BIP Dębowa Kłoda

Nowe wzory ofert, sprawozdań i umów.?>

Nowe wzory ofert, sprawozdań i umów.

Od 1 marca 2019 będą obowiązywać nowe wzory ofert, sprawozdań i umów do otwartych konkursów ofert i małych grantów

Zostały podpisane nowe rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania oraz w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Rozporządzenie dotyczące małych grantów.

Rozporządzenie dotyczące otwartych konkursów ofert.

Rozporządzenie zostało przyjęte na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które określa:wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oferty wspólnej realizacji zadania publicznego składanej w trybie otwartego konkursu (zał. 1 do rozporządzenia);

wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oferty wspólnej realizacji zadania publicznego w trybie tzw. „regrantingu” (zał. 2);

ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej (zał. 3);

ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej  w trybie tzw. „regrantingu” (zał. 4);

wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (zał. 5);

wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego zleconego w trybie tzw. „regrantingu” (zał. 6).

WAŻNE! Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 29 października 2018 r., jednak dla ofert złożonych do dnia 1 marca 2019 roku stosuje się przepisy dotychczasowe.