BIP Dębowa Kłoda

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego?>

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego

 

                                                                         O G Ł O S Z E N I E

                                                              Wójta Gminy Dębowa Kłoda

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 1 i 2,  art. 11 ust. 1 i ust. 2 , art. 13 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz  art. 9 ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku  z uchwałą Nr  XXXIV/221/21  Rady  Gminy Dębowa Kłoda z dnia 26 listopada 2021 r.  w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy  Gminy Dębowa Kłoda z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy  o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie na 2022 r.”– opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego w dniu  2 grudnia 2021 r. pod poz. 5138, Wójt Gminy Dębowa Kłoda:

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie gminy Dębowa Kłoda na rzecz mieszkańców Gminy Dębowa Kłoda w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie sportu piłka nożna w formie powierzenia oraz upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie sportu karate Kyokushin w formie wspierania, na które mogą być przyznane dotacje z budżetu Gminy w roku 2022 r.  i  jednocześnie zaprasza do składania ofert.

Zarządzenie i ogłoszenie konkursu-sport 2022

OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego