Dzienne archiwum: Styczeń 22, 2018

„Partnerstwo Gmin Lubelszczyzny dla Rozwoju e-Usług”-projekt partnerski

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny  w partnerstwie z Gminą Poniatowa, Gminą Opole Lubelskie, Gminą Karczmiska, Gminą Łaziska, Gminą Wilków, Gminą Dębowa Kłoda, Gminą Międzyrzec Podlaski i Miastem Międzyrzec Podlaski realizuje projekt pn. „Partnerstwo Gmin Lubelszczyzny dla Rozwoju e-Usług” w ramach Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr: RPLU.02.01.00-06-0034/16-00.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu wykorzystania TIK w administracji publicznej gmin Lubelszczyzny ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju stopnia cyfryzacji administracji publicznej i elektronicznych usług publicznych, poprawy funkcjonalności i e-dojrzałości istniejących usług oraz zwiększenie poziomu ich dostępu  dla mieszkańców gmin: Poniatowa, Opole Lubelskie, Karczmiska, Łaziska, Wilków, Dębowa Kłoda, Miedzyrzec Podlaski gmina wiejska i Międzyrzec Podlaski gmina miejska.  Grupą docelową projektu są: urzędy gmin partnerskich, ich kierownictwo i kadra pracownicza, mieszkańcy i przedsiębiorcy z terenu gmin objętych projektem.

Projekt przyczyni się do zwiększenia zdolności jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład partnerstwa do realizacji zadań publicznych on-line, zwiększenia dostępności  usług publicznych świadczonych elektronicznie, zniwelowania barier osób z niepełnosprawnościami w zakresie realizacji spraw publicznych, cyfryzacji  procedur wewnątrzadministracyjnych w zakresie wdrożonych usług, wdrożenie procesów partycypacyjnych poprzez uruchomienie e-usług w obszarze konsultacji społecznych.

Okres realizacji projektu: 15.09.2016 – 30.06.2019

Wartość projektu:   8 102 089,80 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 6 886 776,33 zł

SZKOLENIE – PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE 2018

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe w Parczewie organizuje szkolenie dla rolników dotyczące składania  wniosków o przyznanie płatności na  2018 rok za pośrednictwem nowej aplikacji e-WniosekPlus.

Miejsce szkolenia: Sala Gminnego Ośrodka Kultury w Dębowej Kłodzie

 Termin szkolenia: 5 lutego 2018 r. (poniedziałek) godz. 9.30

Kalendarze na 2018 rok

Gmina Dębowa Kłoda jest w posiadaniu jeszcze kilku egzemplarzy kalendarzy na 2018r. Dzięki naszemu lokalnemu sponsorowi Karol Kania i Synowie mogą one się znaleźć w każdym domu. Kalendarze można odebrać w Gminnym Ośrodku Kultury w Dębowej Kłodzie.

Dziękujemy Firmie Karol Kania za wsparcie finansowe i zaangażowanie w promocję gminy.

Konsultacje dotyczące zasad pozyskiwania dotacji z LGD „Jagiellońska Przystań”

LGD „Jagiellońska Przystań” zaprasza na konsultacje dotyczące zasad przyznawania dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

W celu ułatwienia dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia z PROW na lata 2014-2020 zapraszamy osoby planujące założenie działalności gospodarczej, przedsiębiorców, a także organizacje pozarządowe na indywidualne konsultacje dotyczące zasad pozyskiwania dotacji z Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań”.

Konsultacje odbędą się 7.02.2018r. w godzinach od 9.00 do 13.00.

Miejsce: Urząd Gminy Dębowa Kłoda (pokój nr 22).

Szczegółowych informacji udziela:

 Biuro LGD „Jagiellońska Przystań”

ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew

tel. 83 354 37 34, 512 030 862

e-mail: biuro@lgdparczew.pl

www.lgdparczew.pl