MATURZYSTO!!!

klasa, pierwszy plan uśmiechnięta uczennica
24
07
2023

Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz kontynuować naukę na stacjonarnych studiach I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich i pochodzisz z rodziny byłego pracownika PPGR powinieneś to przeczytać !

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW) i inni, przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ogłasza

XXII Edycję Programu Stypendiów Pomostowych
2023/2024 — Segment I A

Program jest skierowany do maturzystów, absolwentów liceów, techników i szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2023 roku i spełniają łącznie następujące kryteria:

  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, zamieszkanie potwierdzone  zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
  • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2.443 zł brutto wyliczony z czerwca 2023 roku. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, to do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, zamieszczony jest na stronie www.stypendia-pornostowe.pl

Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych:

  • kandydat do stypendium spełniający wyżej określone kryteria, po przyjęciu na studia, wypełnia wniosek on-line zamieszczony na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,; aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 7 lipca 2023 roku do 18 sierpnia 2023 roku do godz. 16-tej, po zakończeniu wypełniania wniosku kandydat drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i wraz z kompletem  załączników składa w Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie w nieprzekraczalnym terminie do 28 sierpnia 2023 roku; wnioski złożone po tym terminie nie będę  rozpatrywane;
  • · Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w terminie do 13 października 2023 roku ogłasza listę stypendystów na stronie internetowej, zawiadamia pisemnie stypendystę o przyznaniu i sposobie wypłaty stypendium tylko na okres pierwszego roku studiów, roczne stypendium wynosi 7.000 zł, wypłacane jest na podstawie umowy między Fundacją a stypendystą w 10 ratach na indywidualne konta stypendystów.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XXII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2023/2024, Segment I A".

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości:

www.fep.Iodz.pl

 

Informacji o Programie udzielają: 

 

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości 

adres: 90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29, tel.: 42 632-59-91, 42 631-95-58, e-mail: feb@fep.lodz.pl

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie

adres: 20-093 Lublin, ul. Chodźki 10A tel. 81 534 60 52, fax 81 532 02 11 e-mail: lublin@kowr.gov.pl

 

 

Ikona pdf Informacja skanowana, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 0,54 MB ]

 

 

 

 

Autor: Ewa Urban
Powrót
Transmisja Sesja Rady Gminy online

Ikona Kamera

Gospodarowanie odpadami
Ikona worek na śmieci
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona pomoc prawna
Dokumenty do pobrania
Ikona dokumenty
Odnawialne Źródła Energii

Ikona odnawialne źródła energii