Miesięczne archiwum: Grudzień 2018

Z  okazji nadchodzącego Nowego 2019 Roku składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, ciepła i miłości w rodzinach, wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń, wielu sukcesów, satysfakcji i optymizmu oraz realizacji osobistych zamierzeń. Wszystkim Mieszkańcom oraz Gościom, którzy powitają Nowy Rok w naszej Gminie – udanej, szampańskiej zabawy.

Przewodniczący Rady Gminy        Wójt Gminy Dębowa Kłoda
Mieczysław Chęckiewicz                            Grażyna Lamczyk

Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

W związku z realizacją programu Pomoc Żywnościowa 2014-2020-Podprogram 2018 informujemy, że przewidywany transport żywności kompleksowo dla wszystkich uprawnionych  odbędzie się w dniu 14.01.2019r.

Przewidywany termin wydawania żywności odbędzie się w  dniach od 15 do 17 stycznia 2019r. w godzinach  9.00-14.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kodeńcu.

 

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Chmielowie  w dniu 15 grudnia 2017r. podpisało umowę z Województwem Lubelskim na dofinansowanie projektu pt. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wyhalewie wraz z wyposażeniem” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań”.

Cel operacji: Celem operacji jest rozwijanie integracji i aktywności społecznej na obszarze objętym LSR poprzez przebudowę jednego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyhalew.

Wnioskowana kwota pomocy:  187 990,00 zł

Środki wspólnotowe z EFRROW: 119 618,04 zł

Publiczne środki krajowe wypłacane przez ARiMR: 68 371,96 zł

Opis przedsięwzięcia: W ramach planowanej operacji nastąpiła przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyhalew. W ramach operacji zaplanowano: roboty konstrukcyjno-budowlane-postawienie ścianek działowych, malowanie ścian, docieplenie, wymiana okien i drzwi, rozbudowa sanitariatów, instalacje wewnętrzną wod-kan-rozbudowa nitki wodociągowej i kanalizacji sanitarnej; instalację c.o-demontaż i montaż, wymiana pieca; instalację wentylacyjną-nawiewno-wiewną; instalację elektryczną oraz poniesione zostały inne koszty niezbędne przy prowadzeniu przedsięwzięć inwestycyjnych. Dodatkowo w ramach zadania została zakupiona gablota wisząca, tarcza elektroniczna do gry w lotki, maszyna do wykrawania i wytłaczania niezbędna przy przeprowadzeniu zajęć dla mieszkańców z rękodzielnictwa. Umożliwi to spędzenie wolnego czasu dla różnych grup defowaryzowanych, a w tym dla integracji międzypokoleniowej.

Wyniki operacji:

– Liczba przebudowywanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej- 1 szt.

– Liczba osób korzystających ze wspartych usług/infrastruktury- 50 osób rocznie

– Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury wzmacniającej potencjał turystyczno-rekreacyjny i społeczny obszaru objętego LSR- 1 szt.

WIGILIA-dzień wolny

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Dębowa Kłoda Nr 84/18 z dnia 7 grudnia 2018r. informuję, że w dniu 24 grudnia 2018r. (poniedziałek – Wigilia Bożego Narodzenia) Urząd Gminy Dębowa Kłoda będzie nieczynny.
Wyznaczonym dodatkowym dniem pracy będzie dzień 15 grudnia 2018r. (sobota). Zarządzenie Nr 84/16

Wójt Gminy

/-/ Grażyna Lamczyk

“Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Kampania jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym “cichym zabójcą”, gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Główne przekazy tegorocznej kampanii 

 • Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
 • Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
 • W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
 • Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
 • Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
 • Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
 • Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

 • bezwonny,
 • bezbarwny,
 • pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

 • nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

 1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
 2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
 3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
 4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
 5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.