BIP Dębowa Kłoda

Projekty realizowane ze środków PFRON?>

Projekty realizowane ze środków PFRON

Gmina Dębowa Kłoda w dniu 25.11.2022 r. podpisała umowę o powierzenie grantu na przedsięwzięcie pn. „Dostępność w Gminie Dębowa Kłoda” finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd-granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 .

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności mieszkańców gminy i interesantów korzystających z usług publicznych świadczonych przez urząd gminy i jednostki podległe gminie do tychże usług publicznych świadczonych na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami związanymi z dysfunkcjami słuchu, wzroku, mowy czy ruchu oraz dysfunkcjami behawioralno-poznawczymi, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie gminy w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  

Wartość grantu 99 997,00 PLN

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:

 1. Poprawa dostępności architektonicznej budynku urzędu i jednostek publicznych (szkół podstawowych), w tym m.in. remont łazienek, montaż platformy schodowej, montaż taśm schodowych i odblaskowych na szyby drzwiowe.
 2. Poprawa dostępności cyfrowej w tym m.in. usługa doradcza, modernizacja strony internetowej, w tym nagrania treści strony w języku migowym, zakup tabletu przenośnego Mówik z licencją, wykupienie licencji do tłumaczeń PJM.
 3. Dostępność komunikacyjno-informacyjna w tym m.in. Tablica informacyjna z rozkładem pomieszczeń, tabliczki na drzwi w alfabecie Braille’a, pętla indukcyjna stanowiskowa, lupy elektroniczne, lupy stojące na stół.

Zapytanie ofertowe:

data zamieszczenia: 16.05.2023 r.

W związku z realizacją przedsięwzięcia grantowego pn. Dostępność w gminie Dębowa Kłoda w ramach projektu pt. „Dostępny samorząd-granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Gmina Dębowa Kłoda  zaprasza do składania ofert w postępowaniu pod nazwą: ,,Zakup, dostawa i montaż sprzętu w celu zapewnienia dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej dla osób o specjalnych potrzebach  w gminie Dębowa Kłoda”

Szczegółowe informacje w załączonym pliku:

Zapytanie ofertowe

Zalacznik_nr_1_-_Formularz_ofertowy

Zapytania ofertowe:

data zamieszczenia: 12.04.2023 r.

Zamawiający: Gmina Dębowa Kłoda

Adres: Dębowa Kłoda 116 A, 21-211 Dębowa Kłoda

Osoba do kontaktu:

Marek Szewczyk, e-mail: inwestycje@debowakldoa.pl

Aneta Szyszkowska, e-mail: promocja@debowakloda.pl

 1. Przedmiot zamówienia:

Przystosowanie 2 łazienek do potrzeb osób z dysfunkcjami i niepełnosprawnościami w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie oraz w Szkole Podstawowej w Kodeńcu, woj. Lubelskie.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa będzie polegała na remoncie łazienek w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie: Dębowa Kłoda 2, 21-211 Dębowa Kłoda oraz w Szkole Podstawowej w Kodeńcu: Kodeniec 71, 21-211 Dębowa Kłoda, woj. Lubelskie, poprzez dostosowanie łazienek do potrzeb osób z dysfunkcjami i niepełnosprawnościami, w tym min.:

– zakup i montaż umywalek z baterią – 4 zestawy

– zakup i montaż ustępu ze spłuczką – 4 zestawy

– zakup i montaż uchwytów naściennych- 4 szt.

– zakup i montaż lustra- 4 szt.

– zakup i montaż płytek – ok. 150m2

Wymiary łazienek:

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie – ok. 15 m2 (szacowana ilość ułożenia płytek ok. 75 m2)

Szkoła Podstawowa w Kodeńcu – ok. 15 m2 (szacowana ilość ułożenia płytek ok. 75 m2)

Usługa będzie realizowana w ramach projektu „Dostępność w gminie Dębowa Kłoda” finansowanego w ramach grantu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Usługę należy wykonać w okresie od podpisania umowy do 16 czerwca 2023 r.

W przypadku zmian w projekcie grantowym okres ten może być zmieniony aneksem do umowy zawartym z wykonawcą.

 1. Kryteria oceny:

Cena (zawierająca produkty i dostawę) waga 100%

 1. Termin składania ofert: 20 kwietnia 2023 do godz. 14.00

Ofertę należy złożyć/przesłać w formie papierowej na adres Urząd Gminy Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116 A, 21-211 Dębowa Kłoda lub elektronicznie przesłać skan na adres: promocja@debowakloda.pl

W przypadku wysłania pocztą tradycyjną przez Pocztę Polską liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego.

 1. Rozstrzygnięcie postępowania

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte dnia 21 kwietnia 2023 r.

O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi oferenta telefonicznie lub
za pomocą poczty elektronicznej.

 1. W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
 2. Klauzula informacyjna RODO art.13 RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   

informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dębowa Kłoda reprezentowana przez Wójta Gminy, tel: 83 355-70-08, e-mail: sekretariat@debowakloda.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Dębowa Kłoda możliwy jest pod adresem e-mail: inspektor@debowakloda.pl
 3. Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego Rozporządzenia j/w o ochronie danych w związku z realizacją projektu pt. „Dostępność w gminie Dębowa Kłoda” finansowanego w ramach grantu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez czas określony obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe.

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Załącznik 1 do Zapytania ofertowego- Formularz_ofertowy

 

data zamieszczenia: 7.03.2023 r.

Zamawiający: Gmina Dębowa Kłoda

Adres: Dębowa Kłoda 116 A, 21-211 Dębowa Kłoda

Osoba do kontaktu:

Marek Szewczyk, e-mail: inwestycje@debowakldoa.pl

Aneta Szyszkowska, e-mail: promocja@debowakloda.pl

 1. Przedmiot zamówienia:

Przystosowanie 2 łazienek do potrzeb osób z dysfunkcjami i niepełnosprawnościami w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie oraz w Szkole Podstawowej w Kodeńcu, woj. Lubelskie.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa będzie polegała na remoncie łazienek w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie: Dębowa Kłoda 2, 21-211 Dębowa Kłoda oraz w Szkole Podstawowej w Kodeńcu: Kodeniec 71, 21-211 Dębowa Kłoda, woj. Lubelskie, poprzez dostosowanie łazienek do potrzeb osób z dysfunkcjami i niepełnosprawnościami, w tym min.:

– zakup i montaż umywalek z baterią – 4 zestawy

– zakup i montaż ustępu ze spłuczką – 4 zestawy

– zakup i montaż uchwytów naściennych- 4 szt.

– zakup i montaż lustra- 4 szt.

– zakup i montaż płytek – ok. 150m2

Wymiary łazienek:

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie – ok. 15 m2 (szacowana ilość ułożenia płytek ok. 75 m2)

Szkoła Podstawowa w Kodeńcu – ok. 15 m2 (szacowana ilość ułożenia płytek ok. 75 m2)

Usługa będzie realizowana w ramach projektu „Dostępność w gminie Dębowa Kłoda” finansowanego w ramach grantu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Usługę należy wykonać w okresie od podpisania umowy do 31 maja 2023 r.

W przypadku zmian w projekcie grantowym okres ten może być zmieniony aneksem do umowy zawartym z wykonawcą.

 1. Kryteria oceny:

Cena (zawierająca produkty i dostawę) waga 100%

 1. Termin składania ofert: 22 marca 2023 do godz. 10.00

Ofertę należy złożyć/przesłać w formie papierowej na adres Urząd Gminy Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116 A, 21-211 Dębowa Kłoda lub elektronicznie przesłać skan na adres: promocja@debowakloda.pl

W przypadku wysłania pocztą tradycyjną przez Pocztę Polską liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego.

 1. Rozstrzygnięcie postępowania

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte dnia 23 marca 2023 r.

O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi oferenta telefonicznie lub
za pomocą poczty elektronicznej.

 1. W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
 2. Klauzula informacyjna RODO art.13 RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   

informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dębowa Kłoda reprezentowana przez Wójta Gminy, tel: 83 355-70-08, e-mail: sekretariat@debowakloda.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Dębowa Kłoda możliwy jest pod adresem e-mail: inspektor@debowakloda.pl
 3. Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego Rozporządzenia j/w o ochronie danych w związku z realizacją projektu pt. „Dostępność w gminie Dębowa Kłoda” finansowanego w ramach grantu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez czas określony obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe.

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Załącznik 1 do Zapytania ofertowego- Formularz_ofertowy