Fundusz Ochrony Rolnictwa

Młode rośliny kiełkują na stosie monet na ziemi, symbolizując wzrost finansowy i inwestycje.
19
02
2024

Od 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa o Funduszu Ochrony Rolnictwa.

Celem zasadniczym tego aktu prawnego jest stworzenie możliwości prawnych gwarantujących producentom rolnym rekompensatę z tytułu utraty przychodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej w przypadku upadłości nabywców produktów rolnych.  

Fundusz stanowi wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.  


Dochody Funduszu będą stanowić:

  • wpłaty na Fundusz dokonywane przez podmioty skupujące
  • odsetki od środków lokowanych w formie depozytu u ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
  • środki finansowe odzyskane przez KOWR w wyniku prowadzonych postępowań upadłościowych od podmiotów skupujących, które stały się niewypłacalne, na rzecz Funduszu z tytułu roszczeń po wypłacie producentom rolnym rekompensat.


Do wpłat na Fundusz zobowiązane są podmioty skupujące, będące podatnikami podatku od towarów i usług. Wpłaty są naliczane w wysokości 0,125% wartości produktów rolnych bez podatku od towarów i usług, określonych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, nabytych od producentów rolnych w rozumieniu ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Wartość produktów rolnych bez podatku od towarów i usług nabytych od producenta rolnego powinna być ustalana na podstawie faktur VAT i faktur VAT RR uwzględnianych w deklaracjach podatkowych. Pierwsze wpłaty na Fundusz powinny być dokonywane począwszy od II kwartału 2024 r. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2024 r. Więcej informacji dotyczących składania deklaracji oraz dokonywania wpłat na Fundusz znajdą Państwo w zakładce: https://www.gov.pl/web/kowr/podmioty-zobowiazane-do-wplat

Ze środków finansowych Funduszu będą przyznawane i wypłacane rekompensaty producentom rolnym, którzy nie otrzymali zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi skupującemu, który stał się niewypłacalny. W bieżącym roku wnioski o przyznanie rekompensaty będzie można składać od dnia 1 lutego do dnia 31 marca w odniesieniu do podmiotów, które stały się niewypłacalne w 2023 r. Więcej informacji dotyczących składania wniosków o przyznanie rekompensaty oraz wypłaty środków z Funduszu znajdą Państwo w zakładce: https://www.gov.pl/web/kowr/beneficjenci

Ustawa nakłada obowiązek przekazania przez podmiot, który jest niewypłacalny, syndyk lub inną osobę sprawującą zarząd nad majątkiem tego podmiotu wykazu producentów rolnych, którzy nie otrzymali zapłaty za zbyte produkty rolne do Dyrektora Generalnego KOWR w terminie dwóch miesięcy od daty niewypłacalności tego podmiotu. Więcej informacji dotyczących formy i terminów przekazywanych do KOWR wykazów znajdą Państwo w zakładce: https://www.gov.pl/web/kowr/podmioty-niewyplacalne

 


Pierwsze składanie deklaracji i pierwsze wpłaty na Fundusz powinny być dokonywane za I kwartał 2024 r.  

Przedstawiając powyższe, w załączeniu przekazuję ulotkę informacyjną dotyczącą deklaracji i wpłat na FOR.  Uprzejmie proszę o jej opublikowanie na stronie internetowej Państwa instytucji oraz ewentualne wydrukowanie i umieszczenie na tablicach ogłoszeń w celu dotarcia do jak największej grupy osób, której dotyczy wprowadzony  obowiązek dokonywania wpłat na Fundusz.

Autor: Ewa Urban
Powrót
Transmisja Sesja Rady Gminy online

Ikona Kamera

Gospodarowanie odpadami
Ikona worek na śmieci
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona pomoc prawna
Dokumenty do pobrania
Ikona dokumenty
Odnawialne Źródła Energii

Ikona odnawialne źródła energii