Ogólnopolski konkurs „Sposób na Sukces”-XIX edycja

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XIX edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Ideą konkursu jest promowanie interesujących przedsięwzięć gospodarczych, innowacyjnych rozwiązań, działań na rzecz ograniczenia skutków niekorzystnych zmian klimatu, włączenia społecznego, a także aktywizacji lokalnych społeczności

Zgłoszenia konkursowe należy składać do właściwego Wojewódzkiego Doradztwa Rolniczego (WODR) w terminie do 15 marca 2019 roku.
Do konkursu „Sposób na Sukces” mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2017 do 28 lutego 2019 roku.

Szczegółowe informacje s ą dostępne na stronie internetowej: https://www.cdr.gov.pl/85-nasze-dzialania/konkursy/sposob-na-sukces

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

Każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, może uzyskać pomoc prawną i poradnictwo obywatelskie.
Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna i z jakiego zakresu spraw dotyczy zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa

ZAPROSZENIE

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Parczewie w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez Koła Gospodyń Wiejskich zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące uproszczonej księgowości KGW.

Spotkanie odbędzie się  14 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie – ul. Warszawska 24.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu (proponujemy co najmniej 2 osoby z KGW).

                                                        Organizator

BP ARiMR w Parczewie

LGD „Jagiellońska Przystań” zaprasza na konsultacje dotyczące zasad przyznawania dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

W celu ułatwienia dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia z PROW na lata 2014-2020 zapraszamy osoby planujące założenie działalności gospodarczej, przedsiębiorców, a także organizacje pozarządowe na indywidualne konsultacje dotyczące zasad pozyskiwania dotacji z Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań”.

Konsultacje odbędą się 12 lutego 2019 roku w godzinach od 9.00 do 13.00

Miejsce: Urząd Gminy w Dębowej Kłodzie  (sala konferencyjna)

Szczegółowych informacji udziela:

Biuro LGD „Jagiellońska Przystań”

ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew

tel. 83 354 37 34, 512 030 862

e-mail: biuro@lgdparczew.pl

www.lgdparczew.pl

Nowe wzory ofert, sprawozdań i umów.

Od 1 marca 2019 będą obowiązywać nowe wzory ofert, sprawozdań i umów do otwartych konkursów ofert i małych grantów

Zostały podpisane nowe rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania oraz w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Rozporządzenie dotyczące małych grantów.

Rozporządzenie dotyczące otwartych konkursów ofert.

Rozporządzenie zostało przyjęte na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które określa:wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oferty wspólnej realizacji zadania publicznego składanej w trybie otwartego konkursu (zał. 1 do rozporządzenia);

wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oferty wspólnej realizacji zadania publicznego w trybie tzw. „regrantingu” (zał. 2);

ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej (zał. 3);

ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej  w trybie tzw. „regrantingu” (zał. 4);

wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (zał. 5);

wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego zleconego w trybie tzw. „regrantingu” (zał. 6).

WAŻNE! Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 29 października 2018 r., jednak dla ofert złożonych do dnia 1 marca 2019 roku stosuje się przepisy dotychczasowe.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Kłoda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Kłoda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 16.01.2019r. do 15.02.2019r. w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda.

Dyskusja publiczna odbędzie się 08.02.2019r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Dębowej Kłodzie o godz. 16.00.

Uwagi do projektu Studium należy składać na piśmie do dnia 15.03.2019r. do Wójta Gminy Dębowa Kłoda.

Załączniki do pobrania:

Konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego

Wojewoda Lubelski zaprasza do udziału w procesie konsultacji społecznych projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030) w województwie lubelskim.

Zaplanowana została konferencja w Białej Podlaskiej w dniu 16 stycznia 2019 roku, która ma przybliżyć uczestnikom cele, kierunki interwencji, mechanizmy wdrażania polityki regionalnej do 2030 roku. Rejestracja jest możliwa poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej: https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego-2030/