ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO UDZIAŁU W KOMISJI KONKURSOWEJ

Herb na rozmytym tle
29
01
2024

Wójt Gminy Dębowa Kłoda zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych, które zostaną powołane do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Dębowa Kłoda w zakresie upowszechniania kultury fiz. w dyscyplinie sportu piłka nożna w formie powierzenia od 1 marca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

I. Informacje ogólne

  1. Działając na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wójt Gminy Dębowa Kłoda zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej.
  2. Ocena ofert nastąpi w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez Wójta Gminy Dębowa Kłoda, na realizacje zadania zakresie upowszechniania kultury fiz. w dyscyplinie sportu piłka nożna w formie powierzenia.
  3. Każda organizacja pozarządowa i podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, może zgłosić jednego kandydata do pracy w komisji konkursowej.
  4. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.

II. Zadania komisji konkursowej:

  1. Ocena i opiniowane ofert z uwzględnieniem kryteriów ogłoszonego konkursu oraz złożenie propozycji podziału środków Wójtowi Gminy Dębowa Kłoda.
  2. Wypełnienie formularza oceny formalnej i merytorycznej.

III. Wymagania wobec kandydatów.

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje  pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, które spełniają łącznie następujące warunki:

  1. Są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
  2. Nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
  3. Nie pozostają wobec organizacji, biorących udział w konkursie, w takim stosunku faktycznych lub prawnym, który mógłby budzi wątpliwości co do bezstronności.

IV. Miejsce i termin złożenia dokumentów

Zgłoszenia na załączonym formularzu, pobranym przez kandydata i osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej, należy składać w Urzędzie Gminy Dębowa Kłoda (Dębowa Kłoda 116 A, 21-211 Dębowa Kłoda) do dnia 13 lutego 2024 r. do godz. 13:00 w pokoju nr 11. W przypadku zgłoszeń składanych drogą pocztową za termin złożenia zgłoszenia uznaje się datę dostarczenia wypełnionego formularza zgłoszenia do urzędu. Zgłoszenia dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę. 

V. Uwagi końcowe

Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych nie będą brane pod uwagę przy powoływaniu komisji konkursowej. 

Spośród  zgłoszonych  kandydatów  do  udziału  w  pracach  komisji  konkursowej  wybranych zostanie  dwóch  przedstawicieli.  Wybrani  członkowie zostaną poinformowani
 o  tym  fakcie telefonicznie.  W  przypadku  zgłoszenia  się  więcej  niż  dwóch  kandydatów,  wyboru  przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie  dokona Wójt Gminy Dębowa Kłoda  w  oparciu  o  posiadane  przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas pracy w charakterze członka komisji konkursowej. 

Wszelkich informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Dębowa Kłoda pok. nr 15, tel. 83 3557023.

 

 

 

 

/-/ Wójt Gminy Dębowa Kłoda 

        Grażyna Lamczyk

Autor: Ewa Urban
Powrót
Transmisja Sesja Rady Gminy online

Ikona Kamera

Gospodarowanie odpadami
Ikona worek na śmieci
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona pomoc prawna
Dokumenty do pobrania
Ikona dokumenty
Odnawialne Źródła Energii

Ikona odnawialne źródła energii