BIP Dębowa Kłoda

Organizacje Pozarządowe?>

Organizacje Pozarządowe

Data zamieszczenia: 2.05.2023 r.

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Dębowa Kłoda z organizacjami pozarządowymi za 2022

Data zamieszczenia: 20.01.2023 r.

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Dębowa Kłoda

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 1 i 2,  art. 11 ust. 1 i ust. 2 , art. 13 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz  art. 9 ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz.40) w związku  z uchwałą Nr  XLV/308/22  Rady  Gminy Dębowa Kłoda z dnia 28 listopada 2022 r.  w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy  Gminy Dębowa Kłoda z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy  o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie na 2023 r.”– opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego w dniu  29 listopada 2022 r. pod poz. 5886, Wójt Gminy Dębowa Kłoda:

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na terenie gminy Dębowa Kłoda na rzecz mieszkańców Gminy Dębowa Kłoda w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie sportu piłka nożna w formie powierzenia, na które może być przyznana dotacja z budżetu Gminy w roku 2023 r.  i  jednocześnie zaprasza do składania ofert.

Zarządzenie nr 5 oraz ogłoszenie konkursu-sport

OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

data zamieszczenia: 23.02.2023 r. :

Zarządzenie nr 15/23 w sprawie udzielenia dotacji

Załącznik do Zarządzenia -Wykaz ofert do udzielenia dotacji na realizacje zadań publicznych w roku 2023

 

 

Data zamieszczenia: 20.01.2023 r.

ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO UDZIAŁU W KOMISJI KONKURSOWEJ

Wójt Gminy Dębowa Kłoda zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych, które zostaną powołane do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  Gminy Dębowa Kłoda w zakresie upowszechniania kultury fiz. w dyscyplinie sportu piłka nożna w formie powierzenia od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

I. Informacje ogólne

 1. Działając na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wójt Gminy Dębowa Kłoda zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej.
 2. Ocena ofert nastąpi w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez Wójta Gminy Dębowa Kłoda, na realizacje zadania zakresie upowszechniania kultury fiz. w dyscyplinie sportu piłka nożna w formie powierzenia.
 3. Każda organizacja pozarządowa i podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, może zgłosić jednego kandydata do pracy w komisji konkursowej.
 4. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.

II. Zadania komisji konkursowej:
1. Ocena i opiniowane ofert z uwzględnieniem kryteriów ogłoszonego konkursu oraz złożenie propozycji podziału środków Wójtowi Gminy Dębowa Kłoda.
2. Wypełnienie formularza oceny formalnej i merytorycznej.

III. Wymagania wobec kandydatów.

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje  pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. Są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
 2. Nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
 3. Nie pozostają wobec organizacji, biorących udział w konkursie, w takim stosunku faktycznych lub prawnym, który mógłby budzi wątpliwości co do bezstronności.

IV. Miejsce i termin złożenia dokumentów

Zgłoszenia na załączonym formularzu, pobranym przez kandydata i osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej, należy składać w Urzędzie Gminy Dębowa Kłoda (Dębowa Kłoda 116 A, 21-211 Dębowa Kłoda) do dnia 10 lutego 2023 r. do godz. 15:00 w pokoju nr 11. W przypadku zgłoszeń składanych drogą pocztową za termin złożenia zgłoszenia uznaje się datę dostarczenia wypełnionego formularza zgłoszenia do urzędu. Zgłoszenia dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

V. Uwagi końcowe

Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych nie będą brane pod uwagę przy powoływaniu komisji konkursowej.

Spośród  zgłoszonych  kandydatów  do  udziału  w  pracach  komisji  konkursowej  wybranych zostanie  dwóch  przedstawicieli.  Wybrani  członkowie zostaną poinformowani
 o  tym  fakcie telefonicznie.  W  przypadku  zgłoszenia  się  więcej  niż  dwóch  kandydatów,  wyboru  przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie  dokona Wójt Gminy Dębowa Kłoda  w  oparciu  o  posiadane  przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas pracy w charakterze członka komisji konkursowej.

Wszelkich informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Dębowa Kłoda pok. nr 15, tel.
 83 3557023.

ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO UDZIAŁU W KOMISJI KONKURSOWEJ 2023.doc

ZAŁĄCZNIK:

Zalacznik-Nr-1-formularz-zgloszenia-kandydata.doc

data zamieszczenia: 17.02.2023 r. Powołanie Komisji Konkursowej-Zarządzenie nr 11/23

 

Data zamieszczenia: 24.10.2022r.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DĘBOWA KŁODA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Wójt Gminy Dębowa Kłoda
zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących
Rocznego Programu Współpracy Gminy Dębowa Kłoda z organizacjami pozarządowymi
 na 2023 rok.

 1. Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest projekt rocznego programu współpracy Gminy Dębowa Kłoda
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

 1. Termin i zakres konsultacji:

Konsultacje projektu rocznego programu współpracy odbędą się w terminie
od 28 października 2022 r. do 14 listopada 2022 r.

 1. Forma i tryb konsultacji:
 • Konsultacje przeprowadzone zostaną z wykorzystaniem technik informatycznych.
 • Uwagi i opinie w sprawie będącej przedmiotem konsultacji wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w terminie wskazanym w pkt. 2 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@debowakloda.pl lub promocja@debowakloda.pl lub przesłane w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116A, 21-211 Dębowa Kłoda na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia .
 1. Załączniki:

Data zamieszczenia: 12.10.2022r.
W związku z wpłynięciem uproszczonej oferty Stowarzyszenia Perły Chmielowa na realizację zadania publicznego pt. „Wieczór dla Ciebie”-cykl spotkań i warsztatów, zapraszamy do zgłaszania ewentualnych uwag w formie pisemnej do Wójta Gminy Dębowa Kłoda w godz. pracy Urzędu Gminy Dębowa Kłoda (pon.od 8:00 do 16:00; wt.- pt.7:00-15:00) w ciągu 7 dni od zamieszczenia niniejszej oferty (w załączeniu). Oferta została zamieszczona także na stronie internetowej www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Perły Chmielowa

Data zamieszczenia: 29.06.2022 r.

W związku z wpłynięciem uproszczonej oferty Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych w Dębowej Kłodzie na realizację zadania publicznego pt. “Lato z emerytem” zapraszamy do zgłaszania ewentualnych uwag w formie pisemnej do Wójta Gminy Dębowa Kłoda w godz. pracy Urzędu Gminy w ciągu 7 dni od zamieszczenia niniejszej oferty (w załączeniu).

Oferta została zamieszczona także na stronie internetowej BIP https://ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Data zamieszczenia: 31.05.2022r.
W związku z wpłynięciem uproszczonej oferty Stowarzyszenia Perły Chmielowa na realizację zadania publicznego pt. „Tradycyjny Chmielów” zapraszamy do zgłaszania ewentualnych uwag w formie pisemnej do Wójta Gminy Dębowa Kłoda w godz. pracy Urzędu Gminy Dębowa Kłoda (pon.od 8:00 do 16:00; wt.- pt.7:00-15:00) w ciągu 7 dni od zamieszczenia niniejszej oferty (w załączeniu). Oferta została zamieszczona także na stronie internetowej www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

Uproszczona oferta Stowarzyszenia Perły Chmielowa-Tradycyjny Chmielów

Data zamieszczenia: 30.03.2022 r.

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego za rok 2021

 

Data zamieszczenia: 8.02.2022 r.

ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO UDZIAŁU W KOMISJI KONKURSOWEJ

Wójt Gminy Dębowa Kłoda zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych, które zostaną powołane do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację  zadań publicznych  Gminy Dębowa Kłoda w zakresie upowszechniania kultury fiz. w dyscyplinie sportu piłka nożna w formie powierzenia oraz upowszechnienia kultury fizycznej w dyscyplinie sportu karate Kyokushin w formie wspierania z terminem realizacji od 4 marca 2022 r.
do 31 grudnia 2022 r
.

 1. Informacje ogólne
 2. Działając na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wójt Gminy Dębowa Kłoda zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej.
 3. Ocena ofert nastąpi w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez Wójta Gminy Dębowa Kłoda, na realizacje zadań zakresie upowszechniania kultury fiz. w dyscyplinie sportu piłka nożna w formie powierzenia oraz upowszechnienia kultury fizycznej
  w dyscyplinie sportu karate Kyokushin w formie wspierania.
 4. Każda organizacja pozarządowa i podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, może zgłosić jednego kandydata do pracy w komisji konkursowej.
 5. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.
 6. Zadania komisji konkursowej:
 7. Ocena i opiniowane ofert z uwzględnieniem kryteriów ogłoszonego konkursu oraz złożenie propozycji podziału środków Wójtowi Gminy Dębowa Kłoda.
 8. Wypełnienie formularza oceny formalnej i merytorycznej.

III. Wymagania wobec kandydatów.

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje  pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. Są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
 2. Nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
 3. Nie pozostają wobec organizacji, biorących udział w konkursie, w takim stosunku faktycznych lub prawnym, który mógłby budzi wątpliwości co do bezstronności.

IV Miejsce i termin złożenia dokumentów

Zgłoszenia na załączonym formularzu, pobranym przez kandydata i osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej, należy składać w Urzędzie Gminy Dębowa Kłoda (Dębowa Kłoda 116 A, 21-211 Dębowa Kłoda) do dnia 23 lutego 2022 r. do godz. 15:00 w pokoju nr 11. W przypadku zgłoszeń składanych drogą pocztową za termin złożenia zgłoszenia uznaje się datę dostarczenia wypełnionego formularza zgłoszenia do urzędu. Zgłoszenia dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

V. Uwagi końcowe

Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych nie będą brane pod uwagę przy powoływaniu komisji konkursowej.

Spośród  zgłoszonych  kandydatów  do  udziału  w  pracach  komisji  konkursowej  wybranych zostanie  dwóch  przedstawicieli.  Wybrani  członkowie zostaną poinformowani
 o  tym  fakcie telefonicznie.  W  przypadku  zgłoszenia  się  więcej  niż  dwóch  kandydatów,  wyboru  przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie  dokona Wójt Gminy Dębowa Kłoda  w  oparciu  o  posiadane  przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas pracy w charakterze członka komisji konkursowej.

Wszelkich informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Dębowa Kłoda pok. nr 15, tel.
 83 3557023.

ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO UDZIAŁU W KOMISJI KONKURSOWEJ 2022 

data zamieszczenia: 1.03.2022r: Powołanie Komisji Konkursowej-Zarządzenie

Zgłoszenie przedstawiciela organizacji na członka komisji konkursowej

ZAŁĄCZNIK:

 1. Zalacznik-Nr-1-formularz-zgloszenia-kandydata

 

Data zamieszczenia: 31.01.2022 r.

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Dębowa Kłoda

 

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 1 i 2,  art. 11 ust. 1 i ust. 2 , art. 13 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz  art. 9 ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku  z uchwałą Nr  XXXIV/221/21  Rady  Gminy Dębowa Kłoda z dnia 26 listopada 2021 r.  w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy  Gminy Dębowa Kłoda z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy  o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie na 2022 r.”– opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego w dniu  2 grudnia 2021 r. pod poz. 5138, Wójt Gminy Dębowa Kłoda:

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie gminy Dębowa Kłoda na rzecz mieszkańców Gminy Dębowa Kłoda w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie sportu piłka nożna w formie powierzenia oraz upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie sportu karate Kyokushin w formie wspierania, na które mogą być przyznane dotacje z budżetu Gminy w roku 2022 r.  i  jednocześnie zaprasza do składania ofert.

Zarządzenie i ogłoszenie konkursu-sport 2022

OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Data zamieszczenia: 2.03.2022r.:

Zarządzenie o przyznaniu dotacji

Wykaz ofert do udzielenia dotacji-Załącznik do zarządzenia

 

Data 8.10.2021r.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DĘBOWA KŁODA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Wójt Gminy Dębowa Kłoda
zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych
oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących
Rocznego Programu Współpracy Gminy Dębowa Kłoda z organizacjami pozarządowymi
 na 2022 rok.

 1. Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest projekt rocznego programu współpracy Gminy Dębowa Kłoda
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

 1. Termin i zakres konsultacji:

Konsultacje projektu rocznego programu współpracy odbędą się w terminie
od 14 października do 28 października 2021 r.

 1. Forma i tryb konsultacji:
 • Konsultacje przeprowadzone zostaną z wykorzystaniem technik informatycznych.
 • Uwagi i opinie w sprawie będącej przedmiotem konsultacji wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w terminie wskazanym w pkt. 2 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@debowakloda.pl lub promocja@debowakloda.pl lub przesłane w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116A, 21-211 Dębowa Kłoda na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia .

  Ogłoszenie
 1. Załączniki:

 

Data: 30.09.2021 r.

W związku z wpłynięciem uproszczonej oferty Stowarzyszenia Perły Chmielowa na realizację zadania publicznego pt. „Zapomniana tradycja ciasta drożdżowego” zapraszamy do zgłaszania ewentualnych uwag w formie pisemnej do Wójta Gminy Dębowa Kłoda w godz. pracy Urzędu Gminy Dębowa Kłoda (pon.od 8:00 do 16:00; wt.- pt.7:00-15:00) w ciągu 7 dni od zamieszczenia niniejszej oferty (w załączeniu). Oferta została zamieszczona także na stronie internetowej www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Perły Chmielowa

Data: 30.06.2021 r.

Przyjęcie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Dębowa Kłoda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 r.

Załączniki:

Uchwała o przyjęciu sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy

 

Data zamieszczenia: 27.05.2021 r.

ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO UDZIAŁU W KOMISJI KONKURSOWEJ

Załączniki:

Data zamieszczenia: 8.02.2021 r.

ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO UDZIAŁU
W KOMISJI KONKURSOWEJ

Wójt Gminy Dębowa Kłoda zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych, które zostaną powołane do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację  zadań publicznych  Gminy Dębowa Kłoda w zakresie upowszechniania kultury fiz. w dyscyplinie sportu piłka nożna w formie powierzenia oraz upowszechnienia kultury fizycznej w dyscyplinie sportu karate Kyokushin w formie wspierania z terminem realizacji od 8 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

I. Informacje ogólne

1. Działając na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wójt Gminy Dębowa Kłoda zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej.

2. Ocena ofert nastąpi w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez Wójta Gminy Dębowa Kłoda, na realizacje zadań zakresie upowszechniania kultury fiz. w dyscyplinie sportu piłka nożna w formie powierzenia oraz upowszechnienia kultury fizycznej w dyscyplinie sportu karate Kyokushin w formie wspierania.

3. Każda organizacja pozarządowa i podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, może zgłosić jednego kandydata do pracy w komisji konkursowej.

4. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.

II. Zadania komisji konkursowej:

1. Ocena i opiniowane ofert z uwzględnieniem kryteriów ogłoszonego konkursu oraz złożenie propozycji podziału środków Wójtowi Gminy Dębowa Kłoda.

2. Wypełnienie formularza oceny formalnej i merytorycznej.

III. Wymagania wobec kandydatów.

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje  pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, które spełniają łącznie następujące warunki:

1. Są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2. Nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;

3. Nie pozostają wobec organizacji, biorących udział w konkursie, w takim stosunku faktycznych lub prawnym, który mógłby budzi wątpliwości co do bezstronności.

IV. Miejsce i termin złożenia dokumentów

Zgłoszenia na załączonym formularzu, pobranym przez kandydata i osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej, należy składać w Urzędzie Gminy Dębowa Kłoda (Dębowa Kłoda 116 A, 21-211 Dębowa Kłoda) do dnia 23 lutego 2021 r. do godz. 15:00 w pokoju nr 11. W przypadku zgłoszeń składanych drogą pocztową za termin złożenia zgłoszenia uznaje się datę dostarczenia wypełnionego formularza zgłoszenia do urzędu.Zgłoszenia dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

V. Uwagi końcowe

Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych nie będą brane pod uwagę przy powoływaniu komisji konkursowej.

Spośród  zgłoszonych  kandydatów  do  udziału  w  pracach  komisji  konkursowej  wybranych zostanie  dwóch  przedstawicieli.  Wybrani  członkowie zostaną poinformowani
 o  tym  fakcie telefonicznie.  W  przypadku  zgłoszenia  się  więcej  niż  dwóch  kandydatów,  wyboru  przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie  dokona Wójt Gminy Dębowa Kłoda  w  oparciu  o  posiadane  przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas pracy w charakterze członka komisji konkursowej.

Wszelkich informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Dębowa Kłoda pok. nr 15, tel. 83 3557023.

ZAŁĄCZNIK:

Załącznik Nr 1 – formularz zgłoszenia kandydata

Data zamieszczenia: 2.03.2021 r. – Zarządzenie nr 15/21 o powołaniu komisji konkursowej

Data zamieszczenia: 1.02.2021r.

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Dębowa Kłoda

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 1 i 2,  art. 11 ust. 1 i ust. 2 , art. 13 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.poz. 1057 z późn. zm.) oraz  art. 9 ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.  poz. 713 z późn. zm.) w związku  z uchwałą Nr  XXIII/149/20  Rady  Gminy Dębowa Kłoda z dnia 27 listopada 2020 r.  w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy  Gminy Dębowa Kłoda z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy  o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie na 2021 r.”– opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego w dniu 7 grudnia 2020 r. pod poz. 6101, Wójt Gminy Dębowa Kłoda:

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie gminy Dębowa Kłoda na rzecz mieszkańców Gminy Dębowa Kłoda w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie sportu piłka nożna w formie powierzenia oraz upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie sportu karate Kyokushin w formie wspierania, na które mogą być przyznane dotacje z budżetu Gminy w roku 2021 r.  i  jednocześnie zaprasza do składania ofert.

Zarządzenie i ogłoszenie konkursu-sport 2021

OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Data zamieszczenia: 4.03.2021 r.:

Zarządzenie nr 16/21 Wójta Gminy Dębowa Kłoda w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Dębowa Kłoda w 2021 r.

– Załącznik do Zarządzenia Nr 16/21 Wójta Gminy Dębowa Kłoda-Wykaz ofert do udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Dębowa Kłoda w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie sportu piłka nożna w formie powierzenia oraz upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie karate Kyokushin w formie wspierania w 2021 r.

Data zamieszczenia: 9.10.2020 r.

W związku z wpłynięciem uproszczonej oferty Stowarzyszenia Perły Chmielowa z siedzibą w Chmielowie na realizację zadania publicznego pt. “Gminne warsztaty wypieku chleba metodą tradycyjną” zapraszamy do zgłaszania ewentualnych uwag w formie pisemnej do Wójta Gminy Dębowa Kłoda w godz. pracy Urzędu Gminy w ciągu 7 dni od zamieszczenia niniejszej oferty (w załączeniu).

Oferta została zamieszczona także na stronie internetowej BIP https://ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

Data zamieszczenia: 8.10.2020r.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DĘBOWA KŁODA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Wójt Gminy Dębowa Kłoda
zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących
Rocznego Programu Współpracy Gminy Dębowa Kłoda z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.

 1. Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest projekt rocznego programu współpracy Gminy Dębowa Kłoda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

 • Termin i zakres konsultacji:

Konsultacje projektu rocznego programu współpracy odbędą się w terminie
od 14 października do 28 października 2020 r.Forma i tryb konsultacji:

Konsultacje przeprowadzone zostaną z wykorzystaniem technik informatycznych.

Uwagi i opinie w sprawie będącej przedmiotem konsultacji wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w terminie wskazanym w pkt. 2 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@debowakloda.pl lub promocja@debowakloda.pl

Opinie mogą być także przesłane w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116A, 21-211 Dębowa Kłoda.

Załączniki:

Projekt Uchwały Rady Gminy

Załącznik do Uchwały-Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.

Data zamieszczenia: 29.05.2020r.

Przyjęcie sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Dębowa Kłoda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019r.Data utworzenia:2020-05-29Załączniki:

 Uchwała nr XVII/104/20 Rady Gminy Dębowa Kłoda z dnia 18 maja 2020r.w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy za 2019 r. 

Zał. do uchwały nr XVII/104/20 – Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy za 2019 r.

Data zamieszczenia 10.02.2020 r.

ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO UDZIAŁU
W KOMISJI KONKURSOWEJ

Wójt Gminy Dębowa Kłoda zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych, które zostaną powołane do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację  zadań publicznych  Gminy Dębowa Kłoda w zakresie upowszechniania kultury fiz. w dyscyplinie sportu piłka nożna w formie powierzenia oraz upowszechnienia kultury fizycznej w dyscyplinie sportu karate Kyokushin w formie wspierania z terminem realizacji od 11 marca do 9 marca 2020 r.

I. Informacje ogólne

1. Działając na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wójt Gminy Dębowa Kłoda zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej.

2. Ocena ofert nastąpi w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez Wójta Gminy Dębowa Kłoda, na realizacje zadań zakresie upowszechniania kultury fiz. w dyscyplinie sportu piłka nożna w formie powierzenia oraz upowszechnienia kultury fizycznej w dyscyplinie sportu karate Kyokushin w formie wspierania.

3. Każda organizacja pozarządowa i podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, może zgłosić jednego kandydata do pracy w komisji konkursowej.

4. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.

II. Zadania komisji konkursowej:

1. Ocena i opiniowane ofert z uwzględnieniem kryteriów ogłoszonego konkursu oraz złożenie propozycji podziału środków Wójtowi Gminy Dębowa Kłoda.

2. Wypełnienie formularza oceny formalnej i merytorycznej.

III. Wymagania wobec kandydatów

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje  pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, które spełniają łącznie następujące warunki:

1. Są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2. Nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;

3. Nie pozostają wobec organizacji, biorących udział w konkursie, w takim stosunku faktycznych lub prawnym, który mógłby budzi wątpliwości co do bezstronności.

IV. Miejsce i termin złożenia dokumentów

Zgłoszenia na załączonym formularzu, pobranym przez kandydata i osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej, należy składać w Urzędzie Gminy Dębowa Kłoda (Dębowa Kłoda 116 A, 21-211 Dębowa Kłoda) do dnia 25 lutego 2020 r. do godz. 15:00 w pokoju nr 11. W przypadku zgłoszeń składanych drogą pocztową za termin złożenia zgłoszenia uznaje się datę dostarczenia wypełnionego formularza zgłoszenia do urzędu.Zgłoszenia dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

V. Uwagi końcowe

Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych nie będą brane pod uwagę przy powoływaniu komisji konkursowej.

Spośród  zgłoszonych  kandydatów  do  udziału  w  pracach  komisji  konkursowej  wybranych zostanie  dwóch  przedstawicieli.  Wybrani  członkowie zostaną poinformowani
 o  tym  fakcie telefonicznie.  W  przypadku  zgłoszenia  się  więcej  niż  dwóch  kandydatów,  wyboru  przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie  dokona Wójt Gminy Dębowa Kłoda  w  oparciu  o  posiadane  przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas pracy w charakterze członka komisji konkursowej.

Wszelkich informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Dębowa Kłoda pok. nr 15, tel. 83 3557023.

ZAŁĄCZNIK:

Data zamieszczenia 30.01.2020.r

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Dębowa Kłoda

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 1 i 2,  art. 11 ust. 1 i ust. 2 , art. 13 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz  art. 9 ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  poz. 506 z późn. zm.) w związku  z uchwałą Nr  XIII/75/19  Rady  Gminy Dębowa Kłoda z dnia 30 listopada 2019 r.  w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy  Gminy Dębowa Kłoda z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy  o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie na 2020 r.”– opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego w dniu 3 grudnia 2019 r. pod poz. 6736, Wójt Gminy Dębowa Kłoda:

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dębowa Kłoda w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie sportu piłka nożna w formie powierzenia oraz upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie sportu karate Kyokushin w formie wspierania, na które mogą być przyznane dotacje z budżetu Gminy w roku 2020 r.  i  jednocześnie zaprasza do składania ofert.

Data zamieszczenia: 4.03.2020 r. Udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Dębowa Kłoda w 2020 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie sportu piłka nożna w formie powierzenia oraz upowszechnienia kultury fizycznej w dyscyplinie sportu karate Kyokushin w formie wspierania w roku 2020:

Data zamieszczenia: 5.12.2019 r.
W związku z wpłynięciem uproszczonej oferty Koła Gospodyń Wiejskich „Chmielowianki” w Chmielowie na realizację zadania publicznego pt. „Etnograficzny Chmielów” zapraszamy do zgłaszania ewentualnych uwag w formie pisemnej do Wójta Gminy Dębowa Kłoda w godz. pracy Urzędu Gminy w ciągu 7 dni od zamieszczenia niniejszej oferty (w załączeniu). Oferta została zamieszczona także na stronie internetowej BIP https://ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

Data zamieszczenia: 14.11.2019r.
W związku z wpłynięciem uproszczonej oferty Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych w Dębowej Kłodzie na realizację zadania publicznego pt. „Seniorzy-zdrowo i wesoło” zapraszamy do zgłaszania ewentualnych uwag w formie pisemnej do Wójta Gminy Dębowa Kłoda w godz. pracy Urzędu Gminy Dębowa Kłoda (pon.od 8:00 do 16:00; wt.- pt.7:00-15:00) w ciągu 7 dni od zamieszczenia niniejszej oferty (w załączeniu). Oferta została zamieszczona także na stronie internetowej www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

Data zamieszczenia: 15.10.2019r.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DĘBOWA KŁODA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Wójt Gminy Dębowa Kłoda
zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących
Rocznego Programu Współpracy Gminy Dębowa Kłoda z organizacjami pozarządowymi
 na 2020 rok

 1. Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest projekt rocznego programu współpracy Gminy Dębowa Kłoda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

2. Termin i zakres konsultacji.

Konsultacje projektu rocznego programu współpracy odbędą się w terminie
od 21 października do 4 listopada 2019 r.

3. Forma i tryb konsultacji:

 1. Konsultacje przeprowadzone zostaną z wykorzystaniem technik informatycznych.

2) Uwagi i opinie w sprawie będącej przedmiotem konsultacji wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w terminie wskazanym w pkt. 2 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@debowakloda.pl lub promocja@debowakloda.pl

3) Opinie mogą być także przesłane w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116A, 21-211 Dębowa Kłoda.

Załączniki:

Data zamieszczenia: 23.05.2019r.
W związku z wpłynięciem uproszczonej oferty Stowarzyszenia Perły Chmielowa na realizację zadania publicznego pt. „Tradycja fundamentem polskości” zapraszamy do zgłaszania ewentualnych uwag w formie pisemnej do Wójta Gminy Dębowa Kłoda w godz. pracy Urzędu Gminy w ciągu 7 dni od zamieszczenia niniejszej oferty (w załączeniu). Oferta została zamieszczona także na stronie internetowej www.debowakloda.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

Data zamieszczenia: 10.05.2019r.
W związku z wpłynięciem uproszczonej oferty Koła Gospodyń Wiejskich w Stępkowie na realizację zadania publicznego pt. „Smacznie i zdrowo-cykl warsztatów kulinarnych” zapraszamy do zgłaszania ewentualnych uwag w formie pisemnej do Wójta Gminy Dębowa Kłoda w godz. pracy Urzędu Gminy w ciągu 7 dni od zamieszczenia niniejszej oferty (w załączeniu). Oferta została zamieszczona także na stronie internetowej ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

Data zamieszczenia: 10.05.2019r.
W związku z wpłynięciem uproszczonej oferty Stowarzyszenia Perły Chmielowa na realizację zadania publicznego pt. „Tradycja fundamentem polskości” zapraszamy do zgłaszania ewentualnych uwag w formie pisemnej do Wójta Gminy Dębowa Kłoda w godz. pracy Urzędu Gminy w ciągu 7 dni od zamieszczenia niniejszej oferty (w załączeniu). Oferta została zamieszczona także na stronie internetowej ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

Data zamieszczenia: 21.05.2019 r. – Stowarzyszenie Perły Chmielowa wycofało uproszczoną ofertę na realizację zadania pt. „Tradycja fundamentem polskości”. W załączeniu:

Data zamieszczenia: 23.04.2019r.
W związku z wpłynięciem uproszczonej oferty Koła Gospodyń Wiejskich w Stępkowie na realizację zadania publicznego pt. „Smacznie i zdrowo-cykl warsztatów kulinarnych” zapraszamy do zgłaszania ewentualnych uwag w formie pisemnej do Wójta Gminy Dębowa Kłoda w godz. pracy Urzędu Gminy w ciągu 7 dni od zamieszczenia niniejszej oferty (w załączeniu). Oferta została zamieszczona także na stronie internetowej ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.


Data zamieszczenia: 7.02.2019r.

ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO UDZIAŁU
W KOMISJI KONKURSOWEJ

Wójt Gminy Dębowa Kłoda zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych, które zostaną powołane do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację  zadań publicznych  Gminy Dębowa Kłoda w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie powierzenia z terminem realizacji od 11 marca do 31 grudnia 2019 r. oraz w formie wspierania z terminem realizacji od 11 marca do 31 grudnia 2019 r.

I. Informacje ogólne
1. Działając na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wójt Gminy Dębowa Kłoda zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej.
2. Ocena ofert nastąpi w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez Wójta Gminy Dębowa Kłoda, na realizacje w formie powierzenia i wsparcia zadań publicznych Gminy Dębowa Kłoda w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
3. Każda organizacja pozarządowa i podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, może zgłosić jednego kandydata do pracy w komisji konkursowej.
4. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.

II. Zadania komisji konkursowej:
1. Ocena i opiniowane ofert z uwzględnieniem kryteriów ogłoszonego konkursu oraz złożenie propozycji podziału środków Wójtowi Gminy Dębowa Kłoda.
2. Wypełnienie formularzu oceny formalnej i merytorycznej

III. Wymagania wobec kandydatów.
W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje  pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, które spełniają łącznie następujące warunki:
1. Są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2. Nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
3. Nie pozostają wobec organizacji, biorących udział w konkursie, w takim stosunku faktycznych lub prawnym, który mógłby budzi wątpliwości co do bezstronności.

IV. Miejsce i termin złożenia dokumentów.
Zgłoszenia na załączonym formularzu, pobranym przez kandydata i osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej, należy składać w Urzędzie Gminy Dębowa Kłoda (Dębowa Kłoda 116 A, 21-211 Dębowa Kłoda) do dnia 22 lutego 2019 r. do godz. 15:00 w pokoju nr 11.  W przypadku zgłoszeń składanych drogą pocztową za termin złożenia zgłoszenia uznaje się datę dostarczenia wypełnionego formularza zgłoszenia do urzędu.Zgłoszenia dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

V. Uwagi końcowe
Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych nie będą brane pod uwagę przy powoływaniu komisji konkursowej. Spośród  zgłoszonych  kandydatów  do  udziału  w  pracach  komisji  konkursowej  wybranych zostanie  dwóch  przedstawicieli.  Wybrani  członkowie zostaną poinformowani o  tym  fakcie telefonicznie.  W  przypadku  zgłoszenia  się  więcej  niż  dwóch  kandydatów,  wyboru  przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie  dokona Wójt Gminy Dębowa Kłoda  w  oparciu  o  posiadane  przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas pracy w charakterze członka komisji konkursowej.
Wszelkich informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Dębowa Kłoda pok. nr 15, tel. 83 3557023.

ZAŁĄCZNIK:

Data zamieszczenia: 31.01.2019r.

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Dębowa Kłoda

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 1 i 2,  art. 11 ust. 1 i ust. 2 , art. 13 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450z późn. zm.) oraz  art. 9 ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.  poz. 994 z późn. zm.) w związku  z uchwałą Nr  XLVIII/284/18  Rady  Gminy Dębowa Kłoda z dnia 25 października 2018 r.  w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy  Gminy Dębowa Kłoda z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy  o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie na 2019 r.”– opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego w dniu 3 grudnia 2019 r. pod poz. 5615, Wójt Gminy Dębowa Kłoda:

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  Gminy Dębowa Kłoda w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie powierzenia i wspierania, na które mogą być przyznane dotacje z budżetu Gminy w roku 2019 r.  i jednocześnie zaprasza do składania ofert.

Załączniki do pobrania:

Zarządzenie nr 6/19 wraz załącznikiem (ogłoszenie o konkursie) .pdf

Data zamieszczenia: 24.09.2018r.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DĘBOWA KŁODA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Wójt Gminy Dębowa Kłoda zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Dębowa Kłoda z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

 1. Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest projekt rocznego programu współpracy Gminy Dębowa Kłoda
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

 1. Termin i zakres konsultacji:

Konsultacje projektu rocznego programu współpracy odbędą się w terminie
od 28 września do 12 października 2018r.

 1. Forma i tryb konsultacji:
 • Konsultacje przeprowadzone zostaną z wykorzystaniem technik informatycznych.
 • Uwagi i opinie w sprawie będącej przedmiotem konsultacji wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w terminie wskazanym w pkt. 2 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@debowakloda.pl lub promocja@debowakloda.pl
 • Opinie mogą być także przesłane w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116A, 21-211 Dębowa Kłoda.
 1. Załączniki:

Protokół z konsultacji rocznego programu współpracy gminy Dębowa Kłoda-data zamieszczenia 15.10.2018r.  

Uchwała nr XLVIII/284/18

Roczny program współpracy

Stanowisko Wójta

Data zamieszczenia: 9.02.2018r.

ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO UDZIAŁU W KOMISJI KONKURSOWEJ

Wójt Gminy Dębowa Kłoda zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych, które zostaną powołane do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację  zadań publicznych  Gminy Dębowa Kłoda w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie powierzenia z terminem realizacji od 16 marca do 31 grudnia 2018 r. oraz w formie wspierania z terminem realizacji od 16 marca do 31 grudnia 2018 r.

 1. Informacje ogólne
 2. Działając na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wójt Gminy Dębowa Kłoda zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej.
 3. Ocena ofert nastąpi w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez Wójta Gminy Dębowa Kłoda, na realizacje w formie wsparcia zadań publicznych gminy Dębowa Kłoda
  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 4. Każda organizacja pozarządowa i podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, może zgłosić jednego kandydata do pracy w komisji konkursowej.
 5. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.
 6. Zadania komisji konkursowej:
 7. Ocena i opiniowane ofert z uwzględnieniem kryteriów ogłoszonego konkursu oraz złożenie propozycji podziału środków Wójtowi Gminy Dębowa Kłoda.
 8. Wypełnienie formularzu oceny formalnej i merytorycznej.

III. Wymagania wobec kandydatów

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje  pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
 2. nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
 3. nie pozostają wobec organizacji, biorących udział w konkursie, w takim stosunku faktycznych lub prawnym, który mógłby budzi wątpliwości co do bezstronności.

IV Miejsce i termin złożenia dokumentów

Zgłoszenia na załączonym formularzu, pobranym przez kandydata i osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej, należy składać w Urzędzie Gminy Dębowa Kłoda (Dębowa Kłoda 116 A, 21-211 Dębowa Kłoda) do dnia 26 lutego 2018 r. do godz. 15:00 w pokoju nr 15.  W przypadku zgłoszeń składanych drogą pocztową za termin złożenia zgłoszenia uznaje się datę dostarczenia wypełnionego formularza zgłoszenia do urzędu. Zgłoszenia dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

 1. Uwagi końcowe

Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych nie będą brane pod uwagę przy powoływaniu komisji konkursowej.

Spośród  zgłoszonych  kandydatów  do  udziału  w  pracach  komisji  konkursowej  wybranych zostanie  dwóch  przedstawicieli.  Wybrani  członkowie zostaną poinformowani
o  tym  fakcie telefonicznie.  W  przypadku  zgłoszenia  się  więcej  niż  dwóch  kandydatów,  wyboru  przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie  dokona Wójt Gminy Dębowa Kłoda  w  oparciu  o  posiadane  przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas pracy w charakterze członka komisji konkursowej.

Wszelkich informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Dębowa Kłoda pok. nr 15, tel.
83 3557023.

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA:

Zalacznik-Nr-1-formularz-zgloszenia kandydata

Data zamieszczenia: 31.01.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Dębowa Kłoda

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 1 i 2,  art. 11 ust. 1 i ust. 2 , art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz  art. 9 ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1875 z późn. zm.) w związku  z uchwałą Nr  XXXIX/225/17  Rady  Gminy Dębowa Kłoda  z dnia 30 listopada 2017 r.  w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy  Gminy Dębowa Kłoda z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy  o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie na 2018 r.” oraz uchwałą nr XL/235/17 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy  Gminy Dębowa Kłoda  z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy  o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie na 2018 r.” – opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego w dniu 5 stycznia 2018 r. pod poz. 80 i 81, Wójt Gminy Dębowa Kłoda:

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  Gminy Dębowa Kłoda
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie powierzenia i wspierania
,
na które mogą być przyznane dotacje z budżetu Gminy w roku 2018 r.  i  jednocześnie zaprasza do składania ofert.

Do pobrania:

Zarządzenie nr 6/18

Załącznik do Zarządzenia-Ogłoszenie

Wzór wniosku

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

Data wstawienia: 12.03.2018r. – Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej

Data wstawienia:14.03.2018r-Zarządznie nr 10/8 w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych wraz z wykazem ofert do udzielenia dotacji

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DĘBOWA KŁODA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI –

Data zamieszczenia: 23.10.2017r.

Wójt Gminy Dębowa Kłoda zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących
Rocznego Programu Współpracy Gminy Dębowa Kłoda z organizacjami pozarządowymi
na 2018 rok.

 1. Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest projekt rocznego programu współpracy Gminy Dębowa Kłoda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

 1. Termin i zakres konsultacji:

Konsultacje projektu rocznego programu współpracy odbędą się w terminie
od 30 października do 14 listopada 2017r.

 1. Forma i tryb konsultacji:
 • Konsultacje przeprowadzone zostaną z wykorzystaniem technik informatycznych.
 • Uwagi i opinie w sprawie będącej przedmiotem konsultacji wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w terminie wskazanym w pkt.2
  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@debowakloda.pl lub promocja@debowakloda.pl
 • Opinie mogą być także przesłane w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116A, 21-211 Dębowa Kłoda.
 1. Załączniki:
  Ogłoszenie o konsultacjach
  Zarządzenie wraz z uchwałą i rocznym programem współpracy (Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, projekt uchwały, załącznik do uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu)

Powyższe informacje znajdują się również na stronie internetowej www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda.

Protokół z konsultacji rocznego programu współpracy gminy Dębowa Kłodadata zamieszczenia 15.11.2017r.

Uchwała nr XXXIX/223/17 z dnia 30.11.2017r.

Załącznik do uchwały nr XXXIX/223/17

OFERTA-Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chmielowa Korony Marianówki-5.10.2017r.

Poniżej zamieszczamy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Chmielowa Korony Marianówki –„Ludowe śpiewanie”.

Oferta została zamieszczona również na stronie
www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uproszczona oferta stowarzyszenia

OGŁOSZENIE 13 luty 2017r.
Wójt Gminy Dębowa Kłoda ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dębowa Kłoda w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w formie powierzenia i wspierania z terminem realizacji od 27 marca do 31 grudnia 2017 r., którego zasady  i tryb określają załączniki do niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie

Załącznik do Zarządzenia-Ogłoszenie

Wzór wniosku

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

7.03.2017r. ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO UDZIAŁU W KOMISJI KONKURSOWEJ

22.03.2017 r. Zarządzenie w sprawie powołania komisji

24.03.2017r. Zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji wraz z zał.

OFERTA-„Seniorzy Razem”

Poniżej zamieszczamy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych w Dębowej Kłodzie-„Seniorzy razem”.

Oferta została zamieszczona również na stronie
www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. Każdy w terminie 7 dni może zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DĘBOWA KŁODA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Wójt Gminy Dębowa Kłoda zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Dębowa Kłoda z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.
W załączeniu: