BIP Dębowa Kłoda?>

Wymiana wodomierzy

Urząd Gminy Dębowa Kłoda informuje, iż planuje od dnia 25 kwietnia br. rozpoczęcie wymiany wodomierzy głównych, począwszy od zbiorczych budynków wielolokalowych w miejscowościach Dębowa Kłoda, Uhnin i Wyhalew, a następnie w domach jednorodzinnych w pozostałych miejscowościach.

W związku z powyższym prosimy o przygotowanie dostępu do tych urządzeń i umożliwienie prac montażowych. Wymiany będą dokonywać pracownicy Urzędu Gminy Dębowa Kłoda w godz. od 7:00 do 15:00. W przypadku nieobecności Właściciela posesji w trakcie wymiany wodomierzy, zapraszamy do kontaktu telefonicznego celem ustalenia innego terminu – 83 3557578.

Zgodnie z art.15 pkt. 3  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, koszt nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi dostawca usług-Gmina Dębowa Kłoda.

W załączeniu harmonogram prac w budynkach wielolokalowych w miejscowości Dębowa Kłoda.

Harmonogram prac w pozostałych sołectwach zostanie podany w terminie późniejszym.