Przetargi na sprzedaż nieruchomości – ogłoszenie o drugich przetargach

Wójt Gminy Dębowa Kłoda ogłasza drugie (II) publiczne nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowa Kłoda położonych na terenie obrębu (wsi) Chmielów – działka nr 566/2 (zabudowana) oraz obrębu (wsi) Wyhalew – działka nr 185/3 (zabudowana). Przetargi odbędą się w dniu 12 lutego 2021 r. 

Ogłoszenie o przetargach

zał. RODO-przetarg

zał. warunki przetargu

Zwrot podatku akcyzowego

Informujemy, iż w dniach od 01.02.2020 roku do dnia 01.03.2020 w Urzędzie Gminy Dębowa Kłoda, będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.  

Zwrot podatku będzie dokonywany wyłącznie na rachunek bankowy, w związku z czym prosimy o wskazanie numerów kont w składanym wniosku.Tym samym zwracamy się z prośbą o podanie numerów telefonów w celu kontaktu z Wnioskodawcą.

lista zestawienia faktur

oświadczenie akcyza

Wzór_wniosku_akcyza_

 

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

od dnia 4 stycznia 2021 r. z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (poczekalnia wyłączona z użytku, obowiązek zakrywania ust i nosa przez interesanta, płyn do dezynfekcji rąk przy wejściu) jest prowadzona bezpośrednia obsługa osób uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji, tylko w punkcie przy ul. Kościelnej 32 w Parczewie, według poniższego harmonogramu.

Jednocześnie należy podkreślić, że dyżury radcy prawnego, który w 2021 r. z ramienia FUNDACJI ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI OBYWATELSKIEJ EXPERTO PRO BONO miał świadczyć pomoc stacjonarnie w Milanowie, Podedwórzu, Sosnowicy, Dębowej Kłodzie i Siemieniu, są w okresie epidemii koronawirusa do odwołania świadczone wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail), według poniższego harmonogramu.

Zgłoszenie zamiaru uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub otrzymania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poprzez zapis pod nr tel. 83 355 15 88 (czynny tylko w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Parczewie) lub samodzielnie na stronie internetowej: https://np.ms.gov.pl/lubelskie/parczewski

Poradę może uzyskać każda osoba fizyczna, w tym prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku, co dokumentuje się poprzez przyjęcie od osoby uprawnionej stosownego pisemnego oświadczenia.

O przywróceniu możliwości udzielania porad osobiście w punktach w Milanowie, Podedwórzu, Sosnowicy, Dębowej Kłodzie i Siemieniu zostaniecie Państwo poinformowani odrębnym komunikatem.

Dyżury radców prawnych w Powiatowej Bibliotece Publicznej Centrum-Kultury w Parczewie (ul. Kościelna 32, 21-200 Parczew)
w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji w miesiącach:
I, III, V, VII, IX, XI

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

godziny dyżuru

8:00 – 12:00

8:00 – 12:00

8:00 – 12:00

8:00 – 12:00

12:00 – 16:00

 

Dyżury adwokatów w Powiatowej Bibliotece Publicznej Centrum-Kultury
w Parczewie (ul. Kościelna 32, 21-200 Parczew)  
w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji w miesiącach:
II, IV, VI, VIII, X, XII

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

godziny dyżuru

8:00 – 12:00

8:00 – 12:00

8:00 – 12:00

8:00 – 12:00

8:00 – 12:00

 

Dyżury zdalne radcy prawnego z ramienia FUNDACJI ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI OBYWATELSKIEJ EXPERTO PRO BONO w powiecie parczewskim w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

godziny dyżuru

9:00 – 13:00

8:00 – 12:00

9:00 – 13:00

8:00 – 12:00

7:30 – 11:30

Kolejna dystrybucja artykułów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 20014-2020

Rozpoczynamy kolejną dystrybucję artykułów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 20014-2020 oraz nabór do podprogramu

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Cel Programu to: udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

– 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł).

– 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł).

Zapraszamy osoby zainteresowane otrzymywaniem bezpłatnych artykułów żywnościowych w ramach Programu PO POŻ do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Kłodzie  w celu uzupełnienia niezbędnej dokumentacji uprawniającej do korzystania z tej formy pomocy. Nabór do programu odbywać będzie się w okresie od 04.01.2021r. do 15.01.2021r.

 

Ograniczenie używania petard i fajerwerków na terenie województwa lubelskiego

W dniu 26 grudnia wejdzie w życie rozporządzenie porządkowe nr 54 wojewody lubelskiego Lecha Sprawki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.
 
Pełna treść rozporządzenia znajduje się w BIP LUW
 
Rozporządzenie wydane zostało w celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.
 
Zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa obowiązuje od dnia 26 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. – z wyjątkiem 31 grudnia 2020 r. do godz. 19.00 i 1 stycznia 2021 r. od godz. 6.00.
 
Wojewoda Lubelski apeluje, aby używanie wyrobów pirotechnicznych odbywało się z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia – jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę.
 
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.
 
Wszelkie naruszenia zakazu podlegają karze grzywny wymierzonej na zasadzie i trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Grant sołecki

Portal Przetargów Rolnych zaprasza do udziału w naborze wniosków Grant Sołecki GRUNT TO MIEĆ GRUNT.
Program skierowany jest do wszystkich aktualnie urzędujących sołtysów z terenu całej Polski.
Nabór wniosków prowadzony będzie od 15 stycznia 2021 do 15  marca 2021 roku. Zgłoszenie do programu  należy złożyć w wersji elektronicznej dostępnej jako załączniki.

Zgłoszenia przyjmowane będą od sołtysów danej Gminy, przy czym dla jednego Sołectwa można złożyć w naborze Grantowym GRUNT TO MIEĆ GRUNT tylko jedno zgłoszenie .

Grant przyznaje się każdemu zakwalifikowanemu do konkursu Sołectwu bez stosowania kryteriów punktacji.
Odstępuje się od obowiązku rozliczenia przyznanego grantu oraz sposobu jego rozdysponowania.
Dokumentacja zgłoszenia do Programu dostępna na stronie Organizatora:
https://agroprzetargi.pl/zakładka GRANT SOŁECKI
lub na profilu https://www.facebook.com/agroprzetargi/