyższym, zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz inne osoby/instytucje zainteresowane na spotkanie, które odbędzie się 15 lipca 2020 r. (środa) o godz. 15.00 w sali Ośrodka Wypoczynkowego MPWiK „Kropelka”, Białka,  ul. Źródlana 3.

 

Wójt Gminy Dębowa Kłoda

mgr Grażyna Lamczyk     

 

 Jednocześnie informujemy, że konsultacje realizowane są przy wsparciu środków zewnętrznych. Gmina pozyskała grant na realizację pogłębionych konsultacji społecznych ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”.