BIP Dębowa Kłoda

Ogłoszenie o naborze zgłoszeń do dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków?>

Ogłoszenie o naborze zgłoszeń do dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Wójt Gminy Dębowa Kłoda zaprasza do składania zgłoszeń o udzielenie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych o których mowa poniżej.

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach udzielanej przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy.

Nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków, obejmują:

 • sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 • przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
 • wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 • opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 • wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
 • sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
 • zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 • stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym   dla zachowania tego zabytku;
 • odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 • odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
 • odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 • modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 • uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 • działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 • zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
 • zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w ramach jednego z poniższych limitów:

do 150 tys. zł

do 500 tys. zł

do 3,5 mln zł.

Zgłoszenia będą  stanowić podstawę do złożenia wniosków przez Gminę Dębowa Kłoda do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Złożenie zgłoszenia do dofinansowania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

W przypadku otrzymania przez Gminę Dębowa Kłoda dofinansowania w ramach w/w Programu na realizację konkretnego zadania  z Wnioskodawcą tego zadania zostanie podpisana umowa o udzielenie dotacji. W umowie zostaną uregulowane szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.

Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Warunkiem podpisania z wnioskodawcą umowy o dotację będzie uzyskanie przez Gminę Dębowa Kłoda promesy udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Podpisanie umowy powinno nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Gminę promesy wstępnej na realizację zadania.

Dotacja przysługuje wyłącznie podmiotom posiadającym tytuł prawny do zabytku w wysokości do 98 % nakładów koniecznych, o których mowa  w art. 77 ustawy.

Dotacja może być udzielona wyłącznie w przypadku posiadania przez wnioskodawcę udziału własnego w wysokości minimum 2%. W przypadku gdy wartość ostateczna zadania objętego dofinansowaniem z Programu, ustalona po przeprowadzeniu postępowania zakupowego przez Wnioskodawcę, będzie wyższa niż jej wartość przewidywana w zgłoszeniu do dofinansowania z Programu, Wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia różnicy pomiędzy wartością przewidywaną a wartością ostateczną, zwiększając tym samym udział własny w sfinansowaniu zadania.

Dotacja jest wypłacana po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji przez Wnioskodawcę z Gminą Dębowa Kłoda po zakończeniu realizacji zadania lub jego wydzielonego etapu.

Wyklucza się podwójne dofinansowanie inwestycji ze środków publicznych.

Dotacją mogą być objęte tylko i wyłącznie obiekty zabytkowe zlokalizowane na terenie Gminy Dębowa Kłoda.

W związku z powyższym, osoby planujące prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, którym przysługuje tytuł prawny do tego zabytku, wynikający z prawa własności lub użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, i zainteresowane uzyskaniem dotacji na te prace, zachęcamy do przedłożenia zgłoszenia, zgodnie z załącznikiem do ogłoszenia w Sekretariacie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda do dnia 3 marca 2023 r. do godz. 15.00 lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116 A, 21-211 Dębowa Kłoda. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia zgłoszenia w Sekretariacie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda lub data doręczenia przesyłki.

Zgłoszenie powinno być wypełnione na komputerze lub czytelnym pismem.

Zgłoszenie musi być opieczętowane i podpisane przez osobę/osoby która/e jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów (dokument uprawniający powinien być załączony).

Dodatkowych informacji na temat naboru udziela Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Promocji, tel. 83 3557010 lub 3557023

Wnioski o dofinansowanie złożone po dniu 3 marca 2023 r. nie będą rozpatrywane.

Przed przekazaniem zgłoszenia należy zapoznać się z założeniami programu, regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie oraz  innymi dokumentami udostępnionymi.

Załącznik do ogłoszenia:

Zgłoszenie o udzielenie dotacji

Szczegóły programu znajdują się w poniższej lokalizacji:

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/