BIP Dębowa Kłoda

Rozpoczęcie konsultacji społecznych Projektu Uchwały Rady Gminy Dębowa KłodaRozpoczęcie konsultacji społecznych Projektu Uchwały Rady Gminy Dębowa Kłoda

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĘBOWA KŁODA

Wójt Gminy Dębowa Kłoda na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 485.) powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Dębowa Kłoda w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Dębowa Kłoda

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Gminy Dębowa Kłoda w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Dębowa Kłoda.

Konsultacje społeczne mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Dębowa Kłoda.

Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 09 września 2022 r. do 20 października 2022 r. w następujących formach:

 • Zbieranie uwag w postaci elektronicznej za pomocą:
  • formularz (tzw. e-formularz) dostępnego na stronie https://debowakloda.pl/
  • poczty elektronicznej z wykorzystaniem adresu e-mail: sekretariat@debowakloda.pl lub skrytki ePUAP: /UG_DEBOWA/SkrytkaESP
 • Zbieranie uwag w postaci papierowej za pomocą:
  • Formularza zamieszczonego do pobrania ze strony https://debowakloda.pl/
  • Ponadto, formularze w formie papierowej udostępniono w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda, 21-211 Dębowa Kłoda 116 A
  • Wypełnione formularze w postaci papierowej należy złożyć drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Dębowa Kłoda, 21-211 Dębowa Kłoda 116A lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda, 21-211 Dębowa Kłoda 116A, w godzinach 7.00 – 15.00 oraz za pomocą poczty elektronicznej z wykorzystaniem adresu e-mail: sekretariat@debowakloda.pl lub skrytki ePUAP: /UG_DEBOWA/SkrytkaESP
 • Zbieranie uwag ustnych przekazanych z wykorzystaniem dedykowanego numeru telefonu. Uwagi ustne można zgłosić pod numerem telefonu:

        83 355 70 23 od 09:00 do 12:00 od poniedziałku do piątku.

 • Otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem parterów społeczno-gospodarczych:
  • zaplanowane w dniu 15 września 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda, 21-211 Dębowa Kłoda 116A
 • Ankieta konsultacyjna:
  • dostępna w wersji elektronicznej na stronie https://debowakloda.pl/

Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są: zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z przygotowanego formularza.

Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.

W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty tradycyjnej decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy Dębowa Kłoda

Niezwłocznie po zakończeniu każdej z form konsultacji przygotowane zostanie podsumowanie oraz po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie raport podsumowujący ich przebieg, zawierający dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówieniu ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Materiały podlegające konsultacjom:

Materiały informacyjne, tj.:

 • Projekt uchwały Rady Gminy Dębowa Kłoda w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
 • Uzasadnienie projektu uchwały;
 • Mapa określająca granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
 • Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Dębowa Kłoda.

udostępnione będą w wersji:

 • elektronicznej na stronie https://debowakloda.pl/
 • papierowej w Urzędzie Gminy Dębowa Kłoda, 21-211 Dębowa Kłoda 116A, pok. Nr 15,

Informacja o konsultacjach społecznych zostaje podana do publicznej wiadomości:

Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 485) oraz zamieszczona na stronie https://debowakloda.pl/.

Załączniki:

 1. Projekt uchwały Rady Gminy Dębowa Kłoda w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
 2. Uzasadnienie projektu uchwały
 3. Mapa określająca granice obszaru zdegradowanegoobszaru rewitalizacji
 4. Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Dębowa Kłoda
 5. Ankieta konsultacyjna
 6. Formularz zgłaszania uwag

     Obszar objęty konsultacjami: obszar całej Gminy Dębowa Kłoda”