BIP Dębowa Kłoda

HYBRYDOWA HYDROFITOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BIAŁCE?>

HYBRYDOWA HYDROFITOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BIAŁCE

Hybrydowa hydrofitowa oczyszczalnia ścieków w Białce na terenie gminy Dębowa Kłoda została oddana do użytku w 2020 r. Przepustowość oczyszczalni wynosi 180 m3∙d-1. Obiekt jest przeznaczony do oczyszczania ścieków bytowych pochodzących od stałych mieszkańców oraz od turystów odwiedzających miejscowość Białka. Oczyszczalnia przyczynia się do ochrony zasobów wodnych na Obszarze Natura 2000 i ma istotny wpływ na poprawę jakości wód w jeziorze Bialskim. Dzięki budowie oczyszczalni poprawiły się również warunki życia mieszkańców i turystów przebywających nad jeziorem, gdyż obiekt pozwala na oczyszczanie około 65700 m3 ścieków w ciągu roku.

Koncepcja oczyszczalni została opracowana przez prof. dr. hab. Krzysztofa Jóźwiakowskiego i zespół pracowników Katedry Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (dr hab. inż. Michała Marca, prof. uczelni; dr hab. inż. Alinę Kowalczyk-Juśko, prof. uczelni; dr inż. Magdalenę Gizińską-Górną; dr inż. Anetę Pytkę-Woszczyło), jak również prof. dr hab. inż. Magdalenę Gajewska z Katedry Technologii Wody i Ścieków z Politechniki Gdańskiej. Głównym projektantem oczyszczalni był mgr inż. Arkadiusz Malik z firmy Projektowo-Wykonawczej Sanitmal z Lublina.

Układ technologiczny oczyszczania ścieków składa się z trzech zasadniczych części: mechanicznej, biologicznej i chemicznej. Część mechaniczna obejmuje sitopiaskownik oraz trzykomorowy osadnik wstępny, zintegrowany z hydrofitowym systemem do odwadniania osadów ściekowych. System składa się z 4 złóż filtracyjnych o powierzchni 100 m2 każde, obsadzonych trzciną pospolitą. Ścieki oczyszczone mechanicznie przed wprowadzeniem do części biologicznej poddawane są napowietrzaniu. Na część biologiczną składa się
6 hybrydowych układów hydrofitowych. W każdym z układów występują dwa złoża gruntowo-roślinne połączone szeregowo, pierwsze – z pionowym przepływem ścieków z trzciną pospolitą o powierzchni 300 m2, drugie – z poziomym przepływem ścieków z miskantem olbrzymim
o powierzchni 300 m2. Cześć chemiczną stanowi filtr do usuwania fosforu ze ścieków, wypełniony materiałem Rockfos®, wytworzonym na bazie skały węglanowo-krzemionkowej. Poszczególne elementy oczyszczalni połączone są za pomocą wewnętrznej kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz studni rewizyjnych, które służą do regulacji poziomu ścieków w złożach oraz poboru próbek ścieków do kontrolnych analiz laboratoryjnych. Rejestrację ilości ścieków doprowadzanych do oczyszczalni oraz oczyszczonych zapewniają przepływomierze ultradźwiękowe.

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych odpływających z oczyszczalni jest rów melioracyjny. Oczyszczalnia zapewnia wysokie efekty oczyszczania w warunkach dużej nierównomierności dopływu ścieków i ładunków zanieczyszczeń i przyczynia się do skutecznej ochrony zasobów wodnych w zlewni jeziora Bialskiego. Oczyszczalnia ścieków w Białce jest przedmiotem badań naukowych pracowników Katedry Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Na zdjęciach przedstawiono oczyszczalnię we wrześniu 2021 r. i próbki ścieków pobieranych z różnych etapów oczyszczania.

Próbki ścieków

 

Otwarcie hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Białka

24 września 2020 r. odbyło się otwarcie hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Białka w związku z zakończoną realizacją projektu dofinansowanego z PROW na lata 2014-2020 pn.”Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Białka, gmina Dębowa Kłoda”.

Wykonawcą zadania było konsorcjum firm Dekonta i RDLS Sp. z o.o., które do wykonania większości robót budowlanych wytypowała firmę MONT-SAN Zalewski Mirosław.  Projekt oczyszczalni opracował inż. Arkadiusz Malik firma SANITMAL, a nadzór naukowy prowadził Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie pod kierownictwem prof. dr hab. Krzysztofa Jóźwiakowskiego. Całe przedsięwzięcie opiewało na kwotę ok. 6 400 000,00 zł.  Na wielkie wydarzenie otwarcia jednej z największej oczyszczalni w Polsce przybyli przedstawiciele z Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Lasów Państwowych, władze powiatu, poszczególnych gmin oraz zaproszeni znakomici Goście reprezentujący środowiska naukowe, samorządowe, lokalne i duchowieństwo.

Wybudowana oczyszczalnia składa się z trzech zasadniczych części:

– układu mechanicznego oczyszczania ścieków zintegrowanego z systemem hydrofitowym do odwadniania i unieszkodliwiania osadów ściekowych;

– z części biologicznej złożonej z hybrydowego hydrofitowego systemu oczyszczania ścieków składających się z układów złóż gruntowo-roślinnych: trzciny pospolitej i miskanta olbrzymiego;

– z innowacyjnego systemu do usuwania fosforu ze ścieków.

Poszczególne elementy oczyszczalni są połączone za pomocą wew. kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz studni rewizyjnej, które służą do regulacji poziomu ścieków w złożach i poboru próbek do kontrolnych analiz laboratoryjnych.

Przepływ ścieków w oczyszczalni jest kontrolowany za pomocą 2 przepływomierzy elektromagnetycznych oraz istnieje system recyrkulacji czyli zawracania ścieków oczyszczonych, który może być przydatny w przypadku niedoboru ścieków.

Oczyszczalnia ta świetnie będzie sprawdzała się w miejscowości turystycznej, jaką jest Białka, bowiem z obserwacji wynika, iż w sezonie letnim jest bardzo duży pobór wody i ilości ścieków, co ma wpływ na nierównomierność poboru wody z istniejącego wodociągu oraz na produkcję ścieków. Stąd też na potrzeby mieszkańców stałych i turystów odwiedzających miejscowość Białka władze lokalne powzięły stanowisko budowy ww. oczyszczalni z kanalizacją, które będą unieszkodliwiać ścieki bytowe.