OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Kłoda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Kłoda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 16.01.2019r. do 15.02.2019r. w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda.

Dyskusja publiczna odbędzie się 08.02.2019r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Dębowej Kłodzie o godz. 16.00.

Uwagi do projektu Studium należy składać na piśmie do dnia 15.03.2019r. do Wójta Gminy Dębowa Kłoda.

Załączniki do pobrania:

Konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego

Wojewoda Lubelski zaprasza do udziału w procesie konsultacji społecznych projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030) w województwie lubelskim.

Zaplanowana została konferencja w Białej Podlaskiej w dniu 16 stycznia 2019 roku, która ma przybliżyć uczestnikom cele, kierunki interwencji, mechanizmy wdrażania polityki regionalnej do 2030 roku. Rejestracja jest możliwa poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej: https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego-2030/

Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Kłoda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do publicznego wglądu w dniach od 16.01.2019 r. do 15.02.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116A, 21-211 Dębowa Kłoda, pokój nr 15 w godz. pracy Urzędu, a także na stronie internetowej http://www.ug.debowakloda.pl/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Kłoda odbędzie się w dniu 08.02.2019 r. w siedzibie Gminy Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116A, 21-211 Dębowa Kłoda, (sala Gminnego Ośrodka Kultury) o godz. 16:00.

Uwagi do projektu Studium oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.03.2019 r. do Wójta Gminy Dębowa Kłoda na piśmie:

  • w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116A, 21-211 Dębowa Kłoda,
  • drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116A, 21-211 Dębowa Kłoda,
  • drogą elektroniczną na adres sekretariat@debowakloda.pl lub za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Uwaga lub wniosek powinny zawierać: nazwisko, imię (lub nazwę jednostki organizacyjnej), adres, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Dębowa Kłoda.

Z  okazji nadchodzącego Nowego 2019 Roku składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, ciepła i miłości w rodzinach, wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń, wielu sukcesów, satysfakcji i optymizmu oraz realizacji osobistych zamierzeń. Wszystkim Mieszkańcom oraz Gościom, którzy powitają Nowy Rok w naszej Gminie – udanej, szampańskiej zabawy.

Przewodniczący Rady Gminy        Wójt Gminy Dębowa Kłoda
Mieczysław Chęckiewicz                            Grażyna Lamczyk

Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

W związku z realizacją programu Pomoc Żywnościowa 2014-2020-Podprogram 2018 informujemy, że przewidywany transport żywności kompleksowo dla wszystkich uprawnionych  odbędzie się w dniu 14.01.2019r.

Przewidywany termin wydawania żywności odbędzie się w  dniach od 15 do 17 stycznia 2019r. w godzinach  9.00-14.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kodeńcu.