BIP Dębowa Kłoda

Rozpoczęcie konsultacji społecznych Projektu Uchwały Rady Gminy Dębowa Kłoda?>

Rozpoczęcie konsultacji społecznych Projektu Uchwały Rady Gminy Dębowa Kłoda

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĘBOWA KŁODA

Wójt Gminy Dębowa Kłoda na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 485.) powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Dębowa Kłoda w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Dębowa Kłoda

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Gminy Dębowa Kłoda w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Dębowa Kłoda.

Konsultacje społeczne mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Dębowa Kłoda.

Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 09 września 2022 r. do 20 października 2022 r. w następujących formach:

 • Zbieranie uwag w postaci elektronicznej za pomocą:
  • formularz (tzw. e-formularz) dostępnego na stronie https://debowakloda.pl/
  • poczty elektronicznej z wykorzystaniem adresu e-mail: sekretariat@debowakloda.pl lub skrytki ePUAP: /UG_DEBOWA/SkrytkaESP
 • Zbieranie uwag w postaci papierowej za pomocą:
  • Formularza zamieszczonego do pobrania ze strony https://debowakloda.pl/
  • Ponadto, formularze w formie papierowej udostępniono w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda, 21-211 Dębowa Kłoda 116 A
  • Wypełnione formularze w postaci papierowej należy złożyć drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Dębowa Kłoda, 21-211 Dębowa Kłoda 116A lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda, 21-211 Dębowa Kłoda 116A, w godzinach 7.00 – 15.00 oraz za pomocą poczty elektronicznej z wykorzystaniem adresu e-mail: sekretariat@debowakloda.pl lub skrytki ePUAP: /UG_DEBOWA/SkrytkaESP
 • Zbieranie uwag ustnych przekazanych z wykorzystaniem dedykowanego numeru telefonu. Uwagi ustne można zgłosić pod numerem telefonu:

        83 355 70 23 od 09:00 do 12:00 od poniedziałku do piątku.

 • Otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem parterów społeczno-gospodarczych:
  • zaplanowane w dniu 15 września 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda, 21-211 Dębowa Kłoda 116A
 • Ankieta konsultacyjna:
  • dostępna w wersji elektronicznej na stronie https://debowakloda.pl/

Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są: zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z przygotowanego formularza.

Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.

W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty tradycyjnej decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy Dębowa Kłoda

Niezwłocznie po zakończeniu każdej z form konsultacji przygotowane zostanie podsumowanie oraz po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie raport podsumowujący ich przebieg, zawierający dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówieniu ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Materiały podlegające konsultacjom:

Materiały informacyjne, tj.:

 • Projekt uchwały Rady Gminy Dębowa Kłoda w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
 • Uzasadnienie projektu uchwały;
 • Mapa określająca granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
 • Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Dębowa Kłoda.

udostępnione będą w wersji:

 • elektronicznej na stronie https://debowakloda.pl/
 • papierowej w Urzędzie Gminy Dębowa Kłoda, 21-211 Dębowa Kłoda 116A, pok. Nr 15,

Informacja o konsultacjach społecznych zostaje podana do publicznej wiadomości:

Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 485) oraz zamieszczona na stronie https://debowakloda.pl/.

Załączniki:

 1. Projekt uchwały Rady Gminy Dębowa Kłoda w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
 2. Uzasadnienie projektu uchwały
 3. Mapa określająca granice obszaru zdegradowanegoobszaru rewitalizacji
 4. Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Dębowa Kłoda
 5. Ankieta konsultacyjna
 6. Formularz zgłaszania uwag

     Obszar objęty konsultacjami: obszar całej Gminy Dębowa Kłoda”