Ogłoszenie o naborze partnera

Ogłoszenie o naborze partnera
29
04
2023

Gmina Dębowa Kłoda na podstawie Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 ogłasza otwarty nabór na partnera/ partnerów w celu wspólnej realizacji projektów w ramach Działania 10.3 Kształcenie ogólne Priorytetu X Lepsza edukacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 celem poprawy efektywności kształcenia ogólnego w szkołach na terenie Gminy Dębowa Kłoda.

Wymagania wobec partnera/ ów:

 1. Partnerami w projektach mogą być wszystkie podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie, z wyłączeniem:
  1. osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
  2. podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.);
  3. podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);
  4. podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1541).
 2. Partner ma min. 2-letnie doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych, mających na celu kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, przedsiębiorczości oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej przy wykorzystaniu w procesie dydaktycznym e-podręczników.
 3. Partner ma doświadczenie min. 2 letnie w doskonaleniu umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania w procesie dydaktycznym e-podręczników.

 Zadanie dla Partnera:

 1. Aktywny udział w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów wraz z Liderem.
 2. W ramach projektów: przeszkolenie wskazanych nauczycieli szkół podstawowych, dla których Lider jest organem prowadzącym, w zakresie innowacyjnych metod edukacyjnych.
 3. Dostarczenie do wskazanych szkół podstawowych materiałów dla uczniów i nauczycieli do prowadzenia zajęć mających na celu kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, przedsiębiorczości, innowacyjności i pracy zespołowej przy wykorzystaniu w procesie dydaktycznym e-podręczników.
 4. Właściwa promocja projektów.
 5. Zarządzanie projektami i rozliczanie projektów przy współudziale Lidera.
 6. Potencjalny partner musi wyrazić zgodę na upublicznienie informacji o wybraniu jego instytucji do pełnienia funkcji partnera.
 7. Udział Partnera w realizacji projektów nie jest gwarantowany, a będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferty składane przez potencjalnych Partnerów muszą zawierać:

 1. Dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz osoby do kontaktów w sprawie współpracy.
 2. Opis dotychczasowej działalności oraz doświadczeń w realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.
 3. Opis dotychczasowych doświadczeń w realizacji działań oświatowych przy wykorzystaniu w procesie dydaktycznym e-podręczników.
 4. Informacje na temat wkładu Partnera w realizację projektów: organizacyjnego, technicznego, kadrowego.

Do oferty należy dołączyć:

 1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego partnera.
 2. Oświadczenie, iż Partner nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie: – art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, – art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, – art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
 3. Oświadczenie, że w stosunku do Partnera nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.poz.835) oraz że w stosunku Partnera nie obowiązują zakazy określone w rozporządzeniu (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

Data i miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć do godziny 12:00, do dnia 19.05.2023 r. w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Dębowa Kłoda 116A, 21-211 Dębowa Kłoda (liczy się data wpływu) lub elektronicznej  na adres mailowy: promocja@debowakloda.pl

Do pobrania

Ikona docxFormularz Oferty, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [20.70 KB]

Ikona docxOgłoszenie o naborze, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [21.59 KB]

Autor: Gmina Dębowa Kłoda
Powrót
{$static.static_content} {if !empty({$static.files})} {$static.files} {/if}