Nabór do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

Nabór do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”
18
08
2023

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że został ogłoszony nabór wniosków w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

O uzyskanie środków Funduszu Solidarnościowego ubiegać się mogą jednostki
samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub powiatowego. W ramach Programu
gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100 % kosztów realizacji
usług asystenta.


Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla JST – edycja 2024,
ogłoszenie o naborze wniosków wraz ze wzorem formularza wniosku dostępne są na stronie
Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych www.niepelnosprawni.gov.pl
(w aktualnościach lub w zakładce: Fundusz Solidarnościowy), a także w Biuletynie
Informacji Publicznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w zakładce:
Programy.


W bieżącym roku wnioski do Programu składa się w formie elektronicznej za
pomocą narzędzia teleinformatycznego - Generatora Funduszu Solidarnościowego, który
dostępny jest na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl. Wniosek wraz z kalkulacją kosztów
oraz informacją opisową należy wypełnić, zapisać i złożyć w Generatorze Funduszu
Solidarnościowego za pomocą przycisku „złóż wniosek”. W przypadkach uzasadnionych
problemami technicznymi dopuszcza się możliwość składania wniosków za pomocą
platformy e-PUAP. Termin składania wniosków upływa w dniu 15 września 2023 r.
Jednocześnie zgodnie z działem IX ust. 3 pkt 1 ww. Programu, zobowiązuję Państwa
do upublicznienia ogłoszenia o naborze wniosków do Programu na stronie podmiotowej
gminy/powiatu.


Zachęcam do wzięcia udziału w Programie.


Z up. Wojewody Lubelskiego
Mariusz Kidaj
/-/
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej
/podpisano elektronicznie/

Autor: Ewa Urban
Powrót
{$static.static_content} {if !empty({$static.files})} {$static.files} {/if}