BIP Dębowa Kłoda

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023?>

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Miło nam poinformować, iż Gmina Dębowa Kłoda od 01 marca 2023 r. rozpoczęła realizację programu „Asystent osobisty osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2023

Gmina Dębowa Kłoda otrzyma środki finansowe w związku z przystąpieniem do programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 https://www.gov.pl/web/rodzina finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wartość dofinansowania wynosi 244 106,40 zł.

Do udziału w programie zaplanowano udział 11 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Dębowa Kłoda, które otrzymają  wsparcie asystenta osobistego.

CEL

Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

ADRESACI:

Dzieci do 19. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osoby niepełnosprawne od 18 r. ż. posiadające:

– orzeczenie o  znacznym stopniu niepełnosprawności

– orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

– orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji

KWALIFIKACJE ASYSTENTÓW:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 1. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
 2. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem, że wskazana osoba spełnia przynajmniej jeden z warunków wym. w punkcie 1 lub 2 oraz złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

  USŁUGI ASYSTENTA POLEGAJĄ NA:

– pomoc uczestnikowi programu w wykonywaniu czynności dnia codziennego

– pomoc w wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

– pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;

– korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENCJI OSOBISTEJ:

– usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godz. na dobę

– rodzaj usług i ich zakres godzinowy powinny być uzależnione od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.

WAŻNE

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, finansowane z innych źródeł.

CZAS TRWANIA PROGRAMU

– od: 01.03.2023 r. do 31.12.2023 roku

 

Radosław Rybak

Wójt Gminy Dębowa Kłoda ogłasza nabór w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego państwowego funduszu celowego. Jednostką wskazaną do realizacji programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Kłodzie.

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.
Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych  posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób niepełnosprawnych  posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego w 2023 roku proszone są o złożenie następujących dokumentów:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.
  karta-zgloszenia-AOON.pdf (183,67KB)
 2. Karta zakresu czynności Załącznik Nr 8 do Programu AOON.
  karta-zakresu-czynnosci-AOON.pdf (193,76KB)
 3. Klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.
  klauzula-informacyjna-w-ramach-programu-AOON.pdf (147,05KB)
 4. Klauzula informacyjna Załącznik Nr 12 do Programu AOON.
  klauzula-informacyjna-AOON.pdf (150,68KB)
 5. Oświadczenie Uczestnika o braku pokrewieństwa.
  oswiadczenie-uczestnika-o-braku-pokrewienstwa.pdf (71,97KB)
 6. Kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Kłodzie, Dębowa Kłoda 116A, 21-211 Dębowa Kłoda
Telefon kontaktowy: 83 355 71 30

informacja-rodo-GOPSPobierz

karta-zakresu-czynnosci-aoonPobierz

karta-zgloszenia-aoonPobierz

klauzula-informacyjna-w-ramach-programu-aoonPobierz

oswiadczenie-uczestnika-o-braku-pokrewienstwaPobierz