BIP Dębowa Kłoda

Program „Opieka wytchnieniowa”?>

Program „Opieka wytchnieniowa”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Kłodzie informuje, że realizuje resortowy
Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”  w formie
świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu dziennego w miejscu
zamieszkania osoby  niepełnosprawnej. Program finansowany jest ze środków Funduszu
Solidarnościowego.
 Cel programu
Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób sprawujących
bezpośrednią opiekę nad:
– dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
– osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem równoważnym,
poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki
wytchnieniowej.
Program zapewnia m.in. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub
opiekunów, czasowe odciążenie ich od codziennych obowiązków łączących się ze
sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację. Oprócz tego możliwe
jest także m.in. podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby
niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji i prowadzenia działań
rehabilitacyjnych w warunkach domowych, a także objęcie specjalistycznym poradnictwem 
w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób z niepełnosprawnością.
Warunkiem przystąpienia do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023 przez
osobę z niepełnosprawnością lub jej opiekuna prawnego jest złożenie:
ZAŁĄCZNIK-NR-7-karta zgłoszenia
– kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub kopia orzeczenia o stopniu 
znacznym niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,FIM – ZAŁĄCZNIK-NR-6-karta pomiaru
Klauzula informacyjna – załącznik nr 11
Klauzula informacyjna GOPS