Ogłoszenie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Kłodzie

Biały napis "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Kłodzie" na niebieskim tle, obok grafika przedstawiająca splecione ręce na białym tle.
23
01
2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Kłodzie  poszukuje specjalistów do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy Dębowa Kłoda dla osób (małoletnich) z zaburzeniami psychicznymi:

 • terapii psychologicznej;
 • treningu umiejętności społecznych;
 • arteterapii;
 • muzykoterapii. 

Osoby świadczące  specjalistyczne usługi opiekuńcze  powinny posiadać kwalifikacje zgodne z § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz.1598 z późn. zm.):

 1. Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi. 
 2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi zdobyte w jednej z następujących jednostek: 
  1. szpitalu psychiatrycznym;
  2. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  3. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
  4. ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
  5. warsztacie terapii zajęciowej;
  6. innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5 świadczącej specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje. 
 4. Osoby świadczące usługi, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie: 
  1. umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań; 
  2. kształtowania nawyków celowej aktywności; 
  3. prowadzenia treningu zachowań społecznych. 

Ponadto osoby wykonujące przedmiot zamówienia winny posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych oraz być niekarane za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Wymagane dokumenty:

 1. dokumentacja potwierdzająca kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Osoby zainteresowane i spełniające wymagania proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębowej Kłodzie, Dębowa Kłoda 116A; 21-211 Dębowa Kłoda do dnia 26.01.2024r.

 

Autor: Ewa Urban
Powrót
Transmisja Sesja Rady Gminy online

Ikona Kamera

Gospodarowanie odpadami
Ikona worek na śmieci
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona pomoc prawna
Dokumenty do pobrania
Ikona dokumenty
Odnawialne Źródła Energii

Ikona odnawialne źródła energii