ZARZĄDZENIE NR 11/24 WÓJTA GMINY DĘBOWA KŁODA z dnia 29 stycznia 2024 r.

Zdjęcie przedstawia herb na rozmytym tle, gdzie osoba w białym ubraniu przegląda dokumenty. Herb składa się z czerwonego tarczowatego pola z białym obramowaniem, na którym znajduje się drzewo z korzeniami, liśćmi i złotymi owocami.
29
01
2024

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Dębowa Kłoda w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie sportu piłka nożna w formie powierzenia z terminem realizacji od 1 marca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 1,  art. 11 ust. 2, art. 13.ust.1 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) i art. 9 ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr  LV/3415/23  Rady  Gminy Dębowa Kłoda z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy  Gminy Dębowa Kłoda z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy  o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie na 2024 r.”– opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego w dniu 1 grudnia 2023 r. pod poz. 6829, zarządzam,  co następuje:    

 

§ 1

Wójt Gminy Dębowa Kłoda ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Dębowa Kłoda w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie sportu piłka nożna w formie powierzenia z terminem realizacji od 1 marca 2024 r. 
do 31 grudnia 2024 r., którego zasady  i tryb określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Rodzaj zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie sportu piłka nożna w formie powierzenia, które dotyczy przedmiotu konkursu, odpowiada celom „Rocznego programu współpracy  Gminy Dębowa Kłoda z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2024 r.”.  

 

§ 3

Na realizację zadania wybranego w ramach konkursu, Gmina Dębowa Kłoda przeznacza 
w 2024 roku środki finansowe w wysokości 70 000,00 zł, (słownie: siedemdziesiąt tysięcy zł).

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się  Inspektorowi ds. promocji i rozwoju gminy Dębowa Kłoda oraz Inspektorowi do spraw płac.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda oraz na stronie internetowej www.debowakloda.pl.

 

 

 

    /-/ Wójt Gminy Dębowa Kłoda 

    Grażyna Lamczyk

     

Autor: Ewa Urban
Powrót
Transmisja Sesja Rady Gminy online

Ikona Kamera

Gospodarowanie odpadami
Ikona worek na śmieci
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona pomoc prawna
Dokumenty do pobrania
Ikona dokumenty
Odnawialne Źródła Energii

Ikona odnawialne źródła energii