BIP Dębowa Kłoda

Ogłoszenie naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych?>

Ogłoszenie naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Uchwałą Rady Gminy Dębowa Kłoda nr XLV/310/22 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji został wyznaczony na terenie Gminy Dębowa Kłoda obszar rewitalizacji.

Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje: Sołectwo Białka i  Sołectwo Kodeniec.

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Dębowa Kłoda Uchwały Nr XLVII/326/23 z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dębowa Kłoda na lata 2021 -2030” w terminie od 31 stycznia 2023 r. do 15 lutego 2023 r. prowadzony będzie nabór propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji. Celem naboru jest stworzenie Listy podstawowych i uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Zgłaszane przedsięwzięcia powinny być:

  • zlokalizowane na terenie obszaru rewitalizacji Gminy Dębowa Kłoda,
  • kompleksowe (ujmuje działania w sposób kompleksowy tak, aby nie pominąć aspektów: społecznego, gospodarczego, środowiskowego, przestrzennego oraz technicznego, związanych z jego lokalizacją oraz oddziaływaniem na otoczenie).

Zgłoszeń można dokonywać przez złożenie wypełnionego formularza. Należy wypełnić WSZYSTKIE pola formularza. Nie ma ograniczenia co do ilości znaków w polach do wypełnienia. Pola do edycji są rozszerzalne. W razie stwierdzenia braków w formularzu lub w przypadku wątpliwości co do jego treści, Wnioskodawca może być proszony o udzielenie wyjaśnień

Prosimy o wypełnienie formularza, w którym opiszą Państwo dokładny zakres proponowanego działania. Formularz adresowany jest do: osób fizycznych, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, kół, klubów, podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji.

Wypełniony formularz, w terminie od dnia 31 stycznia 2023 r. do 15 lutego 2023 r. można składać:

  • elektronicznie –przesłanie na adres e-mail: sekretariat@debowakloda.pl.
  • papierowo przez przesłanie pocztą na adres: Urząd Gminy Dębowa Kłoda, 21-211 Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116A (w kopercie opisanej „PRZEDSIĘWZIĘCIE – GPR”),
  • papierowo poprzez złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda: Urząd Gminy Dębowa Kłoda, 21-211 Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116A w godzinach pracy urzędu.

*Złożone formularze poddawane będą weryfikacji. Umieszczenie projektu na liście podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Gminnym Programie Rewitalizacji nie jest równoznaczne z aplikowaniem o środki unijne.

Karta projektu rewitalizacyjnego GPR Dębowa Kłoda