BIP Dębowa Kłoda

Projekt „Aktywizacja Społeczno-Zawodowa w Gminie Dębowa Kłoda”?>

Projekt „Aktywizacja Społeczno-Zawodowa w Gminie Dębowa Kłoda”

Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Świadczenie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu „Aktywność społeczno-zawodowa w gminie Dębowa Kłoda”.

Realizacja zadania jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020.

Pliki do pobrania:

  1. ZAŁĄCZNIK NR 1 ZARZĄDZENIE
  2. ZAŁĄCZNIK NR 2 OGŁOSZENIE O KONKURSIE
  3. ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR OFERTY
  4. ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR UMOWY
  5. ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR SPRAWOZDANIA

Realizator projektu: Gmina Dębowa Kłoda/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Kłodzie

Tytuł projektu: „Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Dębowa Kłoda”

Nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0229/17

w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne

Działanie 11.1. Aktywne włączenie

Cel projektu: Aktywizacja społeczno-zawodowa 24 osób (w tym 14K i 10M) wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (pozostających bez zatrudnienia bezrobotnych-III profil) – klientów ośrodka pomocy społecznej z terenu gminy Dębowa Kłoda, prowadząca do nabycia kwalifikacji zawodowych i podjęcia zatrudniania w okresie od 1.07.2018r. do 31.12.2019r.

Typ projektu: kompleksowe działania aktywizacji i i integracji społecznej i zawodowej bezrobotnych klientów ośrodków pomocy społecznej (PAI) oraz uzupełniająco działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej pozostałych klientów ośrodków pomocy społecznej.

Projekt skierowany jest do osób wykluczonych społecznie (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego – zamieszkujące gminę Dębowa Kłoda, które nie pracują (są nieaktywne zawodowo) i osoby bezrobotne III profil.

Biuro projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Kłodzie, Dębowa Kłoda 116A, 21-211 Dębowa Kłoda tel. 83 355 70 19, adres e-mail: gops@debowakloda.pl

W ramach projektu będą realizowane następujące działania: diagnoza potrzeb, praca socjalna, PAI, aktywna integracja – instrumenty zawodowe i społeczne, zasiłki i pomoc w naturze. Działania w ramach projektu będą adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb grupy docelowej m.in. poprzez zastosowanie indywidualnych planów działania dla każdego z uczestników projektu. Każdy z uczestników zostanie objęty kontraktem socjalnym.

Wartość projektu: 476 024,62 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 404 620,92 zł

Załączniki:

REGULAMIN PROJEKTU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

OGŁOSZENIE :

Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Świadczenie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu „Aktywność społeczno-zawodowa w gminie Dębowa Kłoda”.

Realizacja zadania jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020.

Pliki do pobrania:

ZAŁĄCZNIK NR 1 ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY DĘBOWA KŁODA

ZAŁĄCZNIK NR 2 OGŁOSZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR SPRAWOZDANIA

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11. Wykluczenie społeczne, Działanie 11.1. Aktywne włączenie