MATURZYSTO!!!

MATURZYSTO!!!
24
07
2023

Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz kontynuować naukę na stacjonarnych studiach I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich i pochodzisz z rodziny byłego pracownika PPGR powinieneś to przeczytać !

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW) i inni, przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ogłasza

XXII Edycję Programu Stypendiów Pomostowych
2023/2024 — Segment I A

Program jest skierowany do maturzystów, absolwentów liceów, techników i szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2023 roku i spełniają łącznie następujące kryteria:

  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, zamieszkanie potwierdzone  zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
  • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2.443 zł brutto wyliczony z czerwca 2023 roku. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, to do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, zamieszczony jest na stronie www.stypendia-pornostowe.pl

Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych:

  • kandydat do stypendium spełniający wyżej określone kryteria, po przyjęciu na studia, wypełnia wniosek on-line zamieszczony na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,; aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 7 lipca 2023 roku do 18 sierpnia 2023 roku do godz. 16-tej, po zakończeniu wypełniania wniosku kandydat drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i wraz z kompletem  załączników składa w Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie w nieprzekraczalnym terminie do 28 sierpnia 2023 roku; wnioski złożone po tym terminie nie będę  rozpatrywane;
  • · Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w terminie do 13 października 2023 roku ogłasza listę stypendystów na stronie internetowej, zawiadamia pisemnie stypendystę o przyznaniu i sposobie wypłaty stypendium tylko na okres pierwszego roku studiów, roczne stypendium wynosi 7.000 zł, wypłacane jest na podstawie umowy między Fundacją a stypendystą w 10 ratach na indywidualne konta stypendystów.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XXII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2023/2024, Segment I A".

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości:

www.fep.Iodz.pl

 

Informacji o Programie udzielają: 

 

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości 

adres: 90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29, tel.: 42 632-59-91, 42 631-95-58, e-mail: feb@fep.lodz.pl

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie

adres: 20-093 Lublin, ul. Chodźki 10A tel. 81 534 60 52, fax 81 532 02 11 e-mail: lublin@kowr.gov.pl

 

 

Ikona pdf Informacja skanowana, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 0,54 MB ]

 

 

 

 

Autor: Ewa Urban
Powrót
{$static.static_content} {if !empty({$static.files})} {$static.files} {/if}