Ogłoszenie o naborze partnera

Osoba wskazująca ikonę dokumentu
29
04
2023

Gmina Dębowa Kłoda na podstawie Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 ogłasza otwarty nabór na partnera/ partnerów w celu wspólnej realizacji projektów w ramach Działania 10.3 Kształcenie ogólne Priorytetu X Lepsza edukacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 celem poprawy efektywności kształcenia ogólnego w szkołach na terenie Gminy Dębowa Kłoda.

Wymagania wobec partnera/ ów:

 1. Partnerami w projektach mogą być wszystkie podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie, z wyłączeniem:
  1. osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
  2. podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.);
  3. podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);
  4. podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1541).
 2. Partner ma min. 2-letnie doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych, mających na celu kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, przedsiębiorczości oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej przy wykorzystaniu w procesie dydaktycznym e-podręczników.
 3. Partner ma doświadczenie min. 2 letnie w doskonaleniu umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania w procesie dydaktycznym e-podręczników.

 Zadanie dla Partnera:

 1. Aktywny udział w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów wraz z Liderem.
 2. W ramach projektów: przeszkolenie wskazanych nauczycieli szkół podstawowych, dla których Lider jest organem prowadzącym, w zakresie innowacyjnych metod edukacyjnych.
 3. Dostarczenie do wskazanych szkół podstawowych materiałów dla uczniów i nauczycieli do prowadzenia zajęć mających na celu kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, przedsiębiorczości, innowacyjności i pracy zespołowej przy wykorzystaniu w procesie dydaktycznym e-podręczników.
 4. Właściwa promocja projektów.
 5. Zarządzanie projektami i rozliczanie projektów przy współudziale Lidera.
 6. Potencjalny partner musi wyrazić zgodę na upublicznienie informacji o wybraniu jego instytucji do pełnienia funkcji partnera.
 7. Udział Partnera w realizacji projektów nie jest gwarantowany, a będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferty składane przez potencjalnych Partnerów muszą zawierać:

 1. Dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz osoby do kontaktów w sprawie współpracy.
 2. Opis dotychczasowej działalności oraz doświadczeń w realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.
 3. Opis dotychczasowych doświadczeń w realizacji działań oświatowych przy wykorzystaniu w procesie dydaktycznym e-podręczników.
 4. Informacje na temat wkładu Partnera w realizację projektów: organizacyjnego, technicznego, kadrowego.

Do oferty należy dołączyć:

 1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego partnera.
 2. Oświadczenie, iż Partner nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie: – art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, – art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, – art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
 3. Oświadczenie, że w stosunku do Partnera nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.poz.835) oraz że w stosunku Partnera nie obowiązują zakazy określone w rozporządzeniu (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

Data i miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć do godziny 12:00, do dnia 19.05.2023 r. w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Dębowa Kłoda 116A, 21-211 Dębowa Kłoda (liczy się data wpływu) lub elektronicznej  na adres mailowy: promocja@debowakloda.pl

Do pobrania

Ikona docxFormularz Oferty, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [20.70 KB]

Ikona docxOgłoszenie o naborze, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [21.59 KB]

Autor: Gmina Dębowa Kłoda
Powrót
Transmisja Sesja Rady Gminy online

Ikona Kamera

Gospodarowanie odpadami
Ikona worek na śmieci
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona pomoc prawna
Dokumenty do pobrania
Ikona dokumenty
Odnawialne Źródła Energii

Ikona odnawialne źródła energii