BIP Dębowa Kłoda

Rekrutacja II grupy do działu w projekcie „Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Dębowa Kłoda”?>

Rekrutacja II grupy do działu w projekcie „Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Dębowa Kłoda”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Kłodzie w ramach realizacji projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Dębowa Kłoda” zaprasza do udziału w projekcie następujące osoby:

  • pozostające bez pracy
  • osoby bezrobotne
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • osoby w wieku 18 – 65 lat

Rekrutacja trwa do 31 maja 2019 r. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów: 83 355 70 19, 83 355 70 18, 83 355 70 31

Projekt zakłada aktywizację społeczno-zawodową 24 osób (w tym 14 Kobiet i 10 Mężczyzn) wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (pozostających bez zatrudnienia bezrobotnych-III profil) –  klientów ośrodka pomocy społecznej z terenu gminy Dębowa Kłoda, prowadząca do nabycia kwalifikacji zawodowych i podjęcia zatrudniania w okresie od 1.07.2018r. do 31.12.2019r.

Projekt  współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11. Wykluczenie społeczne, Działanie 11.1. Aktywne włączenie

Załączniki:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN PROJEKTU